Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.03.2022. 08:21

Usluge zamjene cjevovoda za dovod vode na ćelije rashladnih tornjeva Bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.03.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

986-1-2-384-5-94/22


Broj obavještenja o nabavci 986-1-2-384-3-483/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Dika Čolaković
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga zamjene cjevovoda za dovod vode na ćelije rashladnih tornjeva Bloka 7 za potrebe Podružnice
Termoelektrana Kakanj JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga zamjene cjevovoda za dovod vode na ćelije rashladnih tornjeva Bloka 7 za potrebe Podružnice
Termoelektrana Kakanj JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo po tenderskoj dokumentaciji broj 2000033208

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231113-0 Radovi zamjene cjevovoda

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema Tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica TE "Kakanj" Kaknj.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema Tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FUEL BOSS D.O.O. 4218139660005 Zenica Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

113880,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

113880,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.2.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

113880,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

114000,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

ODLUKA BR. 02-1700/22 od 18.01.2022. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: