Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.03.2022. 11:14

Izrada tehničke dokumentacije Glavni projekat (projekat za izvođenje radova) – revidovane za Projekat izgradnja srednjoškolskog centra u Laktašima

Izvor: Akta.ba, 01.03.2022.

 REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA LAКTAŠI

Načelnik

 

Broj: 08-404-47/22

Datum: 01,03.2022.god.

 

Na osnovu člana člana 70.stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21), na Preporuku Кomisije za javnu nabavku broj: 08-404-47/22 od 01.03.2022. godine u postupku javne nabavke "Izrada tehničke dokumentacije Glavni projekat (projekat za izvođenje radova) - revidovane za Projekat "Izgradnja srednjoškolskog centra u Laktašima"", Načelnik opštine je donio:

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg popuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Кomisije za javnu nabavku broj: 08-404-47/22 od 01.03.2022. godine i ugovor za javnu nabavku "Izrada tehničke dokumentacije Glavni projekat (projekat za izvođenje radova) - revidovane za Projekat "Izgradnja srednjoškolskog centra u Laktašima"", dodjeljuje se Grupi ponuđača: "HKP Consulting" d.o.o. Banja Luka, "Urbis Centar" d.o.o. Banja Luka, Po ponudi broj: 133/22 od 25.02.2022. godine, za ponuđenu cijenu od 38.142,00 КM sa PDV-om.

Član 2.

Za izvršenjs ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjeljenje za stambeno- komunalne poslove.

Član 3.

Istovremeno, sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, ova odluka će se objaviti na veb-stranici www.opstina-laktasi.com, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

U skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama odluka o dodjeli ugovora se dostavlja ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

Član 5.

Ugovorpi organ zaključiće ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem, pod uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji. Prije zaključenja ugovora, najpovoljniji ponuđač je dužan u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o izboru, ugovornom organu dostaviti dokumenta kojima dokazuje svoju ličnu sposobnost. Ovi dokumenti su navedeni u tački 7.1.1. tenderske dokumentacije. Izabrani ponuđač je dužan dostaviti originale ili ovjerene fotokopije navedenih dokumenta, s tim što dokumenti u vezi sa članom 45. stav (2) ZJN-a ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana podnošenja ponude. 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 08-404-47/22 od 04.02.2022. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procjenjena vrijednost javne nabavke je 40.000,00 КM sa PDV-om.

Broj obavještenja: Broj obavještenja: 1121-1-2-35-3-23/22 od 14.02.2022. godine. Portal JN, Službeni glasnik BiH broj: 9/22 od 18.02.2022.godine.

Кomisija za nabavku imenovana je Rješenjem Načelnik opštine broj: 08-404- 47/22 od 01.03.2022. godine.

Кomisija za javnu nabavku dostavila je dana 01.03.2022. godine, izvještaj o radu, zapisnik o ocjeni ponuda i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke za "Izrada tehničke dokumentacije Glavni projekat (projekat za izvođenje radova) - revidovane za Projekat "Izgradnja srednjoškolskog centra u Laktašima"".

U postupku no zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Кomisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu istih o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 1,

-           da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda,

-           da je dostavljena ponuda grupe ponuđača prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke posebno cjenjena činjenice da je Кomisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te izvršila ocjenu ponuda, shodno kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjepe provedenog postupka, Načelnik opštine nije našao razloge nepravilnosti piti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Кomisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je Кomisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakopom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, od strane prihvatljivivih ponuda utvrđen je ukupan broj osvojenih bodova, na osnovu ponuđene cijepe, a što je vidljivo u sljedećoj tabeli:

Redni broj

Ponuđač

Ponuđena cijena sa PDV-OM

Ukupan broj osvojenih bodova i rang lista ponuđača

1.

Grupa ponuđača: "НКР Consulting" d.o.o. Banja Luka "Urbis Centar" d.o.o. Banja Luka

38.142,00 KM

100 bodova 1 mjesto

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Кancelariji za razmatranje žalbi, putem Opštine Laktaši, u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke i to u pisanoj formi i u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: