Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.03.2022. 08:17

Usluge pranja vozila

Izvor: Akta.ba, 28.02.2022.

REPUBLIKA SRPSKA PREDSJEDNIK REPUBLIKE

SLUŽBA PREDSJEDNIKA

Broj: 01-2-054-538-6/22

Banja Luka, 28. februar 2022. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj: 39/14), tačke III stav 1. i 2. Odluke o obrazovanju Službe predsjednika Republike („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 47/08 i 47/10) i preporuke Komisije za nabavku imenovane Rješenjem broj: 01-2-054-528-1/22 od 15. februara 2022. godine, na sjednici održanoj 28. februara 2022. godine, generalni sekretar predsjednika Republike, donosi

 

ODLUKU

o dodjeli okvirnog sporazuma - ponuđaču: Auto praona „Genco" Majkić Denis s.p. Banja Luka

 

Član 1.

Nakon provedenog postupka za javnu nabavku usluga pranja vozila okvirni sporazum se dodjeljuje ponuđaču Auto praona „Genco" Majkić Denis c.n. Banja Luka, ponuda broj: 02- 02/22 od 24. februara 2022. godine, sa cijenom 15.933,00 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na veb stranici ugovornog organa, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Po okončanju roka za prigovor-žalbu, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja okvirnog sporazuma kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima i uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentadiji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja. 

 

Obrazloženje

Konkurentski zahtjev je pokrenut Odlukom, broj: 01-2-054-538/22 od 15.2.2022. godine. Procijenjena vrijednost nabavke je: 16.000,00 KM bez PDV-a. Obavještenje o nabavci broj. 153-7-2-5-3-9/22 i Tenderska dokumentacija broj: 01-2-054-538-1/22 objavljeni su na Portalu javnih nabavki 17.2.2022. godine. Tendersku dokumentadiju je preuzelo šest ponuđača.

Analizom ponuda, primjenom kriterijuma „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude" Komisija je zapisnikom broj: 01-2-054-538-5/22 od 28.2.2022. godine konstatovala da je kvalifikovanu lonudu za nabavku usluga pranja vozila dostavio ponuđač Auto praona „Genco" Majkić Denis s.p. Banja Luka, Ponuda broj: 02-02/22 od 24.2.2022. godine, sa cijenom 15.933,00 KM bez PDV-a. Konstatovano je da ista u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa, te je shodno tome data preporuka generalnom sekretaru predsjednika Republike da donese odluku o dodjeli okvirnog sporazuma navedenom ponuđaču.

U ocjeni navedenog postupka ne postoje nepravilnosti i propusti u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku.

Pouka o pravnom lijeku

Ukoliko smatrate da je prekršena jedna ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ili podzakonski akti, imate pravo uložiti žalbu Ugovornom organu, u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, u roku od 5 (pet) dana od dana kada je njen podnosilac primio odluku odnosno obavještenje o dodjeln okvirnog sporazuma, na način propisan članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: