Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.03.2022. 08:30

Usluge mobilne i fiksne telefonije na period od 2 (dvije) godine

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

410-1-2-496-5-39/22


Broj obavještenja o nabavci 410-1-2-496-3-110/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200258320003
Kontakt osoba Esad Džogović
Adresa Patriotske lige 58
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 560-570
Faks (033) 560-561
Elektronska pošta esad.dzogovic@park.ba
Internet adresa www.park.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Telekomunikacijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.2.2022. - 25.2.2024.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o pružanju usluge mobilne i fiksne telefonije na period od 2 (dvije) godine

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

usluge mobilne i fiksne telefonije na period od 2 (dvije) godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište KJKP"PARK"-a d.o.o.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO 4200211100005 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

45000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.2.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39144,96

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39144,96

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Procjenjena vrijednost nabavke je 90.000,00 KM bez PDV-a(slovima: devedesethiljada KM) u koju je uključena i potrošnja
preko one predviđene u samoj specifikaciji kao besplatna komunikacija sa fiksnih i mobilnih priključaka u zatvorenoj grupi,
sa određenim minimalnim Gb za internet i minimalnim komunikacijama van grupe u iznosu od 39.144,96 KM bez PDV-a
(slovima: tridesetdevethiljadastotinučetrdesetčetiri i 96/100 KM) ( razlika od 90.000,00 i 39.144,96 će biti obračunata po
cijeni, već utvrđenoj od strane RAK-a)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: