Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.03.2022. 10:55

Usluge izrade projektne dokumentacije za industrijsku i bescarinsku zonu u Bratuncu

Izvor: Akta.ba, 02.03.2022.

Opština BratunacBroj: 02-020-689/21

Datum: 02.03.2022.god.


Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 58. Stav 1, 3 i 6 Pravilnika o postupcima javne nabavke roba, radova i usluga u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-71/15 („Sl.Bilten opštine Bratunac" br.2/15) i čl. 67 Statuta opštine Bratunac („Službeni Glasnik opštine Bratunac" br.10/2017) na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-020-689/21 od 01.03.2022. godine, u otvorenom postupku javnu nabavku usluga „Izrada projektne dokumentacije za industrijsku i bescarinsku zonu u Bratuncu", Načelnik opštine donosi:


ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA


Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku br. 02-020-689/21 od 01.03.2022. godine i ugovor za javnu nabavku usluga „Izrada projektne dokumentacije za industrijsku i bescarinsku zonu u Bratuncu" dodjeljuje se ponuđaču DOO „Routing" Banja Luka, za ponuđenu cijenu od 47.900,00 KM bez PDV-a.


Član 2.

Ponuda ponuđača iz člana 1 ove Odluke ocijenjena je kao napovoljnija po kriterijumu najniže cijene u skladu sa članom 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama.


Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču DOO „Routing" Banja Luka u roku od 15 dana od dana obavještavanja učesnika postupka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.


Član 4.

Ova Odluka objaviće se na web-stranici opštine Bratunac www.opstinabratunac.com istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.


Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.


OBRAZLOŽENjE

Postupak javne nabavke usluga „Izrada projektne dokumentacije za industrijsku i bescarinsku zonu u Bratuncu" pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02- 020-689/21 od 24.12.2021. godine.

Javna nabavka je provedena u otvorenom postupku .

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 100.000,00 KM

Obavještenje o nabavci br. 133-1-2-1-3-1/22 objavljeno je na Portalu javnih nabavki 13.01.2022.god. u 14 časova i 07 minuta a sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u Službenom Glasniku BiH br.3 dana 21.01.2022.god.

Komisija za javnu nabavku, imenovana Rješenjem Načelnika opštine broj:02-020-689/21 od 24.12.2021. god., dostavila je dana 01.03.2022. godine Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 02-020-689/21 u ovom postupku javne nabavke.

U postupku nabavke utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

• da je tenderska dokumentacija objavljena na Portalu javnih nabavki istovremeno sa objavom

obavještenja o nabavci,

da su tendersku dokumentaciju u sistemu E-nabavke preuzela 24 ponuđača: UNIS Institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara DOO Istočno Sarajevo-Pale, „BBS Europe", „FCT" DOO, „Smajić Inženjering" DOO, "Ekapija" DOO, „Arting BH", Institut za građevinarstvo „IG" Banja Luka, Centar za konsalting i projektovanje, DOO „Geoput" Banja Luka, DOO „WIDE", „Minel-schreder" DOO Beograd, „Urbis centar" DOO, „Tenzo'^OO, DOO „Routing" Banja Luka, „D&D Consulting and Constructing" DOO, „Enova" DOO Sarajevo, „Grid" DOO Banja Luka, „HKP Consulting", „Radis" DOO, „Pro.19", „Graleks" DOO Pale, „MS Hydro" DOO, „ACT Studio" DOO Banja Luka i „Ibis" DOO Zavidovići, da je krajnji rok za prijem ponuda bio 31.01.2022. godine do 11,00 časova,

^ da je dana 27.01.2022.god. putem e-maila, a potom dana 28.01.2022.god. putem pošte „IBIS"

DOO Zavidovići, zastupan po punomoćniku Bošku Drljeviću, advokatu iz Banja Luke, izjavio žalbu na Tendersku dokumentaciju,

• da je nakon prijema žalbe a u skladu sa članom 110. Zakona o javnim nabavkama ugovorni organ donio Odluku o obustavljanju postupka nabavke br.02-020-689/21 od 28.01.2022.god.,

• da je u postupku odlučivanja po žalbi utvrđeno da je ista neosnovana i da je u skladu sa članom 100. Stav.5. Zakona o javnim nabavkama žalba proslijeđena na rješavanje

Kancelariji za razmatranje žalbi sa sjedištem u Banja Luci,

• da su do krajnjeg roka za predaju ponuda ponude predali ponuđači Institut za građevinarstvo „IG" Banja Luka i DOO „Routing" Banja Luka i da je,s obzirom da je postupak nabavke obustavljen, Komisija donijela odluku da se ponude neće otvarati dok se ne riješi postupak po žalbi, o čemu su obaviješteni navedeni ponuđači pismenim putem,

• da je Zaključkom Kancelarije za razmatranje žalbi Filijala Banja Luka br. JN2-02-07-1-276-5/22 od 17.02.2022.god. žalba „IBIS" DOO Zavidovići, zastupanog po punomoćniku Bošku Drljeviću, advokatu iz Banja Luke, odbačena je kao neuredna,

• da je nakon donošenja Zaključka Kancelarije za razmatranje žalbi Ugovorni organ nastavio postupak nabavke br. 133-1-2-1-3-1/22 objavom Ispravke za obavještenje o nabavci br.133-1-2-1-8-14/22 na Portalu javnih nabavki dana 21.02.2022.god. u 14 časova i 06 minuta i u Službenom Glasniku BiH br. 11 dana 25.02.2022.god., kojom je određen novi rok za dostavu i otvaranje ponuda,

• da je krajnji rok za prijem ponuda bio 25.02.2022. godine do 11,00 časova,

• da je nakon objave ispravke za obavještenje o nabavci, do krajnjeg roka za prijem ponuda ponudu predala grupa ponuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja Luka, čiji je vodeći član DOO „Urbis centar" Banja Luka,

^ da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

^ da je javno otvaranje ponuda izvršeno dana 25.02.2022.god. u 11 časova i 30 minuta,

• da je na javnom otvaranju ponuda utvrđeno da je ponuđač DOO „Routing" Banja Luka ponudio cijenu u iznosu 47.900,00 KM bez PDV-a, ponuđač Institut za građevinarstvo „IG" Banja Luka cijenu u iznosu od 76.400,00 KM bez PDV-a, a grupa pnuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja Luka, čiji je vodeći član DOO „Urbis centar" Banja Luka cijenu u iznosu od 95.000,00 KM bez PDV-a,

^ da je u postupku ocjene kvalifikovanosti ponuđača i prihvatljivosti ponuda utvrđeno da su ponuđači DOO „Routing" Banja Luka, Institut za građevinarstvo „IG" Banja Luka i grupa pnuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja Luka, čiji je vodeći član DOO „Urbis centar" Banja Luka kvalifikovani i da su njihove ponude prihvatljive za ovu javnu nabavku,

• da je Komisija konstatovala da je ponuda DOO „Routing" Banja Luka neprirodno niska, odnosno da je za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude, odnosno da je više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, zbog čega je u skladu sa članom 17. Tačka 7. Upustva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (Sl.Glasnik BiH br.90/14 i 20/15) i tačkom 7.8. Tenderske dokumentacije br.02-020-689/21 ponuđaču DOO „Routing" Banja Luka, putem mejlla, uputila zahtjev za pojašnjenje neprirodno niske ponude,

• da je ponuđač DOO „Routing" Banja Luka u ostavljenom roku dostavio obrazloženje ponude, te da je Komisija donijela odluku da je osnov, odnosno razlozi za određivanje cijene za ovu nabavku, u iznosu od 47.900,00 KM bez PDV-a, prihvatljiv i da će ponuđač za ponuđenu cijenu moći izvršiti ugovor,

• da je ponuđač DOO „Routing" Banja Luka izabran za dodjelu ugovora za ovu javnu nabavku jer je ponudilo najnižu cijenu.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu ponuda u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka nisu nađeni razlozi nepravilnosti i propusta u radu Komisije koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Na osnovu svega navedenog, a primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje opštini Bratunac, u pisanoj formi, u najmanje tri primjerka.


NAČELNIK OPŠTINE

Srđan Rankić,dipl.pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: