Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2022. 08:28

Licence za Sistem za zaštitu elektronske pošte korisnika sistema e-vlade u Vijeću ministara BiH

Izvor: Akta.ba, 09.03.2022.

VIJEĆE MINISTARA

Generalni sekretarijat

 

Broj: 06-16-3-232-7/22

Datum: 07.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 25. stav (1) Pravilnika o javnim nabavkama generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH, broj 06-02-3-2479/2018 od 04.12.2018. god., na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj: 06-16-3-232-6/2022 od 07.03.2022. godine), u postupku javne nabavke licenci za uređaj za zaštitu elektronske pošte korisnika sistema „e-vlade" u Savjetu ministara BiH, generalni sekretar Savjeta ministara Bosne i Hercegovine donosi

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 06-16-3-232-6/22 od 07.03.2022. godine) i Ugovor o isporuci licenci za sistem za zaštitu elektronske pošte korisnika sistema ,,e-vlade" u Savjetu ministara BiH, dodjeljuje se izabranom ponuđaču Lanaco d.o.o., Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka (ponuda zavedena pod brojem: 06-16-3-232-4/22 od dana 07.03.2022. godine), za ponuđenu cijenu od 64.935,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

 

(1)        Prijedlog Ugovora dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

 

(2)        Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalificiranosti iz člana 45. stav (1) tačke a), b), c) i d) Zakona u roku od 5 (pet) dana nakon što bude obaviješten od strane Ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke, (tačka 3.1) Tenderske dokumentacije).

 

(3)        U slučaju da izabrani ponuđač propusti dostaviti dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se poništiti.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za materijalno-finansijske poslove Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na vveb-stranici ugovornog organa, www.vijeceministara.gov.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav [6] Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu po protoku roka za žalbu i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 06-16-3-232-1/22 od 03.02.2022. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi do 55.555,55 KM. Obavijest o nabavci broj: 1031-1-1-4-3-4/22 poslata je na objavu 04.02.2022. godine, kao i ispravka Obavještenja broj: 1031-1-1-4-8-5/22 od 07.02.2022. godine, te je istog dana objavljena na Portalu javnih nabavki.

Tendersku dokumentaciju su sa PJN preuzeli sljedeći subjekti:

1.         EKAPIJA DOO

2.         LOGOSOFT D.O.O.

3.         JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.

4.         ARTCO GROUP

5.         PROINTER ITSS DOO BANJA LUKA-ČLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP

6.         BBS EUROPE

7.         INSTRUMENTS

8.         S CONSALTING D.O.O MOSTAR

9.         "PROINTER ITSS" D.O.O. SARAJEVO

10.       IMEL DOO

11.       MIBO KOMUNIKACIJE D.O.O.

12.       IMTEC D.O.O. SARAJEVO

13.       INFONET D.O.O.

14.       ALEM SISTEM D.O.O.

15.       LANACO DOO

16.       ROAMING NETVVORKS DOO

17.       RESULTS CONSULTING

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom (broj 06-34-3-261/22 od 03.02.2022. godine).

 

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 07.03.2022. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 06-16-3-232-5/22 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 06-16-3-232-6/22 u postupku predmetne javne nabavke.

 

U postupku donošenja ove odluke je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

>          da je ukupan broj pristiglih ponuda (jedna)

>          da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda

>          da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda

>          da je 1 (jedna) ponuda ponuđača prihvatljiva.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, generalni sekretar Savjeta ministara Bosne i Hercegovine nije našao razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij „najniže cijene".

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka (b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluk"

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: