Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2022. 14:43

Sanitetski materijal

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.03.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

467-1-1-3-5-3/22Broj obavještenja o nabavci 467-1-1-3-3-5/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KAKANJ
IDB/JIB 4218137370000
Kontakt osoba Eldar Alagić
Adresa Zeničko-partizanskog odreda 50
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 460-953
Faks (032) 460-951
Elektronska pošta dzkmfp@dzkakanj.ba
Internet adresa dzkakanj.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Kakanj

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka(roba)-sanitetski materijal i ostali medicinski materijal

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

precizirano TD

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanitetski materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

precizirano TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim ugovora

precizirano TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

64500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

precizirano TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

precizirano TD

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 APOTEKARSKA USTANOVA MEDICA KAKANJ 4218307550008 Kakanj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

58619,90

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

58619,90

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.3.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

58619,90

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

58619,90

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: