Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2022. 14:19

Usluge interneta

Izvor: Akta.ba, 11.03.2022.

Broj: I-1678/22

Mostar,10.03.2022. godine

 

Na temelju članaka 70. i 71. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH", br. 39/14), u daljnjem tekstu: Zakon, članka 61. Statuta JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, br. SD-8/16 od 29. lipnja 2016. godine, Pravilnika o javnim nabavama br. 1-546/18 od 30.01.2018. godine i Zapisnika o provedenom postupku nabave V-3-381/22 od 24.02.2022. godine i br. V-3-457/22 od 07.03.2022. godine, Uprava JP „Eiektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar donijela je

 

ODLUKU o dodjeli ugovora u predmetu nabave:

Usluge interneta

 

Članak 1.

Nakon provedenog pregovaračkog postupka u predmetu nabave usluga „Usluge interneta", ugovor se dodjeljuje ponuditelju JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar po cijeni od 51.480,00 KM bez PDV-a.

 

Članak 2.

Zadužuje se Sektor za nabave da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuditelju koji je sudjelovao u predmetnom postupku nabave, te da Odluku objavi na internet stranici JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (www.ephzhb.ba).

 

Obrazloženje

JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar je Odlukom br. 1-526/22-4 od 03.02.2022. godine odobrila provođenje nabave usluga „Usluge interneta" kroz pregovarački postupak bez dodatne obavijesti o nabavi u skladu sa čl. 24. stavak 1. točka a) Zakona. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 51.600,00 KM bez PDV-a.

 

Postupajući po navedenoj Odluci, Povjerenstvo je provelo dvije faze pregovaračkog postupka sa ponuditeljem JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar, o čemu je sačinilo Zapisnike br. V-3-381/22 od 24.02.2022.

godine i br. V-3-457/22 od 07.03.2022. godine. Navedeni zapisnici predstavljaju Izvješća o provedenom postupku nabave i čine sastavni dio ove Odluke.

U prvoj fazi postupka pozvani ponuditelj JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar je dostavio početnu ponudu za nabavu usluga „Usluge interneta". Povjerenstvo za nabavu je sa ovlaštenim predstavnikom ponuditelja JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar održalo pregovarački sastanak, o čemu je sačinjen Zapisnik o radu povjerenstva - prva faza, br.V-3-381/22 od 24.02.2022. godine. Navedenim zapisnikom je konstatirano da je nakon analize dostavljene početne ponude za nabavu usluga „Usluge interneta", te nakon održanog pregovaranja o ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora, pozvani ponuditelj verificiran kao kvalificiran za vršenje predmetnih usluga, a početna ponuda ocijenjena je kao formalno prihvatljiva za Ugovorno tijelo. Cijena početne ponude iznosi bl.480,00 KM biz PDV-a.

 

Nakon konstatacije da je početna ponuda za nabavu usluga „Usluge interneta" formalno prihvatljiva za Ugovorno tijelo, Povjerenstvo je pozvalo ponuditelja da najkasnije do 07.03.2022. godine do 12:00 sati dostavi konačnu ponudu.Konačna ponuda ponuditelja JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar zaprimljena je dana 07.03.2022. godine na protokolu Ugovornog tijela pod brojem 1-1576/22. Na sastanku Povjerenstva, održanom 07.03.2022. godine u 12:00 sati izvršena je analiza dostavljene konačne ponude za nabavu usluga „Usluge interneta".

Cijena konačne ponude iznosi 51.480,00 KM bez PDV-a. Povjerenstvo je konstatiralo da je dostavljena ponuda odgovarajuća za Ugovorno tijelo, o čemu je sastavljen Zapisnik o radu Povjerenstva- druga faza, V-3-457/22 od 07.03.2022. godine.

 

Temeljem gore navedenih konstatacija, a sukladno danim ovlastima, Povjerenstvo je u Zapisniku br. V-3-457/22 od 07.03.2022. godine, dalo Upravi Društva preporuku da JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, kao Ugovorno tijelo, sklopi ugovor o nabavi usluga u predmetu „Usluge interneta" s ponuditeljem JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar po cijeni od 51.480,00 KM bez PDV-a.

Na temelju naprijed utvrđenog činjeničnog stanja, važećih zakonskih propisa i uvažavajući preporuku Povjerenstva, a sukladno Zakonu o javnim nabavama u BiH, članak 64. stavak (1) točka b) i članak 70. stavak (1),

(3) i (6), odlučeno je kao u izreci ove odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Ugovornom tijelu JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 6-A, Mostar, u roku od 10 (deset) dana od dana objave dobrovoljne ex ante obavijesti o transparentnosti, odnosno, ako dobrovoljna ex ante obavijest o transparentnosti nije objavljena, 30 (trideset) dana od dana objave obavijesti o dodjeli ugovora.

 

Dostaviti:

 

Ponuditelju,

Upravi JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, Sektoru za nabave, a/a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: