Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.04.2022. 12:47

Materijal za čišćenje i održavanje uredskih prostora

Izvor: Akta.ba, 28.04.2022.

Broj: U.D.01.04-7286/22

Sarajevo, 27.04.2022 godine

 

Na osnovu člana 45. Statuta, čiana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama BiH, i člana 14. stav (2) Pravilnika o javnim nabavkama "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, te preporuke Komisije za Nabavka materijala za čišćenje i održavanje uredskih prostora broj: 07.4-11-9- 2291-26/22 SL od 25.04.2022,godine, Uprava Društva na 130.elektronskoj sjednici održanoj dana 27,04.2022.godine, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke materijala za čišćenje i održavanje

uredskih prostora

 

I

Ovom Odlukom vrši se izbor najpovoljnijeg ponuđača „LALAI LAĆO" d.o.o. Bijeljina, I.Maja br 14, 76300 Bijeljina, BiH (predstavnik grupe ponuđača - član grupe „CONVERT1 d.o.o. Ilidža), u postupku nabavke materijala za čišćenje i održavanje uredskih prostora, sa ukupnom vrijednošću od 78.918,20 KM bez PDV-a, odnosno ukupnu vrijednost Ugovora od 92.334,29 KM sa uračunatim PDV-om.

 

II

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke dostaviti dokaze predviđene članom 45. Zakona o javnim nabavkama u formi i sadržaju kako je to zahtijevano u tenderskoj dokumentaciji ovog postupka nabavke.Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na Protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa (do 16 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

III

Nakon pravosnažnosti ove Odluke, Ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača iz tačke 1. ove Odluke radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku, u skladu sa zahtjevima - uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke roba: Nabavka materijala za čišćenje i održavanje uredskih prostora broj U.D.-01-.04.-2774/22 od 09.02.2022. godine i Rješenja Generalnog direktora o imenovanju komisije za provođenje postupka nabavke roba: Nabavka materijala za čišćenje i održavanje uredskih prostora broj: 01-11-9- 2291-2/22 od 09.02,2022. godine, Komisija je provela otvoreni postupak javne nabavke, broj: 238-1-1-129-3-28/22 od 03.03.2022,godine na Portalu JN.

Javno otvaranje ponuda u postupku predmetne nabavke održano je dana 30.03.2022.godine u 10:15 sati, u Banket sali Generalne direkcije "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana br.8, o čemu je sačinjen poseban Zapisnik o otvaranju ponuda broj: 07.4-11-9-2291-18/22 SL koji je sastavni dio ovog izvještaja. Zapisnik sa otvaranja ponuda je poslan učesnicima putem e-maila na adrese: iabud@lalaiiaco.com ; defter@bih.net.ba , tendersi@exclusive.ba .

Na Protokol Društva do roka određenog za prijem ponuda (12.04.2021 .godine do 10:00 sati), pristigle su ponude slijedećih ponuđača:

1.„LALA I LAĆO" d.o.o. Bijeljina, IMaja br.14, 76300 Bijeljina, BiH {predstavnik grupe ponuđača - član grupe „CONVERT" d.o.o. Ilidža)

2.„DEFTER" d.o.o. Sarajevo, Gatačka br.20, 71000 Sarajevo, BiH

3.„AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska br.12, 71000 Sarajevo, BiH

Komisija je, nakon završenog otvaranja ponuda, pristupila analizi i utvrđivanju validnosti prispjelih ponuda, te konstatovala slijedeće:

1. Ponuda ponuđača „LALA I LAĆO" d.o.o. Bijeljina, 1-Maja br.14, 76300 Bijeljina, BiH (predstavnik grupe ponuđača - član grupe „CONVERT" d.o.o. Ilidža), broj: 1116/22 od 28.03.2022.godine, sa ukupnom vrijednosti ponude, bez uračunatog PDV-a u iznosu od 121.440,00 KM ispunjava sve pravne, ekonomske i tehničke uslove ugovornog organa definisane tenderskom dokumentacijom, te je ista ocjenjena kao formalno -pravno, ekonomski i tehnički prihvatljiva.

Analizom predmetne ponude Komisija je ustanovila grešku računske prirode u Aneks 3 za stavke a), b), c) te je ponuđaču upućen Zahtjev za ispravljanje ispravke greške računske prirode br. 07.4-11-9-2291-19/22 SL dana 04.04.2022,godine. Ponuđač je 06.04.2022. god i ne uredno dostavio ovjeren i potpisan obrazac Aneks 2 i Aneks 3 čime je prihvatio ispravku greške računske prirode. Prihvaćenom ispravkom ukupna vrijednost ponude sa uračunatim popustom i bez PDV-a ponuđača „LALA l LAĆO" d.o.o, Bijeljina, IMaja br.14, 76300 Bijeljina, BiH (predstavnik grupe ponuđača - član grupe „CONVERT" d.o.o. Ilidža), broj: 1116/22 od 28.03.2022.godine sada iznosi 110.496,00 KM.

2. Ponuda ponuđača „DEFTER" d.o.o. Sarajevo, Gatačka br.20, 71000 Sarajevo, BiH, broj: 201/2022 od 30,03.2022.godine, sa ukupnom vrijednosti ponude, bez uračunatog PDV-a u iznosu od 87.483,00 KM ispunjava sve pravne, ekonomske i tehničke uslove ugovornog organa definisane tenderskom dokumentacijom, te je ista ocjenjena kao formalno -pravno, ekonomski i tehnički prihvatljiva.

3. Ponuda ponuđača „AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska br.12, 71000 Sarajevo, BiH, broj: JN-30-3/22 od 30.03.2022.godine, sa ukupnom vrijednosti ponude, bez uračunatog PDV-a u iznosu od 114.332,00 KM ispunjava sve pravne i ekonomske uslove ugovornog organa definisane tenderskom dokumentacijom.

Analizom ispunjavanja tehničkih uslova dostavljene ponude Komisija konstatuje da iz dostavljenog dokaza za tačku 7,3.2. pod a) na strani 29 ponude (Potvrda o dobro izvršenom poslu, izdata od ,,Exclusive" d.o.o. Zenica) nije moguće ustanoviti da li se reaiizovani ugovor odnosi na predmet nabavke.

Naime, Ugovorni organ je tenderskom dokumentacijom propisao sljedeće:

„Uz spisak izvršenih Ugovora ponuđač je dužan dostaviti minimalno jednu potvrdu, koja se odnosi na robe koje su predmet ove nabavke u minimalno gore navedenom iznosu, a koju daje druga Ugovorna strana o njihovoj realizaciji, a koje obavezno sadrže: Naziv i sjedište Ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet Ugovora, vrijednost Ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja Ugovora i navode o uredno izvršenim Ugovorima."

Ugovorni organ je i na Portalu JN dao odgovor na pitanje ponuđača (Izvještaj o pitanjima i odgovorima u vezi sa tenderskom dokumentacijom) te detaljnije definisao predmet nabavke kako slijedi:

„Poštovani,

Predmet javne nabavke u postupku je defmisan taćkom 6.1.1. tenderske dokumentacije i glasi: ..Predmet nabavke je nabavka roba: Nabavka materijala za čišćenje i održavanje uredskih prostora, prema tehničkoj specifikaciji datoj u prilogu - Aneks 3."

Aneksom 3 navedene su robe za koje ponuđači trebaju dostaviti dokaze o ispunjavanju tehničke i profesionalne sposobnosti propisane tačkom 7.3.2. poda), odnosno minimalno jednu potvrdu koja se odnosi na robe koje su predmet ove nabavke, a to mogu biti potvrde o realizovanim ugovorima u navedenom iznosu za bilo koju vrsta papirnih ubrusa za brisanje ruku, toaletnog papira ili papirnih ručnika.,,

U skladu sa navedenim, a na osnovu propisanog tačkom 9.3.1. tenderske dokumentacije Komisija dana 04,04.2022.godine ponuđaču upućuje Zahtjev za pojašnjenje ponude br. 07.4-11-9-2291-20/22 SL kojim se nalaže ponuđaču da svoje pojašnjenje dostavi najkasnije do 07.04.2022,godine do 14:00 sati na Protokol Ugovornog organa.

Kako ponuđač u dozvoljenom roku nije dostavio zahtijevano, Komisija konstatuje da su se ispunili uslovi iz člana 68. stav (1) i stav (4) pod c) ZJN te je dostavljena ponuda ocjenjena kao neprihvatljiva.

Na osnovu gore navedenog, a shodno utvrđenom kriteriju „najniža cijena", komisija utvrđuje rang-listu ponuđača, koji su ispunili kvalifikacione uslove, sa uračunatim popustom i bez PDV-a, kako slijedi:

Red. br.

Naziv ponuđača

Ukupna cijena ponude sa uračunatim popustom bez PDV-a u KM

1

„DEFTER" d.o.o. Sarajevo, Gatačka br.20, 71000 Sarajevo, BiH

87.483,00 KM

2

„LALA I LACO" d.o.o. Bijeljina, I .Maja br.14, 76300 Bijeljina, BiH (predstavnik grupe ponuđača - Član grupe „CONVERT" d.o.o. Ilidža)

110.496,00 KM

- Član grupe „CONVERT" d.o.o. Ilidža)       110.496,00 KM

Obzirom daje cijena ponude ponuđača „DEFTER" d.o.o. Sarajevo za više od 20% niža od drugorangirane prihvatljive ponude tačnije za 26,3057%, Komisija je u skladu sa tačkom 9.4.3. tenderske dokumentacije uputila ponuđaču Zahtjev za obrazloženje neprirodno niske cijene ponude br, 07.4-11-9-2291-21/22 dana 08.04.2022.godine.

Dana 12.04.2022.godme u 12:05 sati ponuđač „DEFTER" d.o.o. Sarajevo je blagovremeno dostavio zahtijevano pojašnjenje. Komisija smatra da je pojašnjenje neprirodno niske cijene opravdano i nema primjedbi na dostavljeni dokument.

Komisija konstatuje da su se stekli uslovi za provođenje daljih aktivnosti, prije svega u smislu provođenja e-aukcije na Portalu javnih nabavki, kako je i propisano tenderskom dokumentacijom broj: 07.4-11-9-2291-10/22, a sve u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik", broj 66/16) u kojoj će učestvovati ponuđači čije su ponude ocijenjene kao prihvatljive)

Nakon okončane e-aukcije dana 15.04.2022.godine s početkom u 10:00 sati u trajanju od 85 minuta

(Izvještaj o toku i završetku e-aukcije u prilogu), a shodno utvrđenom kriteriju „najniža cijena". Komisija konstatujedaje:

-cijena ponude ponuđača „DEFTER" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 79.006,00 KM bez PDV-a manja za 9,68988% u odnosu na cijenu početne ponude koja je iznosila 87.483,00 KM bez PDV-a,

-cijena ponude ponuđača „LALA I LAĆO" d.o.o. Bijeijina u iznosu od 78.918,20,00 KM bez PDV-a manja za 28,57823% u odnosu na cijenu početne ponude koja je iznosila 110.496,00 KM bez PDV-a,

Nakon svega gore navedenog te provedene e-aukcije, utvrđena je konačna rang lista ponuđača koji su ispunili kvalifikacione uslove i to kako slijedi:

Red. br.

Naziv ponuđača

Ukupna cijena ponude sa uračunatim popustom bez PDV-a u KM

1

„LALA I LACO" d.o.o. Bijeijina, IMaja br.14, 76300 Bijeijina, BiH (predstavnik grupe ponuđača - član grupe „CONVERT" d.o.o. Ilidža)

78.918,20 KM

2

„DEFTER" d.o.o. Sarajevo, Gatačka br.20, 71000 Sarajevo, BiH

79.006,00 KM

 

U skladu sa Odlukom o pokretanju postupka predmetne javne nabavke br. U D,-01-04-2774/22 od 09.02,2022.godine te cijeneći činjenično stanje, Komisija se obratila Nosiocu posla - Službi za pravne, kadrovkse i opće poslove da se izjasni o mogućnosti prijedloga Upravi društva da se odobre dodatna finansijska sredstva u iznosu od 3.918,20 KM brz PDV-a u KM za realizaciju postupka.

Kako se Nosilac posla aktom broj, 07-11-9-2291-24/22 od 21.04.2022.godine, izjasnio da se Upravi Društva dostavi prijedlog donošenja odluke o dodatnim sredstvima sa stavke 2,6. Plana Javnih nabavki za 2022.godinu, Odjeljenje za javne nabavke je uzimajući u obzir prethodno navedeno i analizu ponuda, predložilo Upravi Društva da donose Odluka o odobravanju dodatnih sredstava za realizaciju nabavke u iznosu od 3.918,20 KM bez uračunatog PDV-a,

Uprava društva je donijela Odluku o odobravanju dodatnih finansijskih sredstava za realizaciju nabavke materijala za čišćenje i održavanje uredskih prostora br. U.D.-01-04-5255/22 od 22,03.2022.godine.

Ujeneci navedeno i utvrđenoj rang-ltsti ponuđača, Komisija jednoglasno daje preporuku Upravi Društva da donese:

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku nabavke robe: Nabavka materijala za čišćenje i održavanje uredskih prostora „LALA I LAĆO" d.o.o. Bijeljina, I.Maja br.14, 76300 Bijeljina, BiH (predstavnik grupe ponuđača - član grupe „CONVERT" d.o.o. Ilidža), kao prvoplasiranom na rang-listi koji je ponudio najnižu cijenu prihvatljive ponude u iznosu od 78.918,20 KM bez PDV-a, odnosno ukupnu vrijednost Ugovora od 92,334,29 KM sa uračunatim PDV-om;

Cijeneći navedeno donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjeie ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama i /ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu u roku od 10 (deset) dana po prijemu odluke o izboru, shodno članu 99. i članu 101. Zakona

o javnim nabavkama i to radnim danima u radno vrijeme.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: