Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.07.2022. 11:55

Građevinski materijal

Izvor: Akta.ba, 05.07.2022.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o. ZENICA

Direktor preduzeća

 

Broj: 101-9564/22 DžS Zenica, 05.07.2022. godine

 

Na osnovu člana 32. i člana 64., stav 1., tačka (b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 501-9562-1/22 DžS od 05.07 2022. godine, a u skladu sa članom 26. i 27. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija«, direktor Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Zenica donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 

I       

Usvaja se Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom za dodjelu okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj: 501-9562/22 DžS od 05.07.2022. godine u postupku dodjele okvirnog sporazuma za nabavku građevinskog materijala i prihvata se preporuka Komisije za nabavke da se okvirni sporazum zaključi sa ponuđačem:

ALMY d.o.o. Zenica

kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, prema ponudi protokolisanoj pod brojem: 501-9202/22 od 24.06.2022. godine, za ponuđenu cijenu od 47.827,90 KM, bez uračunatog PDV-a.

 

II      

Prijedlog okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču ALMY d.o.o. Zenica, u skladu sa članom 98. Zakona o javnim nabavkama.

 

III     

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Komisija za nabavke, Služba za kadrovske i opšte poslove, te Komercijalna i Finansijska služba u preduzeću.

 

IV      

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH" broj 39/14.).

 

V       

Ova Odluka objavit će se na web-stranici http://www.vikze ba/, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 101-8369/22 BS od 10.06.2022. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od 12 mjeseci.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez uračunatog PDV-a je 49.000,00 KM.

Dana 13.06.2022. godine na Portalu javnih nabavki, istovremeno sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci broj: 439-7-1-265-3-49/22 objavljena je i tenderska dokumentacija.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 406-8369-2/22 BS od 13.06.2022. godine upućen je sljedećim ponuđačima:

1.PERO d.o.o. Zenica

2.Senigor d.o.o. Sarajevo

3.Inter-com d.o.o. Zenica

4.Almy d.o.o. Zenica

U prilogu se dostavlja Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača preuzet sa portala javnih nabavki dana 30.06.2022. godine u 07:40 sati.

 

Rok za dostavljanje ponuda je bio 24.06.2022. godine do 11:00 sati.

U prethodno navedenom roku, na protokolu JP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica zaprimljene su dvije ponude u zatvorenoj koverti, i to:

1.PERO d.o.o. Zenica

2.ALMY d.o.o. Zenica

 

Komisija za nabavku imenovana je Odlukom broj: 101-4913/22 BS od 30.03.2022.godine.

 

U postupku, prema Zapisniku o ocjeni ponuda, utvrđeno je da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije),

-da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude,

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

-ukupno 8 (osam) ponuđača je preuzelo tendersku dokumentacije sa Portala javnih nabavki.

Komisija za nabavku je dana 05.07.2022. godine direktoru preduzeća dostavila Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 501-9562/22 DžS od 05.07.2022. godine sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Uvidom u priloženu dokumentaciju konkurentskog zahtjeva broj: 406-8369-3/22 BS od 10.06.2022. godine - Nabavka građevinskog materijala, a tokom preliminarnog pregleda i ocjene prispjelih ponuda, Komisija po članu 66. Zakona o javnim nabavkama ("SI. glasnik BiH", broj: 39/14), i članu 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("SI. glasnik BiH", broj: 90/14), nije našla osnovan razlog da izrazi sumnju daje cijena dostavljenih ponuda neprirodno niska.

Dana 24.06.2022. godine dopisom broj: 501-9202-1/22 BS ugovorni organ je ponuđaču Almy d.o.o. Zenica dostavio zahtjev za prihvatanje ispravke računske greške. Naime, Komisija je konstatovala računsku grešku za stavku 34. koja umjesto 33,60 KM treba da iznosi 34,80 KM te se samim time mijenja i ukupna vrijednost ponude pa ista umjesto 47.827,90 KM bez PDV-a iznosi 47.829,10 KM bez PDV-a.

Dana 27.06.2022, godine na protokolu ugovornog organa pod brojem: 501-9301/22 zapimljen je dopis ponuđača Almy d.o.o. Zenica kojim ponuđač prihvata ispravku računske greške.

Ponuđači su dostavili formalno - pravno ispravne i tehnički prihvatljive ponude, te im je ugovorni organ shodno odredbi čl.4. Pravilnika o načinu korištenja e-aukcije zakazao e-aukciju za dan 04.07.2022. godine, u terminu od 09:00 sati.

Ponude ponuđača, prije početka e-aukcije su:

1.PERO d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 48.999,99 KM bez PDV-a

2.ALMY d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 47.829,10 KM bez PDV-a

E - aukcija je održana u zakazanom terminu. U e-aukciji ponuđači nisu mijenjali iznose svojih ponuda. Konačne ponude, nakon završetka postupka e-aukcije su:

1.ALMY d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 47.829,10 KM bez PDV-a

2.PERO d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 48.999,99 KM bez PDV-a

 

Polazeći od gore navedenih konstatacija, a shodno odredbama Zakona i opštim aktima ugovornog organa, Komisija je prema utvrđenom kriteriju „najniža cijena" prihvatljivih ponuda/ponuđača, ocijenila kako slijedi:

1.ALMY d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 47.829,10 KM bez PDV-a

2.PERO d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 48.999,99 KM bez PDV-a

 

Shodno prethodno navedenom, Komisija je sa 3 (tri) glasa ZA i 0 (nula) glasova PROTIV donijela odluku da je najpovoljniju ponudu za nabavku građevinskog materijala dao ponuđač ALMY d.o.o. Zenica, jer je ponuđač dostavio ponudu sa najnižom cijenom prihvatljive ponude, te Komisija predlaže da se sa navedenim ponuđačem kao najpovoljnijim zaključi okvirni sporazum.

U postupku ocjene provedenog postupka direktor preduzeća nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku. Iz navedenih razloga, primjenom člana 32. i člana 64., stav 1tačka (b). Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke.

Direktor: Pašalić Emir

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: