Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.07.2022. 13:05

Uniforme i odijela

Izvor: Akta.ba, 27.07.2022.

Broj: 14881/22

Banovići :27.07.2022.

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 25. člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama (SI. Glasnik BiH broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (SI. Glasnik BiH broj: 103/14), i člana 34. Pravilnika o javnim nabavkama roba,usluga i radova broj 5764/15 od 13.05.2015. g., na preporuku komisije za nabavku, donosim

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Nakon objave javnog obavještenja na portalu Agencije za javne nabavke www.ein.qov.ba pod brojem 565-1-1-200-3-290/22; i sažetka obavještenja u Službenom glasniku broj 36/22; broj nabavke C-R 43/22; za dostavu ponuda putem otvorenog postupka za nabavku: UNIFORME I ODIJELA

 

Ponude su dostavili sljedeći ponuđači:

 

INKOS EXPORT-IMPORT DOO KAKANJ TD

Ponuda je dostavljena u skladu sa uslovima iz

 

 

2.Nakon pregleda i ocjene ponuda u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda broj 74-ZO/22 od 26.07.2022.god.,a na osnovu kriterija "NAJNIŽA CIJENA" prihvatljive ponude najuspješniji ponuđač je:

 

INKOS EXPORT-IMPORT DOO KAKANJ

 

3.Ponuđač iz tačke 2. ove odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je ponudio najnižu cijenu za navedenu robu/ uslugu/ radove što je i glavni kriterij pri odabiru ponuđača.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke svaki kandidat-ponuđač koji nije izabran ima pravo da podnese pismenu žalbu u roku od 10 (deset) dana (Član 101. ZJN BiH „Službeni glasnik BiH",broj 39/14) od dana prijema obavijesti i odluke.

 

Žalba se podnosi na sledeću adresu: RMU "Banovići" d.d. Banovići, ul. Armije BiH br.52, 75 290 BANOVIĆI (sa naznakom: za sekretara Komisije za nabavke).

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: