Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Rezultati javnog poziva poslodavcima da se prijave za učešće u Programu javnih radova

Datum objave: 05.08.2022. 14:13 / Izvor: Akta.ba, 15.04.2022.

Bosna i Hercegovina     

Federacija Bosne i Hercegovine

 

Broj: 02-04-15899-5/22             .

Sarajevo, 12.04.2022. godine    

 

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 8. stav (3) Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantona Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691-41.1/22 od 17.03.2022. godine, Vlada Kantona Sarajevo, na 185. vanrednoj sjednici održanoj 12.04.2022. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1.Usvaja se prijedlog Liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja Javnih radova po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691¬41.1/22 od 17.03.2022. godine, koja je sastavni dio ovog zaključka.

2.Usvaja se prijedlog Liste poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja Javnih radova po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691¬41.1/22 od 17.03.2022. godine, koja je sastavni dio ovog zaključka.

3.Svi zavodi, agencije, direkcije i upravne organizacije, pravna lica sa javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, javne ustanove i javna preduzeća čiji su osnivač kanton, grad ili općina, te privredna društva u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 % ukupnog kapitala, a koji su se našli na Listi poslodavaca iz tačke 1. ovog zaključka ne podliježu obavezi traženja saglasnosti za prijem u radni odnos po ovom Programu.

4.Sredstva za realizaciju Programa iz tačke 1. ovog zaključka obezbjeđena su u Finansijskom planu i Odluci o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2022. godinu, broj: 01-04-5586/22 od 22.02.2022. godine.

5.Usvojene liste iz tačke 1. i 2. ovog zaključka bit će objavljene na web stranici Javne ustanove

 

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo

Premijer Edin Forto

 

Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja Javnih radova po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine

Rbr

Podaci о poslodavcu

-

 

Status predmeta

 

Traženo sufinansiranje

Bodovanje

Odobreno sufinanasiranje

Napomena

Broj predmeta

Naziv

Ovlaštena osoba

Adresa

Općina

 

Broj uposlenih

Broj ukupno traženih osoba

Broj Bodova

Broj ukupno odobrenih osoba

1

JKP Komunalac

Irfan Cović

Zunovačka br. 4

Hadžići

Uvažen

90

10

19

1

 

04/1-34-02-jr/22

2

KJKP Rad

Vera Arnautović

Paromlinska br. 57

Novo Sarajevo

Uvažen

1066

120

19

75

 

04/l-34-04-jr/22

3

KJKP Park d.o.o.

Adis Bešlić

Patriotske lige br. 58

Centar

Uvažen

293

300

19

176

 

04/1-34-11-jr/22

4

KJP Centar Skenderija d.o.o

Petrinić Damir

Terezije bb

Centar

Uvažen

94

25

19

15

 

04/1-34-22-jr/22

5

KJP ZOI 84

d.o.o

Jasmin Mehić

Branilaca Sarajeva br. 21

Centar

Uvažen

58

30

19

10

 

04/l-34-27-jr/22

 

 

6

KJP Sarajevo šume (l.o.o

Omerović Samir

Maršala Tita br. 7/11

Centar

Uvažen

405

50

19

25

 

04/1 -34-32-j r/22

7

KJKP Vodovod i

kanalizacija

d.o.o

Rusmir Salić

Jaroslava Cernija 8

Stari Grad

Uvažen

857

70

18

25

 

04/1-34-09-j r/22

8

Općina Stari Grad

Ibrahim Hadžibajrić

Zelenih beretki br. 4

Stari Grad

Uvažen

229

10

18

1

 

04/1-34-21-j r/22

9

KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja

Tarik

Smailbegović

Bjelave br. 52

Centar

Uvažen

77

5

18

5

 

04/l-34-24-jr/22

10

KJl) "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"

Ha/im Durmišević

Nahorevska br.195

Centar

Uvažen

68

40

17

20

 

04/1-34-07-j r/22

11

Javna ustanova

Terapijska

zajednica -

Kampus

Kantona

Sarajevo

Hase Tirić

Kešelji bb

llidža

Uvažen

58

7

17

5

 

04/l-34-10-jr/22

12

JU "Fond

memorijala

Kantona

Sarajevo"

Ali med Kulanić

Sirokac 22

Stari Grad

Uvažen

80

12

17

10

 

04/l-34-15-jr/22

13

KJKP Pokop

Samir Kurtanović

Mula Mustafe Bašeskije br. 38

Stari Grad

Uvažen

190

60

17

20

 

04/1-34-19-j r/22

14

JU Gerontološki centar

Mirza Musa

Aleja Bosne Srebrene br. 7

Novi Grad

Uvažen

118

15

17

7

 

04/l-34-29-jr/22

15

Jll Kantonalni centar za socijalni rad

Mahir Delić

Azize Saćirbegović 2

Novi Grad

Uvažen

171

2

16

2

Porezni obveznik ima duga po osnovu javnih prihoda za

04/l-34-l2-jr/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koje je poslodavac dostavio obrazloženej u kojem se navodi da je dug izmiren sa pozici je resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS. Porezna uprava vrši preknjiženje odnosno usklađivanje ID brojeva radi

balansiranja kartice.

 

16

KJKP

"Toplane- Sarajevo" d.o.o.

Sejfo Ušanović

Semira Frašte br. 22

Novi Grad

Uvažen

321

15

16

4

 

04/1-34-20-j r/22

17

JKP Vodostan

Zukić Belma

126 llijaške brigade br. 60

llijaš

Uvažen

41

5

16

'

 

04/l-34-35-jr/22

18

KJU za zaštićena prirodna područja

Asad Jelešković

Branilaca Sarajeva br. 28/1

Centar

Uvažen

30

80

15

35

 

04/1-34-05-j r/22

19

JP llidža d.o.o.

Senaid Tursunović

Trg branilaca Hrasnice bb

llidža

Uvažen

29

20

15

15

 

04/l-34-08-jr/22

JU Bosanski kulturni centar

Jasmin Durakovie

Branilaca Sarajeva br. 24

Centar

Uvažen

21

10

15

8

 

04/l-34-23-jr/22

 

 

21

JU MESS

Nihad

Kreševljaković

M.Tita 54

Centar

Uvažen

8

12

14

6

 

04/1-34-18-jr/22

22

Udruženje Obala Art Centar

Purivatra Mirsad

Hamdije

Kreševljakovića 13

Centar

Uvažen

14

10

12

5

 

04/1 -34-1 б-јг/22

23

JP Olimpijski bazen Otoka

Avdija Hasanović

B.M.Selimovića br. 83b

Novi Grad

Uvažen

49

6

1 1

5

 

04/1-34-14-jr/22

24

CENTROTRAN S d.d. Sarajevo

Cengić Safudin

Kurta Schorka br. 14

Novi Grad

Uvažen

517

4

1 1

4

 

04/l-34-25-jr/22

25

Udruženje Fudbalski klub Željezničar

Amira Uzunović

Zvornička br. 27

Novo Sarajevo

Uvažen

53

3

11

2

 

04/l-34-33-jr/22

26

Udruženje Zone unaprijeđenog poslovanja Baščaršija

Nihad Halvo

Sagrdžije br. 51

Stari Grad

Uvažen

0

8

8

2

 

04/1-34-30-ЈГ/22

27

SDC d.o.o.

Nedim Lipa

Hasana Brkića br. 45

Novo Sarajevo

Uvažen

1

10

8

2

 

04/1-34-31-jr/22

28

Udruženje

paraplegičara,

kvadriplegičara

i dječije paralize

Kantona

Sarajevo

Sabahudin Hreljić

Grbavička br. 6

Novo Sarajevo

Uvažen

3

30

7

8

 

04/l-34-03-jr/22

29

Crveni križ općine llijaš

Sejda Cesan

llijaške Brigade br. 62

Ilijas

Uvažen

1

5

7

1

 

04/1-34-06-jr/22

30

Crveni Križ Općine Trnovo

Mirsad Mešić

Trnovo brda bb

Trnovo

Uvažen

0

8

7

1

 

04/l-34-26-jr/22

31

USZ Dom Villa Filis

Sejla Muminović

Sedrenik br. 210

Stari Grad

Uvažen

16

2

6

1

 

04/1-34-01-jr/22

32

Fondacija PRO BITRA

IVlulaomerović Alija

Ledići bb

Trnovo

Uvažen

0

4

6

1

 

04/l-34-13-jr/22

 

33

Srpsko humanitarno udruženje Dobrotvor

Aleksa Cebić

Šibenska br. 5

Novo Sarajevo

Uvažen

5

3

6

1

 

04/l-34-36-jr/22

34

Udruženje Zlatne ruke

Fazlić Zakira

Bosanski put 254

llijaš

Uvažen

0

2

4

1

 

04/1-34- 17-j r/22

 

 

 

 

 

 

 

TRAŽENO: 993

 

ODOBRENO: 500

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina                 

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO  

    

Broj: 02-04-15899-5/22 

Sarajevo, 12.04.2022. godine     

 

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 8. stav (3) Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantona Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691-41.1/22 od 17.03.2022. godine, Vlada Kantona Sarajevo, na 185. vanrednoj sjednici održanoj 12.04.2022. godine, donijela je

 

ZAKLJUČAK

1.Usvaja se prijedlog Liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja Javnih radova po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 202. godini, broj: 02-04-10691¬41.1/22 od 17.03.2022. godine, koja je sastavni dio ovog zaključka.

2.Usvaja se prijedlog Liste poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja Javnih radova po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691¬41.1/22 od 17.03.2022. godine, koja je sastavni dio ovog zaključka.

3.Svi zavodi, agencije, direkcije i upravne organizacije, pravna lica sa javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, javne ustanove i javna preduzeća čiji su osnivač kanton, grad ili općina, te privredna društva u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 % ukupnog kapitala, a koji su se našli na Listi poslodavaca iz tačke 1. ovog zaključka ne podliježu obavezi traženja saglasnosti za prijem u radni odnos po ovom Programu.

4.Sredstva za realizaciju Programa iz tačke 1. ovog zaključka obezbjeđena su u Finansijskom planu i Odluci o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2022. godinu, broj: 01-04-5586/22 od 22.02.2022. godine.

5.Usvojene liste iz tačke 1. i 2. ovog zaključka bit će objavljene na web stranici Javne ustanove

 

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Sarajevo

PREMIJER Edin Forto

 

 

Lista poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja Javnih radova po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine

Rbr

Podaci o poslodavcu

Status predmeta

llkupan broj uposlenih u momentu podnošenja zahtjeva

 

Napomena

Naziv

Ovlaštena osoba

Adresa

Sjedište

Broj Bodova

1

KJKP

Sarajevogas

Edis Baković

Muhameda efendije Pandže 4

Novo Sarajevo

Odbijen

311

0

Nepotpuna dokumentacija. Nedostaje rješenje o registraciji, projekat nije ovjeren

2

Grad Sarajevo

Benjamina Karić

Hamdije

Kreševljakovića 3

Centar

Odbijen

0

0

Nepotpuna dokumentacija. Nedostaje rješenje o registraciji, uvjerenje o i/.mirenim obavezama po osnovu javnih prihoda, listing o trenutnom broju uposlenih i broj računa u banci.

Premijer:  Edin Forto

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: