Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.08.2022. 14:54

Lična zaštitna oprema i sredstva za zaštitu - zaštitni šljem, odijela, prsluk, kombinezon, čizme i cipele

Izvor: Akta.ba, 10.08.2022.

Sarajevo 09.08.2022

Broj 02-21555-2/22

 

Na osnovu članova 25., 69, 70. i 71. ZakoraTo javnmniubalužbeni glasnik BiH bioj 39/14), člana 3. stav 3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH" broj 66/16), člana 95. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo broj: (prečišćeni tekst) broj: N0-2190/21- 41./2. od 25.01.2021. godine, te člana 5. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: U-01-19881-l/22-198./27.b) od 21.07.2022. godine, Izvršni direktor za proizvodnju, na preporuku Komisije za javne nabavke, donosi

 

ODLUKU

o izboru prihvatljivog ponuđača po Otvorenom postupku javne nabavke uz korištenje E-aukeije za dostavu ponuda u predmetu "Nabavka lične zaštitne opreme i sredstava za zaštitu - zaštitni šljem, odijela, prsluk, kombinezon, čizme i cipele" za potrebe Podružnice Termoelektrana

"Kakanj" Kakanj

 

Član 1.

U Otvorenom postupku javne nabavke uz korištenje e-aukcije u predmetu "Nabavka lične zaštitne opreme i sredstava za zaštitu - zaštitni šljem, odijela, prsluk, kombinezon, čizme i cipele u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, po Tenderu broj 2000035151, kao prihvatljivi ponuđač izabran je

INKOS EXPORT -IMPORT d.o.o. Kakanj sa cijenom od 69.900,00 KM

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima i time ih obavijesti o rezultatima postupka predmetne javne nabavke.

Član 3.

Obavezuje se Ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostavi dokumente navedene u taČkama 6.2.2. Tenderske dokumentacije broj 20000^5151.

 

Obrazloženje

U predmetnom otvorenom postupku javne nabavke, objavljenom u „Službenom glasniku BiH broj 41 od 24.06.2022. godine, i „Službenom glasniku BiH" broj 45 od 08.07.2022. godine ponudu je dostavio jedan ponuđač i to:

— INKOS EXPORT -IMPORT d.o.o. Kakanj 

Komisija za javne nabavke ugovornog organa je nakon izvršenog otvaranja, pregleda i ocjene primljene ponude, izvršila rangiranje prihvatljive ponude prema kriteriju za izbor najniža cijena, i to:

— INKOS EXPORT -IMPORT d.o.o. Kakanj

Na osnovu rezultata utvrđene rang liste, Komisija za javne nabavke ugovornog organa ocijenila je daje prihvatljiva ponuda rangiranog ponuđača sa cijenom ponude od 69.900,00 KM (bez PDV-a), a koja je zadovoljila sve postavljene zahtjeve iz tenderske dokumentacije broj 2000035151.

Napominjemo da, u skladu sa članom 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, obzirom da je primljena jedna prihvatljiva ponuda, e-aukcija nije zakazana, nego je postupak okončan u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

Iz navedenih razloga, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

Dostaviti:

-           Ponuđačima

-           Služba za komercijalne poslove

-           a/a  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: