Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.06.2022. 08:29

(aukcija) Nabavka lične zaštitne opreme i sredstava za zaštitu – zaštitni šljem, odijela, prsluk, kombinezon, čizme i cipele

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1424-1-1-108-3-194/22ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB 4200225150064
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amila Veispahić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta n.sikira@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lične zaštitne opreme i sredstava za zaštitu – zaštitni šljem, odijela, prsluk, kombinezon, čizme i cipele za potrebe
Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lične zaštitne opreme i sredstava za zaštitu – zaštitni šljem, odijela, prsluk, kombinezon, čizme i cipele za potrebe
Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj, a sve u skladu s tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske
dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18143000-3 Zaštitna oprema

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

69900,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke robe je centralno skladište Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke robe je 45 (četrdesetpet) dana od dana stupanja ugovora na snagu

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, plaćanje za isporučenu robu je najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana
prijema fakture.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim
propisima zemlje u kojoj je registrovan

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Ponuđač mora biti proizvođač ili predstavnik proizvođača za opremu koju nudi pod rednim brojem 2.-6. Tehničke
specifikacije br. 05-MM/2022,
b) Ponuđač mora dostaviti uzorak materijala za radna odijela TIPB1, TIPD1, zaštitni zimski prsluk (materijal definisan u
prilogu TS 05/2019) sa originalom Izvještaja o laboratorijskoj analizi materijala (izdat od akreditiranog tijela za ocjenjivanje
usklađenosti) najkasnije na dan otvaranja ponuda. Akreditirano tijelo mora biti akreditirano za područje rada: Ispitivanje
materijala-tekstil/tkanina,
c) Ponuđač mora dostaviti uzorak za radno odijelo TIP B1 i zimski prsluk (opis definisan u Prilogu TS 05/2019) sa originalom
Izvještaja vizuelne kontrole (izdat od akreditiranog tijela za ocjenjivanje usklađenosti) najkasnije na dan otvaranja ponuda.
Akreditirano tijelo mora biti akreditirano za područje: min Tekstil, predmet: min gotovi proizvodi od tekstila.
Uzorci odijela i zimskog prsluka moraju biti označeni u skladu sa zahtjevom iz Priloga TS 05/2019 (tačka 5.1 i 5.2 zadnji stav),
d) Ponuđač mora znak Društva i natpis ''JP EP BiH'' uraditi vezom direktno na patni i džepu kako je traženo prilogom TS
05/2019. Našiveni znak Društva i natpis ''JP EP BiH'' neće biti prihvaćeni,
e) Ponuđač mora garantovati da će radna odijela, radni kombinezon i zimski prsluk biti izrađeni od osnovnog i pomoćnog
materijala iz kojih su napravljeni i dostavljeni uzorci, odnosno od materijala za koje je dostavljen Izvještaj o laboratorijskoj
analizi materijala a sve u skladu sa tehničkim i ostalim uslovima iz predmetnog tendera,
f) Ponuđač mora dostaviti nulti uzorak za obuću najkasnije na dan otvaranja ponuda sa jedinstvenim identifikacionim
brojem (oznakom proizvoda/nazivom proizvoda/brojem artikla) i oznakom kategorije sigurnosti obuće S3 koji je neizbrisivo
napisan ili ušiven na obući. Ponuđena obuća, u skladu sa članom 6. Naredbe o ličnoj zaštitnoj opremi mora ispunjavati
osnovne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve. Kao dokaz o usklađenosti ponuđač mora dostaviti Certifikat o ispitivanju
tipa/Certifikat o EC vrsti pregleda i Izjavu o usklađenosti sa Direktivom 89/686/EEZ (ili Uredbom EU 2016/425) izdatu od
strane proizvođača opreme koja je predmet ponude. Certifikati i Izjave moraju biti sastavni dio ponude, u ponudi numerisani
i ovjereni od strane ponuđača.
g) Za tražene zaštitne gumene čizme dostaviti nulti uzorak najkasnije na dan otvaranja ponuda.
h) Za traženi zaštitni šljem dostaviti nulti uzorak najkasnije na dan otvaranja ponuda. Šljem mora ispunjavati osnovne
sigurnosne zahtjeve.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.07.2022. 10:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sala Sektora za ekonomske poslove Podružnice Termoelektrana "Kakanj", soba
br. 26
Datum i vrijeme 18.07.2022. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima sa portala javnih nabavki na kojem je objavljena. Zainteresirani ponuđači mogu tražiti
pojašnjenje tenderske dokumentacije u skladu sa Uputstvom i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u
postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu E-nabavke. Provoditi će se E-aukcija u skladu sa Pravilnikom o uslovima
i korištenju E-aukcije (Sl. glasnik BiH br. 66 od 06.09.2016. godine).


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Edina Sikirić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-155
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta potokol@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Amila Veispahić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta am.veispahic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: