Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.10.2022. 11:24

Lična zaštitna oprema i sredstva za zaštitu – zaštitni šljem, odijela, prsluk, kombinezon, čizme i cipele

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.10.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1424-1-1-108-5-372/22


Broj obavještenja o nabavci 1424-1-1-108-3-194/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB 4200225150064
Kontakt osoba Amila Veispahić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta n.sikira@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lične zaštitne opreme i sredstava za zaštitu – zaštitni šljem, odijela, prsluk, kombinezon, čizme i cipele za potrebe
Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lične zaštitne opreme i sredstava za zaštitu – zaštitni šljem, odijela, prsluk, kombinezon, čizme i cipele za potrebe
Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj, a sve u skladu s tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske
dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18143000-3 Zaštitna oprema

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke robe je centralno skladište Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke robe je 45 (četrdesetpet) dana od dana stupanja ugovora na snagu

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INKOS EXPORT-IMPORT DOO KAKANJ 4218632030002 Kakanj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

69900,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

03.10.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

69900,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

69900,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor broj 132-TK/22

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: