Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.08.2022. 09:35

Izrada projektne dokumentacije za industrijsku i bescarinsku zonu u Bratuncu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.08.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

133-1-2-1-5-36/22


Broj obavještenja o nabavci 133-1-2-1-3-1/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA BRATUNAC
IDB/JIB 4401444710003
Kontakt osoba Rada Veselinović
Adresa Trg Miloša Obilića br.8
Poštanski broj 75420 Bratunac (sp bl)
Opština/Grad Bratunac
Telefon (056) 410-176
Faks (056) 420-372
Elektronska pošta bratopst@teol.net
Internet adresa www.opstinabratunac.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Bratunac

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada projektne dokumentacije za industrijsku i bescarinsku zonu u Bratuncu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada urbanističko-tehničkih uslova za industrijsku i bescarinsku zonu u Bratuncu, izrada projektno-tehničke
dokumentacije za infrastrukturu na industrijskoj i bescarinskoj zoni u Bratuncu (Glavni projekat) i izvještaj o
izvršenoj kontroli projektno-tehničke dokumentacije - Glavnog projekta.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge
Dodatni predmet(i) 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja
  71248000-8 Nadzor projekta i dokumentacija

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

definisano tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Usluge će se vršiti u poslovnim prostorijama ponuđača uz obavezu da ponuđač izvrši isporuku projektno-tehničke
dokumentacije u službenim prostorijama opštine Bratunac.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za za izvršenje usluga je 40 dana od dana zaključenja ugovora.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HKP CONSULTING 4403673900005 Banja Luka Bosna i Hercegovina
2 URBIS CENTAR 4403168840006 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

95000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.08.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

95000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

95000,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: