Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.08.2022. 10:04

Usluge vanjskog revizora za obavljanje poslova revizije finansijskih izvještaja za 2021./2022. godinu i sačinjavnaje izvještaja koji su definisani Ugovorom o kreditu sa EBRD-om

Izvor: Akta.ba, 03.08.2022.

Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o.Sarajevo 

 

Broj: 01-MŠO-0402-3119

Sarajevo, 03.08.2022

 

Na osnovu člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br. 39/14), člana 51. Statuta i člana 62. Pravilnika o nabavci roba, usluga i ustupanju radova BH-Gas d.o.o. Sarajevo, te shodno Zapisniku sa pregleda i ocjene ponuda, donosi se:

 

ODLUKA

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1.         U postupku javnog nadmetanja provedenog putem konkurentskog zahtjeva za dosatvljanje ponuda sa objavom na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine broj: 876-7-2-107-3-29/22 od 04.07.2022. godine, za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku: Izbor revizora za obavljanje poslova revizije finansijskih izvještaja za 2021./2022. godinu i sačinjavanje izvještaja koji su definisani Ugovorom o kreditu sa EBRD-om, izabrana je ponuda ponuđača Grant Thornton d.o.o. Banja Luka.

 

2.         Sa izabranim ponuđačem iz tačke 1. ove odluke, saglasno ponudi, zaključiće se odgovarajući ugovor.

 

3.         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Ugovorni organ je po objavljenom obavještenju i tenderskoj dokumentaciji na Portalu javnih nabavki BiH do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda primio ponude od 1 (jednog) ponuđača:

 

1. Grant Thornton d.o.o. Banja Luka, je dostavio ponudu sa ukupnom vrijednošću ponude u iznosu od 20.000,00 KM bez PDV-a, dok cijena usluge za jednu godinu iznosi 10.000,00 KM. Ponuđač nije ponudio popust. Plaćanje će se vršiti pojedinačno za svaku godinu najkasnije 15 (petnaest) dana nakon predaje finalnog izvještaja o izvršenoj reviziji. Na izvršenje predrevizije za 2022. godinu je 736 sati. Rok za obavljanje revizijskih radnji za 2021. i 2022. godinu utrošit će se 1264 sata.

 

IMakon izvršene detaljne analize i pregleda ponude. Komisija za javne nabavke Ugovornog organa je na osnovu kriterija „ekonomski najpovoljnije ponude" u skladu sa članom 64. stav 1) pod a), ocijenila da je ponuda ponuđača Grant Thornton d.o.o. Banja Luka prihvatljiva i da ista zadovoljava propisane uslove i zahtjeve Ugovornog organa iz Tenderske dokumentacije, a kako je to detaljno opisano u Zapisniku sa pregleda i ocjene ponuda.

 

U skladu sa naprijed navedenim, konstatovano je da je jedina prihvatljiva ponuda ponuđača Grant Thornton d.o.o. Banja Luka, sa ukupnom vrijednosti ponude od 20.000,00 KM bez PDV-a za nabavku: Izbor revizora za obavljanje poslova revizije finansijskih izvještaja za 2021./2022. godinu i sačinjavanje izvještaja koji su definisani Ugovorom o kreditu sa EBRD-om, te se daje preporuka Upravi Društva da sa istim ponuđačem zaključi ugovor.

 

Shodno odredbama člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ugovornog organa: www.bh-gas.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ove odluke može se uložiti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama. Žalba se u pisanoj formi u dovoljnom broju primjeraka podnosi na adresu ugovornog organa: BH-Gas d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana br. S/l 11, 71000 Sarajevo kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: