Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.09.2022. 14:41

Rezervni dijelovi za uređaj proizvođača Agilent sa ugradnjom

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.09.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

583-1-1-17-5-8/22


Broj obavještenja o nabavci 583-1-1-17-3-2/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU SARAJEVO
IDB/JIB 4201121150000
Kontakt osoba Sadija Bajramovic
Adresa Butmirska cesta 40
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 774-230
Faks (033) 637-601
Elektronska pošta fzzp@fzzp.gov.ba
Internet adresa www.fzzp.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za uređaj proizvođača „Agilent“ sa ugradnjom

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za uređaj proizvođača „Agilent“ sa ugradnjom35

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42120000-6 Pumpe i kompresori
Dodatni predmet(i) 42122000-0 Pumpe

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ALPHACHROM D.O.O. 4200953850005 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

29890,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

29890,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.08.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29890,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29890,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: