Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2022. 13:36

(aukcija) Nabavka rezervnih dijelova za uređaj proizvođača Agilent sa ugradnjom

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

583-1-1-17-3-2/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU SARAJEVO
IDB/JIB 4201121150000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sadija Bajramovic
Adresa Butmirska cesta 40
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 774-230
Faks (033) 637-601
Elektronska pošta fzzp@fzzp.gov.ba
Internet adresa www.fzzp.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za uređaj proizvođača „Agilent“ sa ugradnjom

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za uređaj proizvođača „Agilent“ sa ugradnjom35

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42120000-6 Pumpe i kompresori
Dodatni predmet(i) 42122000-0 Pumpe

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

navedeno u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

8.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.07.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto navedeno u TD
Datum i vrijeme 12.07.2022. 12:15

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: