Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.10.2022. 10:33

Sanacija područnog odjeljenja Obodnik pri OŠ Petar Petrović Njegoš Kotor Varoš

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.10.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

16808-1-3-18-5-6/22


Broj obavještenja o nabavci 16808-1-3-18-3-3/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OŠ " PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ " MASLOVARE
IDB/JIB 4401125700003
Kontakt osoba Olena Miljanović
Adresa 78223 Maslovare
Poštanski broj 78223 Maslovare (sp bl)
Opština/Grad Kotor Baroš
Telefon (051) 760-611
Faks (051) 760-137
Elektronska pošta os052.sekretar@skolers.org
Internet adresa ppnjegos.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

" Sanacija područnog odjeljenja Obodnik pri OŠ " Petar Petrović NJegoš " Kotor Varoš

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

" Sanacija područnog odjeljenja Obodnik pri OŠ " Petar Petrović NJegoš " Kotor Varoš

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45214210-5 Građevinski radovi na osnovnim školama

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljna specifikacija sadržana je u Tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ " Petar Petrović NJegoš " Maslovare, PO Obodnik

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za završetak predviđenih radova je 90dana od dana obostranog potpisivanja ugovora i uvođenja izvođača u
posao

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROGRES-GRADNJA D.O.O. 4401158970006 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

104100,40

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.10.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

104100,40

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

104218,60

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: