Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.06.2022. 12:46

(aukcija) Izvođenje radova sanacije područnog odjeljenja Obodnik pri OŠ Petar Petrović Njegoš Kotor Varoš

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

16808-1-3-18-3-3/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OŠ " PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ " MASLOVARE
IDB/JIB 4401125700003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Olena Miljanović
Adresa 78223 Maslovare
Poštanski broj 78223 Maslovare (sp bl)
Opština/Grad Kotor Baroš
Telefon (051) 760-611
Faks (051) 760-137
Elektronska pošta os052.sekretar@skolers.org
Internet adresa ppnjegos.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

" Sanacija područnog odjeljenja Obodnik pri OŠ " Petar Petrović NJegoš " Kotor Varoš

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

" Sanacija područnog odjeljenja Obodnik pri OŠ " Petar Petrović NJegoš " Kotor Varoš

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45214210-5 Građevinski radovi na osnovnim školama

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljna specifikacija sadržana je u Tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

104223,93

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ " Petar Petrović NJegoš " Maslovare, PO Obodnik

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za završetak predviđenih radova je 90dana od dana obostranog potpisivanja ugovora i uvođenja izvođača u
posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje izvedenih radova će izvršiti Ministarstvo prosvjete i kulture u saradnji sa Ministarstvom finansija
po dobijanju dokumentacije ( Ugovor u vezi sa realizacijom odobrenog projekta, situacija – račun, predmjer i
predračun izvedenih radova, ugovor/rješenje o vršenju nadzora i važeću licencu nadzornog organa, zapisnik o
primopredaji). Nema avansnog plaćanja tokom trajanja ugovora.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da. Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da. Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da. Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.7.2022. 8:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU OŠ " Petar Petrović NJegoš " Maslovare
Datum i vrijeme 25.7.2022. 10:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: