Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.02.2023. 08:22

Svježe voće i povrće

Izvor: Akta.ba, 23.02.2023.

Broj: 01 -45-164-OI-L2/23 

Datum: 23.2.2023. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1). točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave Poljoprivredni i srodni proizvodi, za 2023. godinu, ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:

Poljoprivredni i srodni proizvodi, za 2023. godinu

Lot 2: Svježe voće i povrće

Članak 1.

Shodno rezultatima vrednovanja prihvatljive ponude, ovom Odlukom kao najpovoljniji ponuditelj u otvorenom postupku javne nabave roba: Poljoprivredni i srodni proizvodi, za 2023. godinu, za potrebe Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići. za Lot 2: Svježe voće i povrće (JRJN 03200000-3) izabran je ponuditelj ,,Valmar“ d.o.o. Kiseljak, s ponuđenom cijenom 80.000,00 KM (bez PDV), prema dostavljenoj ponudi broj: 07-45-368/23 od 21.2.2023.godine.

Članak 2.

Po okončanju roka za žalbu. Ugovorno tijelo će zaključiti Okvirni sporazum, s ponuditelj em ,,Valmar“ d.o.o. Kiseljak, kojim će regulirati međusobna prava i obveze.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici: www.zavod-bakovici.ba, te istovremeno uputiti ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70., stavak (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22).

Obrazloženje

Postupak nabave je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabave Poljoprivredni i srodni proizvodi, za 2023. godinu, broj 01-45-164/23, od 23.1.2023. godine.

Obavijest o nabavi, broj 835-1-1-13-3-3/23, objavljena je na portalu Agencije za javne nabave BiH dana 23.1.2023. godine.

Sažetak Obavijesti o nabavi je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 6/23, od 27.1.2023. godine.

Ponude, za postupak: Poljoprivredni i srodni proizvodi, za 2023. godinu, za lot 1: Kokošja jaja dostavili su ponuditelji:

Broj protokola:  Ponuditelji:

1.         07-45-360/23   OZ ,.Bios“ p.o. Visoko;

2.         07-45-368/23   ,,Valmar“ d.o.o. Kiseljak. 

-           Ponuda, broj 07-45-360/23, ponuditelja OZ ,,Bios“ p.o. Visoko je sukladna natječajnoj dokumentaciji, ali ne može biti vrednovana prema kriteriju „najniža cijena" iz slijedećeg razloga: Planirana sredstva za ovaj lot su 80.200,00 KM (bez PDV-a). Ponuda Ponuditelja OZ ..Bios" p.o. Visoko je na iznos od 98.677,50 KM (bez PDV-a). što premašuje iznos planiranih sredstava. Zakonom o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22), u članku 2. stavak (1). točka 1). alineja 2) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BIH", broj 39/14 i 59/22) navedeno je neprihvatljiva ponuda je ona čija cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva Ugovornog tijela za nabavu.

Sukladno svemu navedenom ponuda broj 07-45-360/23, ponuditelja OZ ,,Bios“ p.o. Visoko se odbacuje radi razloga iz članka 68. stavak (4), točka j) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22) - i u drugim opravdanim slučajevima.

-           Ponuda, broj 07-45-368/23, ponuditelja „Valmar" d.o.o. Kiseljak je sukladna natječajnoj dokumentaciji i može biti vrednovana prema kriteriju „najniža cijena".

Samo jedna (1) ponuda ispunjava uvjete iz tenderske dokumentacije, te se ,.e-aukcija" ne zakazuje, sukladno članku 3., stavak (3) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenju e-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj 66/16) - ,,U slučaju prijama jedne prihvatljive ponude e-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak nabave okončava u skladu sa člankom 69. Zakona". Obzirom da ponuda ponuditelja ,,Valmar“ d.o.o. Kiseljak ispunjava sve elemente tražene tenderskom dokumentacijo, odnosno da ispunjava sve formalno-pravne, ekonomske i tehničke uvjete. Povjerenstvo je dalo preporuku da se Okvirni sporazum dodijeli navedenom ponuditelju.

Cijeneći naprijed navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda je sastavni dio ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke svaki gospodarski subjekt koji ima aktivnu legitimaciju, može podnijeti žalbu u roku od deset (10) dana po prijemu iste. sukladno članku 101., stavak (1). točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" brojT39/14 i 59/22).

Žalba se u najmanje tri primjerka podnosi Zavodu za zbrinjavanje'mentalno invalidnih osoba

-           Bakovići, na adresu: Bakovići 38, 71 270 Fojnica.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: