Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.02.2023. 08:24

Kokošja jaja

Izvor: Akta.ba, 23.02.2023.

Broj: 01-45-164-OI-L1/23 

Datum: 23.2.2023. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave Poljoprivredni i srodni proizvodi, za 2023. godinu, ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići donosi:

ODLUKU

o  izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Poljoprivredni i srodni proizvodi, za 2023. godinu Lot 1: Kokošja jaja

 

Članak 1.

Shodno rezultatima vrednovanja prihvatljive ponude, ovom Odlukom kao najpovoljniji ponuditelj u otvorenom postupku javne nabave roba: Poljoprivredni i srodni proizvodi, za 2023. godinu, za potrebe Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, za Lot 1: Kokošja jaja (JRJN 03142500-3) izabran je ponuditelj PP Farma „Han Ploča“ Kiseljak, s ponuđenom cijenom 34.155,00 KM (bez PDV), prema dostavljenoj ponudi broj: 07-45-347/23 od 17.2.2023 .godine.

Članak 2.

Po okončanju roka za žalbu, Ugovorno tijelo će zaključiti Okvirni sporazum, s ponuditeljem PP Farma „Han Ploča“ Kiseljak, kojim će regulirati međusobna prava i obveze.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici: www.zavod-bakovici.ba, te istovremeno uputiti ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70.. stavak (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiIT broj 39/14 i 59/22).

Obrazloženje

Postupak nabave je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabave Poljoprivredni i srodni proizvodi, za 2023. godinu, broj 01-45-164/23. od 23.1.2023. godine.

Obavijest o nabavi, broj 835-1-1-13-3-3/23, objavljena je na portalu Agencije za javne nabave BiH dana 23.1.2023. godine.

Sažetak Obavijesti o nabavi je objavljen u „Službenom glasniku BiH", broj 6/23, od 27.1.2023. godine.

Pristigla je samo jedna ponuda, za postupak Poljoprivredni i srodni proizvodi, za 2023. godinu, za lot 1: Kokošja jaja:

Broj protokola:  Ponuditelji:

1.  07-45-347/23    PP Farma „Han Ploča" Kiseljak 

Obzirom da je primljena samo jedna ponuda, ,.e-aukcija'* ne zakazuje, sukladno članku 3.. stavak (3) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenju e-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj 66/16) - „U slučaju prijama jedne prihvatljive ponude e-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak nabave okončava u skladu sa člankom 69. Zakona*'.

Obzirom da ponuda ponuditelja PP Farma „Han Ploča“ Kiseljak ispunjava sve elemente tražene tenderskom dokumentacijom, odnosno da ispunjava sve formalno-pravne, ekonomske i tehničke uvjete. Povjerenstvo je dalo preporuku da se Okvirni sporazum dodijeli navedenom ponuditelju.

Cijeneći naprijed navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda je sastavni dio ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke svaki gospodarski subjekt koji ima aktivnu legitimaciju, može podnijeti žalbu u roku od deset (10) dana po prijemu iste. sukladno članku 101., stavak (1), točka d) Zakona o javnim nabavama (..Službeni glasnik BiH" broj: 39/14 i 59/22).

Žalba se u najmanje tri primjerka podnosi Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići. na adresu: Bakovići 38. 71 270 Fojnica.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: