Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.03.2023. 10:10

Usluge hotelskog smještaja na Kopaoniku za dva zaposlena lica radi učestvovanja na četvorodnevnoj konferenciji: Kopaonik Biznis forum

Izvor: Akta.ba, 02.03.2023.

PREF

Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka                                                

Na osnovu člana70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj: 39/14 i 59/22), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 2/23), člana 30. Statuta Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 65/10, 62/11, 111/12 i 83/18) i člana 3. Poslovnika o radu Uprave Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom, kao i na osnovu Zapisnika o prijemu, otvaranju i ocjeni ponuda od 23.02.2023. godine, Uprava Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja JTuka, na sjednici održanoj 23.02.2023. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

1.         Nakon okončanog postupka za nabavku usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu za potrebe Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka, na koje se primjenjuje poseban režim shodno odredbama člana 8, Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama, najbolje ocijenjena prihvatljiva ponuda je ponuda ponuđača: „VTA Travel Agency" Beograd, sa ukupnom cijenom ponude od od 640,00 eura sa uračunatim PDV-om, u protivvrijednosti u konvertibilnim markama na dan plaćanja.

 

2.         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

3.         U skladu sa članom 70.stav 6. Zakona, odpuka će biti objavljena na stranici http://www.pref.rs.ba/.

 

4.         Izdati račun od strane izabranog ponuđača će se smatrati zaključenim ugovorom.

 

Obrazloženje

Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d, Banja Luka je pokrenulo postupak za nabavku usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu, hoteli sa 3 ili 4 zvjezdice, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama, na osnovu kojeg je pripremljen Javni poziv za dostavu ponuda za usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu u kojem su navedene sve relevantne informacije o uslovima ugovora i postupku dodjele ugovora potrebne ponuđačima za pripremu njihovih ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi.

Ugovorni organ je isti učinio dostupnim svim zainteresovanim ponuđačima putem portala javnih nabavki i veb stranide http://www.pref.rs.ba/.

Na osnovu ukazane potrebe za hotelskim smještajem na Kopaoniku za dva zaposlena lica radi učestvovanja na četvorodnevnoj konferenciji: Kopaonik Biznis forum, koju organizuje Savez ekonomista Srbije, koji se održava u periodu 05-08. mart 2023. godine u Hotelu Grand, Ugovorni organ je dobio ponudu za noćenja u navedenom periodu od strane „VTA Travel Agency" Beograd za smještaj u Hotelu Kraljevi čardaci Kopanik. Prema ponudi, tri noćenja sa doručkom za dva zaposlena lica iznose 640,00 eura sa uračunatim PDV-om, u protivvrijednosti u konvertibilnim markama na dan plaćanja, nakon čega je sačinjen zapisnik o prijemu, otvaranju i ocjeni ponuda.

 

Ugovorni organ je konstatovao da je ponuđač kvalifikovan za učešće u predmetnom postupku nabavke, te da je ponuda pripremljena u skladu sa zahtjevima iz Javnog poziva. Imajući u vidu naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ove Odluke svaki od ponuđača ima pravo da podnese žalbu u rokovima propisanim članom 101. Zakona.

Žalba se podnosi u tri istovjetna primjerka Društvu za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka.

 

 

Broj: UP-9-4/23

Datum: 23.02.2023. godine

 

DIREKTOR Dr. MiŠdž Trujić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: