Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.03.2023. 15:40

Mazut (LU srednje)

Izvor: Akta.ba, 06.03.2023.

Broj: 03-03-01-246/23

Sarajevo, 03.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1, tačka b, člana 70. stav 1, 3 i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), Pravilnika o javnim nabavkama "broj: 01-31-07/23 od 26.01.2023. godine, na Preporuku komisije za javnu nabavku broj: 25/2022/5 od 02.03.2023. godine, direktor donosi:

 

ODLUKU

 

- o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku-

NABAVKA MAZUTA (LU SREDNJE)

JN 25/2022

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke broj: 25/2022/5 od 02.03.2023. godine i ugovor za javnu nabavku JN 25/2022 - Nabavka mazuta (LU srednje), se dodjeljuje ponuđaču:

 

„ HIFA - OIL " d.o.o. Tešanj

 

prema ponudi broj: 1631/23 datum 22.02.2023. godine, za ponuđenu cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od:

 

1.197.451,35 KM

 

kao najpovoljnije ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da, u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke, dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama (ukoliko ponuđač iste nije dostavio u svojoj ponudi).

 

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, ugovor za javnu nabavku će se dodijeliti drugorangiranom ponuđaču, u skladu sa članom 72. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 4.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

 

Član 5.

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici www.toplanesaraievo.ba. istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke 03-03-01-1577/22 od 26.12.2022. godine.

 

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

 

Obavještenje o nabavci broj: 160-1-1-207-3-184/22 poslato je na objavu dana 29.12.2022. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 29.12.2022. godine u 09:58 sati.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-1587/22 od 28.12.2022. godine.

 

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzelo 7 (sedam) ponuđača (u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki.

 

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda evidentirano je da je putem protokola u zatvorenoj koverti pristigle sljedeće ponude:

 

1.„ OPTIMA GRUPA " d.o.o. Banja Luka, broj protokola 1611/23 datum 22.02.2023. godine u 07:46 sati.

2.„ HIFA - OIL " d.o.o. Tešanj, broj protokola 1631/23 datum 22.02.2023. godine u 10:00 sati.

3.„ HIFA - PETROL " d.o.o. Sarajevo, broj protokola 1673/22 datum 23.02.2023. godine u 08:24 sati.

 

Dana 23.02.2023. godine u 11:00 sati, Komisija za javnu nabavku je izvršila javno otvaranje pristiglih ponuda sačinivši o tome Zapisnik sa otvaranja ponuda, te shodno članu 65. Zakona o javnim nabavkama, izvršila pregled i ocjenu pristiglih ponuda.

 

IV. Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je utvrdila da pristigle ponude ispunjavaju formalno - pravne i tehničke zahtjeve ugovornog organa odnosno da su prihvatljive za ugovorni organ i da mogu biti predmet vrednovanja shodno utvrđenom kriteriju.

 

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

 

-Da je ukupan broj pristiglih ponuda 3 (tri).

-da su blagovremeno zaprimljene 3 (tri) ponude.

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

-da su ponude ponuđača: „ OPTIMA GRUPA " d.o.o. Banja Luka, „ HIFA - OIL " d.o.o. Tešanj i „ HIFA - PETROL " d.o.o. Sarajevo prihvatljive.

-da nema neprihvatljivih ponuda.

 

Tenderskom dokumentacijom predviđeno je zakazivanje e-aukcije. Prije zakazivanja e - aukcije, Komisija je pristupila vrednovanju prihvatljivih ponuda prema utvrđenom kriteriju „najniža cijena", te utvrdila rang listu prihvatljivih ponuda / ponuđača, kako slijedi:

 

1.„ HIFA - OIL " d.o.o. Tešanj,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 1.198.650,00 KM bez uračunatog PDV-a

 

2.„ HIFA - PETROL " d.o.o. Sarajevo,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 1.198.650,00 KM bez uračunatog PDV-a

 

3.„ OPTIMA GRUPA " d.o.o. Banja Luka,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 1.199.565,00 KM bez uračunatog PDV-a

 

E - aukcija je zakazana 02.03.2023. godine u 09:00 sati a završena u 09:10 sati, nakon čega je rang lista prihvatljivih ponuda / ponuđača sljedeća:

 

1.„ HIFA - OIL " d.o.o. Tešanj,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 1.197.451,35 KM bez uračunatog PDV-a

 

2.„ HIFA - PETROL " d.o.o. Sarajevo,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 1.198.650,00 KM bez uračunatog PDV-a

 

3.„ OPTIMA GRUPA " d.o.o. Banja Luka,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 1.199.565,00 KM bez uračunatog PDV-a

 

Komisija za javnu nabavku je, dana 02.03.2023. godine, dostavila preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 25/2022/5 od 02.03.2023. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 25/2022/4 od 02.03.2023. godine, zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda prije korištenja e-aukcije broj: 25/2022/3-1 od 28.02.2023. godine i zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda nakon korištenja e-aukcije broj: 25/2022/3-2 od 02.03.2023. godine u postupku javne nabavke JN 25/2022 - Nabavka mazuta (LU srednje).

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice daje Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriteriju iz tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka. Uprava nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen, primjenjujući kriterij „najniža cijena ", te daje rang listu prihvatljivih ponuda / ponuđača slijedeća:

1.„ HIFA - OIL " d.o.o. Tešanj,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 1.197.451,35 KM bez uračunatog PDV-a

 

2.„ HIFA - PETROL " d.o.o. Sarajevo,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 1.198.650,00 KM bez uračunatog PDV-a

 

3.„ OPTIMA GRUPA " d.o.o. Banja Luka,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 1.199.565,00 KM bez uračunatog PDV-a

 

Cijeneći navedenu rang listu i kriterij za vrednovanje, ugovor za nabavku mazuta (LU srednje) se dodjeljuje ponuđaču:

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 1.197.451,35 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno kao prvoplasiranom na rang listi jer sadrži najnižu cijenu.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b, člana 25 i člana 70. Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika javnim nabavkama broj 01-31-07/23 od 26.01.2023. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu, kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pisanoj formi i najmanje 3 (tri) primjerka.

 

Dostaviti:

1.Ponuđaču: „ HIFA - OIL " d.o.o. Tešanj

2.Ponuđaču: „ HIFA - PETROL " d.o.o. Sarajevo

3.Ponuđaču: „ OPTIMA GRUPA " d.o.o. Banja Luka

4.Službi nabavke a/a

5.Web stranica preduzeća

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: