Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.03.2023. 11:40

Gorivo za potrebe Opštine Milići i J.Z.U.D.Z. Sveti Nikola Milići

Izvor: Akta.ba, 15.02.2023.

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 21. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik RS“, broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 68. stav 1. tačka 33. Statuta opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“ broj: 5/17, 10/17 i 2/19), a u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda objavljenog na portalu javnih nabavki 27.01.2023. godine, broj obavještenja 666-7-1-2-3-4/23, Načelnik opštine d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba, šifra: 09100000-0

 

I

U postupku javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, a koja se odnosi na nabavku roba, goriva za potrebe Opštine Milići i J.Z.U.D.Z. "Sveti Nikola" Milići, pod šifrom: 09100000-0, ponude su dostavili sledeći ponuđači:

 

1. Hifa - Petrol d.o.o. Sarajevo, i

2. Kompanija „Boksit“ a.d. Milići.

 

II

Nakon razmatranja prispjelih ponuda ustanovljeno je da su iste u potpunosti ispunile uslove predviđene konkurentskim zahtjevom za dostavljanje ponuda, te na osnovu navedenog kriterijuma - ekonomski najpovoljnija ponuda izvršeno vrednovanje:

1. Kompanija „Boksit“ a.d. Milići ................ 100 bodova - 31.630,95 KM i rok za odgođeno plaćanje 60 dana, i

2. Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo...................... 96 bodova - 33.274,80 KM i rok za odgođeno plaćanje 60 dana, i ocijenjeno da je najpovoljnija ponuda ponuđača:

Kompanija"Boksit" a.d. Milići sa ponuđenom cijenom u bruto iznosu od 31.630,95 KM i rokom za odgođeno plačanje 60 dana od dana ispostavljanja fakture.

 

III

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba koja se može izjaviti najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi - filijala Banja Luka, putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u skladu sa članom 105. i članom 108. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14).

 

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Milići“.

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA MILIĆI

NAČELNIK OPŠTINE NAČELNIK

MILIĆI OPŠTINE MILIĆI

Broj: 02-054-2-1/23

Milići, 15.02.2023. godine Marko Savić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: