Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2023. 13:42

Usluge održavanja i pranja vozila

Izvor: Akta.ba, 14.03.2023.

Broj: 11.27/0906-75-4/23

Datum: 14.03.2023.

 

Na osnovu člana 64. Stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1. i 3. ZJN BiH (SL.GJ1. BIH broj:39/14), člana 6 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JPŠ „Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, broj 02-4380/17, od 03.07.2017. godine i člana 60. Statuta Javnog preduzeća, V.D. direktor Š.G. „Rudo" donosi:

 

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanje i pranja vozila

 

Član 1.

Donosi se odluka o izboru najpovoljnije ponude za usluge održavanja i pranja vozila za potrebe Š.G. „Rudo" Rudo, pokretanjem i provođenjem direktnog sporazuma no odluci o nabavci broj: 11.27/0205-166/23 od 01.03.2023. godine. Dostavljena je jedna (1) ponuda broj: 01/23 od 06.03.2023. godine protokolieana pod brojem: 11.27/0906-75-3/23 od 14.03.2023. godine, kod ugovornog organa i to:

 

- Z.R„TOLE" Rudo, u iznosu od 2.000,00 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Za izradu ugovora zadužuje se služba za komercijalne i fin.knjigovodstvene poelove.

Član 3.

 

Ova odluka će se objaviti na internet stranici JPŠ „Šume PC" a.d. Sokolac fwww.sumers.org), istovremeno sa upućivanjem ponuđaču, u skladu sa članom 70. stav (1) i (6) i članom 71. stav (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama BiH ( Sl.Gl. BiH broj 39/14).

 

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Javna nabavka - usluge održavanja i pranja vozila pokrenuta je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma broj: 11.27/0205-166/23 od 01.03.2023. godine. Usluge održavanja i pranja vozila obavljaće se u zavisnosti od potrebe za istim. U postupku predmetne nabavke zaprimljene je jedna (1) ponuda, kao što je navedeno u članu 1. Ove Odluke. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, a obzirom da dostavljena ponuda zadovoljava sve formalno-pravne uslove, i da je ponuđač dostavio svu traženu dokumentaciju, na način kako je to tražio ugovorni organ, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Dostavljeno:

-Direktoru Š.G. „Rudo" Rudo

-Z.R. „Tole" Rudo

-Služba za komercijalne i fin.knjigovodstvene poslove

- A/A

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: