Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.04.2023. 11:53

Analiza postojećeg stanja i procedura povezanih sa naplatom izvornih prihoda u Opštini Šamac sa izradom preporuka za integraciju i efikasnije korištenje postojećih informatičkih alata

Izvor: Akta.ba, 31.03.2023.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA ŠAMAC

NAČELNIК OPŠTINE

 

Broj: 01-022-100/2023

Datum: 31.03.2023. god.

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 70. stava 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), saglasno odredbama člama 66. Statuta Opštine Šamac („Službeni glasnik opštine Šamac , broj 9/17 i 14/22), Načelnik opštins Šamac, d o n o s i

O D L U К U

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA za nabavku usluge-

Analiza postojećeg stanja i procedura povezaiih sa maplatom izvornih prihoda u Opštini Šamac sa izradom preporuka za integraciju i efikasnije korištenje postojećih informatičkih alata

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke broj:01-022-100/2023 od 30.03.2023. godine i ugovor za nabavku usluge „ Analiza postojećeg stanja i procedura povezaiih sa maplatom izvornih prihoda u Opštini Šamac sa izradom preporuka za integraciju i efikasnije korištenje postojećih informatičkih alata“ dodjeljuje se ponuđaču „Economist“ Saša Grabovac, s.p. Banja Luka u iznosu od 21.950,00 КM bez PDV-a (ponuđač nije u sistemu PDV-a).

 

Član 2.

Zapisnik o konačnoj ocjemi ponuda sa preporukom Кomisije broj: 01-022-100/2023 od 30.03.2023.godine je sastavni dio ove Odluke o izboru najpovoljnijeg popuđača.

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabraiom ponuđaču Economist44 Saša Grabovac, s.p. Banja Luka no proteku žalbeiog roka, račuiajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 4.

Ova odpuka objaviće se u Službenom glasniku Opštine Šamac i na veb-stranici www.opstinasamac.org istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim pabavkama.

 

Obrazloženje 

Postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za iabavku usluge pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka broj:01-022-100/2023 od dana 13.03.2023. god. objavljivanjem obavještenja broj: 144-7-2-27-3-15/23 od 13.03.2023. godine na portalu Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine i u „Službenom glasmiku BiH44 broj: 18/23 od 17.03.2023. godine , procijenjena vrijednost iznosi 22.000,00 КM bez PDV-a, odnosno 25.740,00. Za predmetnu nabavku ugovorni organ je predvidio i provođenje e-aukcije. U roku ostavljenom za dostavljanje poiuda dostavljeie su 2 (dvije) ponude sljedećih ponuđača:            

1.         „ Economist" Saša Grabovac, s.p. Banja Luka  

2.         „ Lanaco" d.o.o. Banja Luka

Кomisija je utvrdila da su oba ponuđača dostavili kompletnu dokumentaciju u skladu sa uslovima tenderske dokumentacije i Zakona o javnim nabavkama, utvrđena je početna raig lista ocijenjenih i prihvatljivih ponuda i 29.03.2023. godine proveden je postupak e-aukcije u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH‘ broj 66/16) i vremenskom trajanju od desst minuta na kojoj nije bilo umanjenje početnih ponuda (Tabela 2).

POČETNA RANG LISTA OCIJENJENIH I PRIHVATLJIVIH PONUDA

 

POČETNA RANG LISTA PONUĐAČA КOJI SU POZVANI DA UČESTVUJU U E-AUКCIJI

r.br.

Naziv ponuđača

IDB/JIB

Početna cijena u КM bez PDV-a

Rang

1

ECONOMIST SP

4510582160000

21950,00

1

2

LANACO D00

4400853190007

22000,00

2

 

r.br.

Naziv ponuđača

IDB/JIB

Datum i vrijeme podnošenja nove cijene

Cijena u КM bez PDV-a ПДВ-а

Nije bilo podnošenja ponuda.

 

КONAČNA RANG LISTA OCIJELJENIH I PRIHVATLJIVIH PONUDA

КONAČNA RANG LISTA PONUĐAČA КOJI SU UČESTVOVALI U E-AUКCIJI

 

r.br.

Naziv ponuđača

IDB/JIB

Konačna cijena u КM bez PDV-a

Umanjenje cijene

Rang

1

ECONOMIST SP

4510582160000

21950,00

0%

1

2

LANACO DOO

44OO853190O07

22000,00

0%

i

 

Komisija za predmetnu javnu nabavku, nakon provođenja e-aukcije je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača Economist Saša Grabovac, s.p. Banja Luka u iznosu od 21.950,00 КM bez PDV-a (ponuđač nije u sistemu PDV-a) i jednoglasno je predložila iberoB izbor.

Odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba koja se može izjaviti najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje КRŽ-u putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem, ako je elektronsko sredstvo definisano kao način komunikacije u tenderskoj dokumentaciji, ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručena kvalifikovanom kandidatu ili izabranom ponuđaču i drugim strankama u postupku.

 

ODLUKA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: