Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.04.2023. 14:42

Roba široke potrošnje za potrebe Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke

Izvor: Akta.ba, 29.03.2023.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO FINANCIJA

Broj: 04-02-14-267-9/23 

Ljubuški,29.ožujka 2023. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH'', broj: 39/14 i 59/22), članka 26. Pravilnika o javnim nabavama roba, usluga i radova u Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke, broj: 04-01-34-34/23 od 03. siječnja 2023. godine a na Preporuku Povjerenstva za javne nabave, u postupku javne nabave roba – robe široke potrošnje za potrebe Ministarstva financija putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, ministar financija donio je

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Članak 1.

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave i okvirni sporazum za javnu nabavu roba - robe široke potrošnje za potrebe Ministarstva financija putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda dodjeljuje se ponuditelju Cerno - Planinić d.o.o. Ljubuški, čija je ponuda od 22.308,12 KM (bez PDV-a), prihvatljiva i najpovoljnija u predmetnom postupku javne nabave.

Članak 2.

Prijedlog okvirnog sporazuma o nabavi dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju Cerno - Planinić d.o.o. Ljubuški, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuditelji obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Ministarstva financija www.ministarstvo-financija-zzh.gov.ba, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, shodno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

Članak 4.

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od sedam dana od dana prijema ove Odluke dostaviti Uvjerenje / potvrdu nadležnih institucija da je ponuditelj izmirio dospjele obveze u svezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u originalu ili ovjerenoj kopiji koji ne smije biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude. Dokaz koji izabrani ponuditelj dostavi mora sadržavati potvrdu da je u trenutku predaje ponude ispunjavao uvjet koji se traži Tenderskom dokumentacijom.

Članak 5.

Ova Odluka dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave shodno članku 71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave roba – robe široke potrošnje za potrebe Ministarstva financija putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 04-02-14-267/23 od 17. ožujka 2023. godine.

Javna nabava je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Vrijednost javne nabave procijenjena je na 23.200,00 KM (bez PDV-a).

Obavijest o nabavi poslana je na objavu dana 17.03. 2023. godine, a objavljena je na Portalu javnih nabava istog dana. U skladu sa sustavom e - Nabave na Portalu je objavljena i Tenderska dokumentacija u ovom postupku, te je određeno korištenje e- aukcije u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije (''Službeni glasnik BiH'', broj: 66/16).

Po objavi na Portalu javnih nabava Tendersku dokumentaciju su preuzeli sljedeći ponuditelji:

- EKAPIJA D.O.O.

- ANTONIO COMMERCE D.O.O. MOSTAR

- BANJALUKAFARM - PLUS D.O.O. BANJA LUKA

- BBS EUROPE

- KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

- CERNO PLANINIĆ D.O.O.

- CO TRINK D.O.O.

- VITINKA AD KOZLUK

U daljnjem postupku utvrđeno je da je Povjerenstvo za javnu nabavu pravovremeno i pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike, u kojim je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda: 1 (jedna) ponuda ( Cerno – Planinić d.o.o. Ljubuški ), te da je ponuda pravovremena i da nema nepravovremenih ponuda,

- da je ponuda ponuditelja: Cerno-Planinić d.o.o. Ljubuški prihvatljiva, odnosno da su dostavljeni svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

Nadalje, a obzirom da je pristigla jedna prihvatljiva ponuda, sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e - aukcije (''Službeni glasnik BiH'', broj: 66/16)

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno, izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja te ocjenu pristigle ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U slučaju prijema jedne prihvatljive ponude e - aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa člankom 69. Zakona.

U postupku ocjene provedenog postupka Ministar financija, nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili razlog za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javne nabave.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo za javne nabave u svemu pravilno postupilo te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, podzakonskim aktima, internim aktima Ministarstva i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u dostavljenu ponudu nesporno je da je ponuda ponuditelja Cerno-Planinić d.o.o. Ljubuški u visini od 22.308,10 KM ( bez PDV-a ), primjenom kriterija ''najniža cijena'', ocjenjena kao najniža, a time i najpovoljnija u predmetnom postupku javne nabave.

Slijedom gore navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

Ministar Toni Kraljević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: