Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.04.2023. 14:55

Gorivo za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za period do 31.12.2023. godine

Izvor: Akta.ba, 12.04.2023.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA SRBAC
NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 02-404-31-1-2/23
Datum: 12.04.2023. godine

 

Na osnovu  člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama  («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14, 59/22), člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (« Službeni glasnik Republike Srpske« broj : 97/16, 36/19, 61/21 ),   člana 25. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u opštini Srbac ( „ Službeni glasnik opštine Srbac „ br. 1/23, 2/23 ), člana 63. i 91. Statuta opštine Srbac ( « Službeni glasnik opštine Srbac « br. 5/17, 8/17) , Načelnik opštine Srbac  donosi
 

O D L U K U
o dodjeli Ugovora o  nabavci goriva  za potrebe opštine Srbac za period do 31.12.2023.godine „

- Lot br. 1, ponuđaču - Privrednom društvu sa ograničenom odgovornošću „ BIOTREJD „ Kriškovci - Laktaši


Član 1.

I  DODJELjUJE SE Ugovor  o nabavci goriva  za potrebe opštine Srbac za period do 31.12.2023.godine „ - Lot br. 1,  ponuđaču - Privrednom društvu sa ograničenom odgovornošću „ BIOTREJD „ Kriškovci - Laktaši.
Postupak javne nabavke – Otvoreni postupak , protokolisan  je u   opštinskoj upravi  opštine Srbac pod brojem  02 – 404- 31/23 ( Lot br. 1 ) i proveden je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama  («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14, 59/22) i Pravilnikom o javnim nabavkama roba, usluga i radova u opštini Srbac ( „ Službeni glasnik opštine Srbac „ br. 1/23, 2/23 ).

II Ugovor  vrijednosti  34.614,53  KM, u koji iznos nije uračunat PDV odnosno u ukupnom iznosu od 40.499,00 KM, u koji iznos je uračunat PDV,  a čiji su  elementi utvrđeni tokom vođenja predmetnog postupka javne nabavke, zaključiće se  u rokovima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama .
 

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objaviće se  u Službenom glasniku opštine Srbac i na internetskoj stranici opštine Srbac.

 

O B R A Z L O Ž E Nj E:

Načelnik opštine Srbac je dana 07.03.2023. godine po prijedlogu Odjeljenja za opštu upravu i prijedlogu Teritorijalne vatrogasne jedinice Srbac  donio Odluku o pokretanju postupka javne nabavke robe ( Otvoreni postupak) – „Nabavka goriva  za potrebe opštine Srbac za period do 31.12.2023.godine „ i to:
Lot br. 1 -  Nabavka goriva  za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za za period do 31.12.2023.  godine         
Lot br. 2 -  Nabavka goriva  za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice  opštine Srbac za za za period do 31.12.2023.  godine  
Obavještenje o nabavci br. 987-1-1-14-3-11/23  za predmetne robe  objavljeno je na Portalu javnih nabavki i na internetskoj stranici opštinske uprave opštine Srbac dana 16.03.2023. godine te u „ Službenom glasniku BiH „ br. 20/23.
Nabavka je sastavni dio Plana javnih nabavki opštine Srbac  za period do 31.12.2023. godine ( „ Službeni glasnik opštine Srbac „ br. 1/23, 3/23 ) ( redni broj:30 ).
JRJN: 09134200-9 dizel gorivo
           09132100-4 bezolovni benzin
           09133000-0 tečni naftni gas ( LPG )

Ukupno procjenjena vrijednost nabavake ( bez PDV-a ) iznosi 50.426,00  KM:
          Lot br. 1 – 40.170,00 KM
          Lot br. 2 -  10.256,00 KM

Postupak za izbor najpovoljnijeg ponuđača vodi se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ( „ Službeni glasnik BiH „ br. 39/14, 59/22 ) i Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u opštini Srbac ( „ Službeni glasnik opštine Srbac „ br. 1/23, 2/23) a po Tenderskoj dokumentaciji br. 02-404-31/23 od 16.03.2023. godine.
Javno otvaranje ponuda za Lot br. 1 pristiglih do krajnjeg roka za prijem istih određenog od strane opštine Srbac kao ugovornog organa ( 06.04.2023. godine do 9,00 časova ) izvršila je Komisija za javne nabavke  ( imenovana rješenjem Načelnika opštine br. 02-111-42/23 od 30.03.2023 . godine )   dana 06.04.2023. godine sa početkom u 9,05 časova.
Do krajnjeg roka za preuzimanje tenderske dokumentacije tendersku dokumentaciju preuzelo je ukupno 8. ponuđača .
Do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda na adresu ugovornog organa dostavljena je jedna ponuda i to :

Privredno društvo sa ograničenom odgovornošću „ BIOTREJD „ Kriškovci - Laktaši
Ponuda  br. 013/23  dostavljena dana 05.04.2023. godine, u 11,20 časova
Cijena : 34.614,53  KM, u koji iznos nije uračunat PDV, odnosno ukupno 40.499,00 KM, u koji iznos je  uračunat PDV.

Komisija je pristupila računskoj kontroli ponuda i jednoglasno konstatovala da u ponudi  Privrednog društva sa ograničenom odgovornošću „ BIOTREJD „ Kriškovci – Laktaši nema računskih grešaka nakon čega je pristupila analizi tehničkog dijela  ponude te je jednoglasno konstatovala da ponuda sadrži svu dokumentaciju traženu Tenderskom dokumentacijom br. 02-404-31/23/23 od 16.03.2023. godine odnosno da je ista tehnički zadovoljavajuća i da ne prelazi iznos procjenjene vrijednosti nabavke odnosno da je ponuda prihvatljiva.

Uzimajući u obzir činjenicu da je ponuda Privrednog društva sa ograničenom odgovornošću „ BIOTREJD „ Kriškovci – Laktaši  jedina ponuda dostavljena u predmetnom postupku javne nabavke, da je tehnički zadovoljavajuća i da vrijednost iste ne prelazi procjenjenu vrijednost nabavke te je ocjenjena kao prihvatljiva Komisija je jednoglasno dala preporuku Načelniku opštine da  u postupku javne nabavke robe „Nabavka goriva  za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za za period do 31.12.2023.  godine „ Lot br. 1,  prihvati ponudu Privrednog društva sa ograničenom odgovornošću „ BIOTREJD „ Kriškovci – Laktaši, odnosno da donese Odluku o dodjeli Ugovora o nabavci  predmetne robe ukupne vrijednosti od 40.499,00 KM, u koji iznos je uračunat PDV, navedenom ponuđaču.
Izvještaj Komisije za javne nabavke  i preporuka su prihvaćeni pa je donesena odluka kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Kancelariji za razmatranje žalbi putem ugovornog organa   u roku od 10 ( deset ) dana računajući od dana prijema Odluke. Žalba se izjavljuje u pisanoj formi, u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.              
                                                                                                
NAČELNIK OPŠTINE:
Mlađan Dragosavljević

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: