Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.05.2023. 10:26

Kancelarijski materijal

Izvor: Akta.ba, 04.05.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

 

Broj: JN-01-16-4-9-8/23

Datum: 04.05.2023. godine

 

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, na osnovu člana 55. Zakona o upravi („Službeni glasnik BIH", broj 32/02 i 102/09) i člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6), člana 88. i člana 89. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj 39/14 i 59/22), na Preporuku Komisije za nabavke II, broj: JN-01-16-4-9-6/23 od 25. 4. 2023. godine, u postupku nabavke kancelarijskog materijala, donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala

 

Član 1.

 

Prihvata se Preporuka Komisije za nabavke II, broj: JN-01-16-4-9-6/23 od 25.4.2023. godine i Okvirni sporazum o nabavci kancelarijskog materijala se dodjeljuje ponuđaču AERO EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, ul. Kolodvorska 12, 71 000 Sarajevo, ponuda broj: JN-12-4/23 od 12. 4. 2023. godine, za ponuđenu ukupnu vrijednost ponude od 19.967,19 KM bez PDV-a, odnosno 23.361,61 KM sa PDV-om, kao najpovoljnijem ponuđaču.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač je dostavio dokaze o kvalifikovanosti u skladu sa članom 45. stav (1) tačke) c) i d) ZJN, te ovjerene fotokopije dokaza iz člana 47 stav (1) tačka c) ZJN.

 

Član 3.

 

Okvirni sporazum će se zaključiti sa izabranim ponuđačem na period od 1 (jedne) godine.

 

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na vveb stranici Ministarstva (www.mhrr.gov.ba), istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je sudjelovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

 

Za izvršenje ove odluke se ovlašćuje i zadužuje Sektor za opšte, pravne poslove i finansijsko-materijalne poslove Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

 

Član 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka nabavke kancelarijskog materijala, broj: JN-01-16-4-9-1/23 od 21.3.2023. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog materijala. Procjenjena vrijednost nabavke iznosi 21.367,52 KM bez PDV-a, odnosno 25.000,001 KM sa PDV-om. Obavještenje o nabavci, broj: 679-7-1-9-3-10/23 od 23.3.2023. godine objavljeno na Portalu javnih nabavki. Tenderska dokumentacija, broj: JN-01-16-4-9-2/23 od 23.3.2023. godine. Komisija za nabavke imenovana je Odlukom broj: 01-16-4-314-1/23 od 14. 2. 2023. godine.

 

Komisija za nabavke II dostavila je ugovornom organu, ministru za ljudska prava i izbjeglice BiH, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: JN-01 -16-4-9-5/23 od 25.4.2023. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: JN-01-16-4-9-6/21 od 25. 4. 2023. godine i Izvještaj o radu, broj: JN-01-16-4-9-7/23 od 25.4. 2023. godine, u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala.

U postupku, po Izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za nabavke II blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

 

da su u predmetnom postupku zaprimljena jedna (1) ponuda; da je blagovremeno zaprimljena jedna (1) ponuda;

U skladu sa članom 3.stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, („Službeni glasnik BiH, broj 66/16), u slučaju samo jedne validne ponude e-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69 .Zakona o javnim nabavkama.

 

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice daje Komisija za nabavke II pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača i pregled i ocjenu ponude, u skladu sa kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavke II.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija za nabavke II u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je daje izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog kriterija: „najniže cijene" utvrđenog u Obavještenju o nabavci i Tenderskoj dokumentaciji.

 

Naziv i sjedište ponuđača

Ukupna vrijednost ponude bez PDV-a

Ukupna vrijednost ponude sa PDV-om

1.

AERO EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo ul. Kolodvorska 12, 71 000 Sarajevo

19.967,19 KM

23.361,61 KM

 

Na osnovu naprijed navedenog, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: