Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.10.2023. 09:05

Usluge održavanja sistema centralnog grijanja

Izvor: Akta.ba, 26.10.2023.

Broj:01-2.16-3860/23 

Datum:26.10.2023. godine

Upravni odbor JU «Dom zdravlja» Zavidovići na osnovu člana 38. Statuta JU «Dom zdravlja« Zavidovići i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine« br. 39/14 i 59/22), na svojoj 55. sjednici održanoj dana 26.10.2023. godine, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja sistema centralnog grijanja za grijnu sezonu 2023/2024 za JU «Dom zdravlja« Zavidovići

 

Član 1.

Okvirni sporazum za nabavku usluga održavanja sistema centralnog grijanja za grijnu sezonu 2023/2024 za JU «Dom zdravlja« Zavidovići, dodjeljuje se ponuđaču PROMING d.o.o. Žepče.

Član 2.

Ponuda ponuđača PROMING d.o.o. Zepče u provedenom konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda bila je prihvatljiva ponuda i imala je najnižu cijenu, te će se ovom ponuđaču ponuditi Okvirni sporazum za nabavku usluga održavanja sistema centralnog grijanja za grijnu sezonu 2023/2024 za JU «Dom zdravlja« Zavidovići, u ukupnom iznosu od 7.173,85 KM bez PDV-a, što sa PDV-om iznosi 8.393,42 KM.

Član 3.

Izabrani ponuđač će morati dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju kvalifikacione dokumentacije u roku od 8 dana, od dana zaprimanja ove odluke, a kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji i to: 

a)         uvjerenje Suda BiH i suda prema sjedištu pravnog lica, kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca,

b)         uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti,

c)         uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje,

d)         uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Obavještenjem o nabavci br. 638-7-2-174-3-88/23 koje je objavljeno na portalu javnih nabavki dana 05.10.2023. godine i u „Službenom glasniku BiH“, broj: 71 od 13.10.2023. godine, pokrenut je konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga održavanja sistema centralnog grijanja za grijnu sezonu 2023/2024 za JU «Dom zdravlja» Zavidovići.

Tendersku dokumentaciju za predmetnu nabavku sa portala javnih nabavki preuzelo je 7 ponuđača i to: EKAPIJA DOO, PROINTER ITSS DOO BANJA LUKA-ČLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP, BBS EUROPE, ''GRADPROM" D.O.O. SRBAC, PROMING D.O.O. ŽEPČE, MS TERMOPRO DOO i ASSIB-BH D.O.O. ČELIĆ.

Na adresu JU “Dom zdravlja” Zavidovići, za nabavku usluga održavanja sistema centralnog grijanja za grijnu sezonu 2023/2024 za JU «Dom zdravlja)) Zavidovići, dostavljena je jedna ponuda i to: PROMING d.o.o. Žepče.

Komisija za javne nabavke (u daljem tekstu: Komisija) izvršila je otvaranje ponuda dana 17.10.2023. godine u Sali za sastanke u JU «Dom zdravlja» Zavidovići u 15,10 sati, kao što je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije Komisija za javne nabavke utvrdila je da dostavljena ponuda odgovara uslovima iz tenderske dokumentacije, odnosno da je prihvatljiva ponuda.

U ovom postupku nabavke bilo je predviđeno provođenje e-aukcije.

Nakon pregleda i ocjene ponude za nabavku usluga održavanja sistema centralnog grijanja za grijnu sezonu 2023/2024 za JU «Dom zdravlja)) Zavidovići, utvrđeno je da je samo jedna ponuda prihvatljiva, usljed čega nije ispunjen uslov za zakazivanje e-aukcije u sistemu e-Nabavke u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH broj 66/16 od 06.09.2016. godine), jer je u članu 3. istog Pravilnika propisano:

“U slučaju prijema jedne prihvatljive ponude e-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.”

Kako se e-aukcija nije mogla zakazati ovaj ugovorni organ je postupio po članu 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i mišljenjem Agencije za javne nabavke br. 04-02-2-1924-2/17 od 10.05.2017. godine.

U mišljenju Agencije za javne nabavke navedeno je da ukoliko smo u postupku javne nabavke zaprimili jednu prihvatljivu ponudu, a bili smo predvidjeli provođenje e- aukcije, koju nismo mogli zakazati, jer smo zaprimili samo jednu prihvatljivu ponudu, možemo nastaviti postupak nabavke i saglasno Članu 69. stav (1) tačka a) Zakona, dodijeliti ugovor, te da informacije o predviđenoj e-aukciji i neodržavanju iste trebamo navesti navesti u zapisniku o evaluaciji ponuda.

Kako ugovorni organ nije imao mogućnost da zakaže planiranu e-aukciju iz razloga što je primio samo jednu prihvatljivu ponudu, to je okončao ovaj postupak nabavke u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama, odnosno dodjelom ugovora ponuđaču koji je dostavio prihvatljivu ponudu u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 7.200,00 KM bez PDV-a.

Nakon provedenog postupka ocjene prihvatljivih ponuda prema utvrđenom kriteriju- najniža cijena. Komisija je dala preporuku da se prihvati ponuda ponuđača PROMING d.o.o. Žepče prihvati kao najpovoljniju za nabavku usluga održavanja sistema centralnog grijanja za grijnu sezonu 2023/2024 za JU «Dom zdravlja» Zavidovići, koja je u provedenom postupku javne nabavke, imala najnižu cijenu u ukupnom iznosu od 7.173,85 KM bez PDV-a, što sa PDV-om iznosi 8.393,42 KM.

Cijeneći pravilnost provedenog konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga održavanja sistema centralnog grijanja za grijnu sezonu 2023/2024 za JU «Dom zdravlja» Zavidovići, te datu preporuku od strane Komisije za javne nabavke odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbu putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ako je elektronsko sredstvo definisano kao način komunikacije u tenderskoj dokumentaciji ili preporučenom poštanskom pošiljkom u najmanje tri primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: