Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.11.2023. 10:19

Reagensi za UV-VIS pektofotometar Nanokolor II

Izvor: Akta.ba, 09.11.2023.

КЈКР "VODOVOD IKANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO DIREKTOR

 

Izvod broj: KZ 196/23

 

lot 2

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH br. 39/14; 59/22), člana 23. 24. i 25. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova KJKP "Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, te člana 43. Statuta preduzeća, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj KZ 196/23 lot 2 od 03.11. 2023 godine, u postupku javne nabavke br. KZ 196/23 lot 2 „Reagensi za UV-VIS pektofotometar Nanokolor II" donosi se:

 

ODLUKA

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj KZ 196/23 lot 2 od 03.11.2023. godine i ugovor za javnu nabavku roba : „Reagensi za UV-VIS pektofotometar Nanokolor II" - tender broj KZ 196/231ot 2 dodjeljuje se ponuđaču: „Mikro+Polo" d.o.o. Sarajevo ponudabroj: 03-4-136-2/23 od 24.10.2023. godine, zaponuđenu cijenu od 4.442,00 KM bez PDV-a., kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

(1)       Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču „Mikro+Polo" d.o.o. Sarajevo po proteku do 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

(2)       Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalifikaciji u roku od (5) dana nakon što svi učesnici budu obavješteni od strane Ugovornog organa o rezultatima postupka, a sve u skladu sa tačkom 11. uslovi za kvalifikaciju TD za predmetnu nabavku.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web stanici www.viksa.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: KZ 196/23 od 29.9. 2023 godine.

 

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke bez PDV-a iznosi: 5.000,00 KM.

 

Obavještenje o nabavci broj: 247-7-1-229-3-447/23 poslano na objavu na Portal javnih nabavki dana 06.10.2023 godine, a sažetak obavještenja o nabavci je objavljen u „Službenom glasniku BiH" broj 71. od 13.10. 2023 godine.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 261/23 od 01.7.2023. godine i Rješenjem o dopuni Rješenja br: 261/23 od 01.7.2023.godine, Izvod broj: KZ 196/23-1 od 29.9. 2023 godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 06.11. 2023 godine Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj KZ 196/23 lot 2 u postupku javne nabavke roba: „Reagensi za UV- VIS pektofotometar Nanokolor II"- tender broj KZ 196/23 lot 2.

Komisija konstatuje da je na osnovu Obavještenja o nabavci br. 247-7-1-229-3-447/23 od 06.10.2023 godine, proveden postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva te je izvršeno javno otvaranje ponuda dana: 30.10.2023 godine sa početkom u 13:10 sati, a što je konstatovano zapisnikom sa otvaranja ponuda br. KZ 196/23 Lot 2.

Za predmetnu javnu nabavku dostavljena je jedna (1) ponuda:

1. "Mikro+Polo" d.o.o. Sarajevo

Konstatovano je da je navedeni ponuđač preuzeo tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki i samim tim ostvario praVo učešća u postupku, kao i da je ponuda zaprimljena kod ugovornog organa, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

Dostavljanje zapisnika sa otvaranja ponuda izvršeno je prema ponudaču u zakonskom roku. Nakon izvršenog otvaranja ponude Komisija je dana: 30.10.2023 godine pristupila pregledu i ocjeni pristiglih ponuda u formalnom smislu (čvrsti uvez ponude, numerisanje ponude, potpis i ovjera ponude), a što je defmisano u tačkama: 15.1.1, 15.1.3 i 15.1.4 u tenderskoj dokumentaciji.

Komisija za javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača "Mikro+Polo"d.o.o.Sarajevo u odnosu na gore navedeno pripremljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Konstatovano je da je ponuda ponuđača: "Mikro+Polo" d.o.o. Sarajevo potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje ponudača i ovjerena pečatom ponuđača, te ima broj i datum.

Daljim pregledom ponude, Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponudu u smislu provjere kvalifikacije ponuđača, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji i konstatovala sljedeće:

R. BR.

ANALITIČKI PRIKAZ ZAHTIJEVANIH DOKUMENATA

PONUĐAČ "Mikro+Polo" d.o.o. Sarajevo

-

DOSTAVLJENO U PONUDI

DA/NE

1.

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama - Aneks IV

DA

2.

Original ili ovjerenu fotokopiju Rješenja o upisu u sudski registar ili Aktuelnog izvoda iz sudskog registra ili Rješenja o registraciji ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta, kojim se dokazuje da ponuđač ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj je registrovan ili da osigura posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo da obavlja profesonalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije (organ uprave - općiria, sud ili notar).

DA

3.

Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama - Aneks VI

DA

R. BR.

ANALITIČKI PRIKAZ ZAHTIJEVANIH DOKUMENATA

PONUDAČ "Mikro+Polo" d.o.o. Sarajevo

 

-

DOSTAVLJENO U PONUDI

DA/NE

 

4.

Punomoć za predstavljanje grupe ponuđača iz tačke 12.4. TD (u slučaju grupe ponuđača)

NE

(Ponuđač je samostalno predao ponudu)

 

 

Komisija konstatuje daje ponuđač    "CONTROLMATIK BH" d.o.o. Sarajevo dostavio sve zahtijevane dokumente kako je navedeno u tabelarnom prikazu te da isti ispunjavaju kvalifikacione uslove, obzirom           na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji.

Preglec

om ostale zahtijevane dokumentacije/aneksa-priloga, konstatovano je slijedeće:

R.

br.

Ostala zahtjevana dokumentacija/aneksi-prilozi

PONUĐAČ "Mikro+Polo" d.o.o. Sarajevo

-

DOSTAVLJENO U PONUDI

DA/NE

1.

Popunjen Obrazac za ponudu - Aneks II

DA

2.

Sadržaj ponude -Prilog 1.

DA

3.

Popunjen Obrazac za cijenu ponude (Tehnička specifikacija) - Aneks III;

DA

4.

Obrazac povjerljivih informacija - Aneks VII (u skladu sa tačkom 41. TD)

DA

5.

Potpisan Nacrt okvirnog sporazuma - Aneks IX.

DA

6.

Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci - Aneks IXa.

DA

7.

Kopija ponude (kopija ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i original a dostavlja se zajedno sa originalom u jednoj koverti ili u dvije odvojene koverte koje su opet upakovane u jednu zajedničku kovertu).

DA

Komisija konstatuje da je ponuđač " Mikro+Polo" d.o.o. Sarajevo dostavio ostalu zahtijevanu dokumentaciju kako je navedeno u tabelarnom prikazu, te je od strane stručnih lica za predmetnu nabavku konstatovano da je navedeni ponuđač ispunio sve postavljene tehničke zahtjeve, zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Računskom kontrolom Obrasca za cijenu ponude (tehnička specifikacija), Aneks III, u ponudi ponuđača "Mikro+Polo" d.o.o. Sarajevo, konstatovano je da u ponudi postoji greška računske prirode .Greška se nalazi u Ponudi na str. br 10 u stavci br.8 u kolonama 7 i 10 „Ukupna vrijednost u KM bez PDV-a" i „Konačna ukupna vrijednost u KM bez PDV-a" umjesto da stoji 539,00 KM navedeno je 1.078,00 KM,te samim tim mjenja se i ukupna vrijednost cijele ponude te treba da iznosi 4.442,00 KM a ne kako je navedeno 4.981,00 KM. Obzirom na navedeno, dana 01.11.2023. godine ponuđaču „Mikro+Polo" d.o.o. Sarajevo je upućen zahtjev (broj 8126- 2/23) za ispravku greške računske prirode.

Dana 03.11.2023. godine (putem e-mail-a) od strane ponuđača „Mikro+Polo" d.o.o. Sarajevo je dostavljen dopis o prihvatanju ispravke računske greške.

Konstatovano je da je vrijednost ponude ponuđača „Mikro+Polo" d.o.o. Sarajevo bez PDV-a iznosi 4.442,00 KM i da je ista u skladu sa procjenjenom vrijednosti predmeta nabavke koja bez PDV-a, iznosi 5.000,00 KM

Procijenjena vrijednost za predmetnu nabavku iznosi 5.000.00 KM bez PDV-a. Vrijednost dostavljene ponude iznosi:

R. Br.

Ponuđač

Konačna ukupna vrijednost ponude u KM bez PDV-a

1.

" Mikro+Polo" d.o.o. Sarajevo

4.442,00 KM

Konstatovano je da je vrijednost ponude ponuđača: " Mikro+Polo" d.o.o. Sarajevo u skladu sa procjenjenom vrijednosti predmeta nabavke a ista iznosi: 4.442,00 KM bez PDV-a.

Ugovorni organ dodjeljuje ugovor na osnovu sljedećeg kriterija: Najniža cijena (čl. 64. stav 1. tačka b) ZJN).

Tenderskom dokumentacijom je predvidena primjena e-aukcije, a obzirom da je pristigla samo jedna prihvatljiva ponuda, to se u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (Sl. glasnik BiH broj 66/16) e-aukcija ne može zakazati, nego će se postupak okončati u skladu sa članom 69. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

R. Br.

Ponuđač

Konačna ukupna vrijednost ponude u KM bez PDV-a

1.

" Mikro+Polo" d.o.o. Sarajevo

4.442,00 KM

Komisija jednoglasno daje prijedlog Ugovornom organu da za nabavku roba: „Reagensi za UV- VIS pektofotometar Nanokolor II" - postupak broj KZ 196/23 Lot 2 donese Odluku o dodjeli ugovora ponuđaču: " Mikro+Polo" d.o.o. Sarajevo, broj ponude: 03-4-136-2/23 od 24.10.2023 godine, čija vrijednost ponude je iznosi: 4.442,00 KM bez PDV-a.

Iz gore navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) ZJN. donesena ie Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača kao u članu 1. ove odluke.

Pouka o pravnom liieku:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes u predmetnom postupku javne nabavke, a koji smatra da je ugovorni organ u toku postupka prektšio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ima pravo priložiti žalbu u pisanoj formi u roku 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke u skladu sa članom 99. i 101. Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: