Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.10.2023. 09:42

(aukcija) Nabavka reagensa za spektrofotometre

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

247-7-1-229-3-447/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB 4200151950004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Meliha Dizdarević
Adresa Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 483-456
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta meliha.dizdarevic@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

KZ 196/23 Reagensi za spektrofotometre

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi za spektrofotometre

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.10.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.10.2023. 12:10

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Jaroslava Černija br.8
Datum i vrijeme 30.10.2023. 13:10


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Sanja Čejvan
Adresa Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 483-543
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta sanja.cejvan@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Amel Salihagić
Adresa Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 483-415
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta amel.salihagic@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

KZ 196/23 lot 1 Reagensi za DR/2000 HACH spektrofotometar

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

KZ 196/23 lot 1 Reagensi za DR/2000 HACH spektrofotometar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO skladište ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.10.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.10.2023. 12:10

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.10.2023. 13:10ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

KZ 196/23 lot 2 Reagensi za UV-VIS pektofotometar Nanokolor II

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

KZ 196/23 lot 2 Reagensi za UV-VIS pektofotometar Nanokolor II

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO skladište ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.10.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.10.2023. 12:10

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.10.2023. 13:10
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: