Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.01.2024. 09:33

Ispitivanje nivoa nejonizujućeg zračenja niskih frekvencija – nulto stanje zračenje

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.01.2024.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

2602-1-2-212-5-1/24


Broj obavještenja o nabavci 2602-1-2-212-3-16/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH" A.D. BANJA LUKA - OPERATIVN
O PODRUČJE BANJA LUKA
IDB/JIB 4402369530017
Kontakt osoba Protokol javnih nabavki
Adresa Ramići bb, Dragočaj
Poštanski broj 78215 Dragočaj (sp bl)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 332-138
Faks (051) 392-712
Elektronska pošta predrag.lukic@elprenos.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JN-OP-797/2023 - Izvještaj o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućeg zračenja niskih frekvencija – nulto stanje zračenje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka usluge izrade dokumenta “Izvještaj o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućeg
zračenja niskih frekvencija – nulto stanje zračenje” za izgradnju 110 kV dvostrukog kablovskog voda za povezivanje TS 110
kV Banja Luka 10 na postojeći DV 110 kV Banja Luka 1 – Banja Luka 2 na području Grada Banja Luka u svrhu dobijanja
lokacijskih uslova.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71313420-5 Ekološke norme za građevinu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JAVNA NAUČNOISTRAŽIVAČKA USTANOVA "INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU REPUBLIKE SRPSKE", BANJA LUKA 4401020860005 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3500,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.12.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3500,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3500,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor broj: JN-OP-797-18/2023 od 27.12.2023. godine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: