Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.10.2023. 12:48

(aukcija) Nabavka usluga izvještaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućeg zračenja niskih frekvencija – nulto stanje zračenje

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2602-1-2-212-3-16/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH" A.D. BANJA LUKA - OPERATIVN
O PODRUČJE BANJA LUKA
IDB/JIB 4402369530017
Kontakt osoba/Služba za kontakt Protokol javnih nabavki
Adresa Ramići bb, Dragočaj
Poštanski broj 78215 Dragočaj (sp bl)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 332-138
Faks (051) 392-712
Elektronska pošta predrag.lukic@elprenos.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost


Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Postupak nije potrebno dijeliti na lotove.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JN-OP-797/2023 - Izvještaj o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućeg zračenja niskih frekvencija – nulto stanje zračenje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka usluge izrade dokumenta “Izvještaj o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućeg
zračenja niskih frekvencija – nulto stanje zračenje” za izgradnju 110 kV dvostrukog kablovskog voda za povezivanje TS 110
kV Banja Luka 10 na postojeći DV 110 kV Banja Luka 1 – Banja Luka 2 na području Grada Banja Luka u svrhu dobijanja
lokacijskih uslova.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71313420-5 Ekološke norme za građevinu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora


U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

06.11.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.11.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ,,Elektroprenos - Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka, Operativno područje
Banja Luka Ramići bb, 78215 Dragočaj, Bosna i Hercegovina.
Datum i vrijeme 23.11.2023. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Da bi ponuđači mogli preuzeti tendersku dokumentaciju moraju biti registrovani u informacionom sistemu "E-nabavke"
(Portal javnih nabavki). Drugi način dostavljanja tenderske dokumentacije, nije moguć.
Tendersku dokumentaciju registrovani ponuđači mogu preuzeti isključivo s Portala javnih nabavki, na sljedećoj adresi:
https://www.ejn.gov.ba/Home/Index.
Ne zahtjeva se novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije.
Uvid u tendersku dokumentaciju može se izvršiti na: http://www.elprenos.ba/BOS/JavneNabavkeBS.aspx , a uslov za učešće
u postupku javne nabavke je da ponuđač preuzme tendersku dokumentaciju isključivo u informacionom sistemu "E-
nabavke".

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: