Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.02.2024. 15:10

(dodjela ugovora drugorangiranom ponuđaču) Računarska oprema

Izvor: Akta.ba, 28.12.2023.

Broj: 07-11-19-24164-19/2023

Sarajevo, 27.12.2023. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama i člana 72. stav (3) tačka a) („Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22), a po provedenom postupku javne nabavke - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba - računarske opreme, na preporuku Komisije za nabavku računarske opreme, direktorica Finansijsko-informatičke agencije donosi

 

ODLUKU

o izboru drugorangiranog ponuđača

 

I             

Ugovor o nabavci i isporuci računarske opreme za potrebe Finansijsko-informatičke agencije (u daljem tekstu: Agencija), prema uslovima iz ponude broj: 113/23 od 11.12.2023. godine dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču u ovom postupku javne nabavke, koji ispunjava sve uslove iz tenderske dokumentacije, PR „SMART COMPUTER" vl.s.p. Stanar Slaviša, Oštra Luka, čija ukupna cijena ponude nakon provedene e-aukcije iznosi 8.680,00 KM bez PDV-a.

 

II            

U skladu sa članom 98. stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22) (u daljem tekstu: Zakon), ugovorni organ zaključiti će Ugovor sa odabranim ponuđačem iz tačke I ove Odluke u roku od deset dana od dana obavještavanja svih učesnika u postupku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku od pet dana od dana prijema obavještenja o rezultatima postupka nabavke. U slučaju da izabrani ponuđač propusti dostaviti dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze, Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača će biti poništena.

 

III          

Zadužuje se Sektor za pravne i zajedničke poslove, da najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke i time ih obavijesti o rezultatima postupka.

 

IV          

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Agencije: www.fia.ba. u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Finansijsko-informatička agencija (u daljem tekstu: Agencija) je aktom broj: 07-11-19- 24164-18/2023 od 19.12.2023. godine donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača „MEDIA MARKET" vl.s.p. Trbulin Dejan, Prijedor, te ga u istoj koja je putem e-maila dana 20.12.2023. godine upućena svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku, pozvala da u roku od pet dana od dana prijema dostavi dokaze o kvalificiranosti. Uzimajući u obzir da je ponuđač dokaze o ispunjavanju lične sposobnosti u skladu sa članom 45. stav (1) trebao dostaviti do 25.12.2023. godine, te da je telefonskim putem obavijestio Agenciju kako

Ložionička 3,71000 Sarajevo | tel+387 33 255 2001 fax +387 33 255 2061 info@fia.ba | www.fia.ba 

odustaje od svoje ponude, a shodno odredbama člana 72. stav (3] tačka a) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača je poništena, te prijedlog ugovora upućen ponuđaču čija je ponuda na rang listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača, PR „SMART COMPUTER" vl.s.p. Stanar Slaviša, Oštra Luka.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu, Agenciji, u roku od pet dana od dana prijema iste, u pisanoj formi direktno ili preporučenom pošiljkom, putem faksa broj: 033/255-206 ili e-maila: info@fia.ba.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: