Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.05.2024. 11:07

Usluge održavanja software-skog dijela sistema nadzora i upravljanja prometom na svim dionicama autoceste A1

Izvor: Akta.ba, 14.05.2024.

Broj: 01-01.3-2909-15/24 AK

Datum: 08.05.2024. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, broj: N0-1.01-3837- 12/23 od 12.06.2023. godine i preporuke Komisije za javne nabavke konstatovane u Zapisniku o pregledu i ocjeni konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci, broj: 01-01.3-2909-14/24 AK od 30.04.2024. godine, v.d. direktora Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Ugovor za nabavku usluga: „Održavanje software-skog dijela Sistema nadzora i upravljanja prometom na svim dionicama autoceste A1", u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci, u vrijednosti od 4.999.978,00 KM bez uključenog PDV-a, odnosno 5.849.974,26 KM sa uključenim PDV-om dodjeljuje se ponuđaču BS TELECOM SOLUTIONS d.o.o Sarajevo, koji je dostavio prihvatljivu konačnu ponudu.

II

Ugovor se zaključuje nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, u sladu sa članom 21. tačka c) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon).

Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće dostavljen kandidatu BS TELECOM SOLUTIONS d.o.o Sarajevo, iz razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava. Nakon izvršene ocjene kvalifikacija kandidata, upućen je Poziv za dostavljanje početne ponude. Na osnovu dostavljene početne ponude ponuđač je pozvan da učestvuje u pregovorima. Nakon održanih pregovora upućen je Poziv za dostavljanje konačne ponude.

U provedenom postupku zaprimljena je konačna ponuda ponuđača BS TELECOM SOLUTIONS d.o.o Sarajevo, a ista ispunjava sve uslove i zahtjeve dogovorene na pregovorima i konstatovane u Zapisniku o pregovorima, akt broj: 01-01.3-2909-11/24 AK od 26.04.2024. godine, te se navedenom ponuđaču dodjeljuje ugovor o javnoj nabavci usluga: „Održavanje softwareskog dijela Sistema nadzora i upravljanja prometom na svim dionicama autoceste AT'.

Ill

Ova Odluka će, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona, biti objavljena na internetskoj stranici JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar www.ipautoceste.ba i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđaču koji je učestvovao u postupku nabavke.

 

Obrazloženje

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar je u skladu sa čl. 17. stav (1), 18. stav (1) i 21. tačka c) Zakona pokrenulo pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, donošenjem Odluke o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci broj: 01-01.3-2909/24 AK od 19.03.2024. godine.

Na učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci pozvan je 1 (jedan) ponuđač, i to ponuđač BS TELECOM SOLUTIONS d.o.o Sarajevo.

 

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona, ugovorni organ je na portalu javnih nabavki objavio informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci koji namjerava provoditi, broj: 266-4-2-59-20-5/24 od 04.04.2024. godine, te objavom tenderske dokumentacije (Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće) u sistemu "e-Nabavke", odnosno na portalu javnih nabavki dana 04.04.2024.     godine, istu učinio dostupnom za sve zainteresovane kandidate.

Kandidat BS TELECOM SOLUTIONS d.o.o Sarajevo je blagovremeno dostavio Zahtjev za učešće.

Komisija za nabavke, imenovana Rješenjem broj: 01-01.3-2909-5/24 AK od 15.04.2024. godine, je izvršila provjeru kvalifikacija kandidata prema uslovima za učešće postavljenim u tendersko  dokumentaciji, te nakon što je utvrđeno da je kandidat kvalifikovan, istom je upućen Poziv za dostavljanje početne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci, broj: 01-01.3-2909-8/23 AK od 19.04.2024. godine.

Ponuđač je na osnovu navedenog poziva, upućenog od strane ugovornog organa, blagovremeno dostavio početnu ponudu koja ispunjava sve uslove i zahtjeve postavljene u pozivu o čemu je sačinjen Zapisnik o pregledu i ocjeni početne ponude, broj: 01-01.3-2909-10/24 AK od 24.04.2024. godine. Dana 26.04.2024. godine održani su pregovori o čemu je sačinjen Zapisnik o pregovorima, broj: 01-01.3-2909-11/24 AK, koje su potpisale obje strane nakon okončanih pregovora.

Poslije provedenih pregovora ponuđač je dostavio svoju konačnu ponudu. Nakon pregleda i ocjene konačne ponude Komisija za nabavke je konstatovala da je cijena konačne ponude niža u odnosu na ukupnu cijenu početne ponude te da ulazi u okvir procijenjene vrijednosti nabavke. Shodno navedenom, Komisija za nabavke je ocijenila da je konačna ponuda prihvatljiva i dala prijedlog ugovornom organu da ugovor za nabavku usluga: „Održavanje software-skog dijela Sistema nadzora i upravljanja prometom na svim dionicama autoceste A1", u vrijednosti od 4.999.978,00 KM bez uključenog PDV-a, odnosno 5.849.974,26 KM sa uključenim PDV-om dodijeli ponuđaču BS TELECOM SOLUTIONS d.o.o Sarajevo, iz razloga što je dostavio prihvatljivu konačnu ponudu.

Shodno navedenom, ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije za nabavke i donio Odluku kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u roku od 10 (deset) dana od dana

prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje URZ-u putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno,

elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju

primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 (tri).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: