Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Internet usluge

Datum objave: 14.06.2016. 08:29 / Izvor: Akta.ba, 14.06.2016.

Broj: 21.06/404-19/16

Datum: 08.06.2016. god.

 

Na osnovu člana 86. st. 2. i st. 3. Zakona o renubličkoj upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 i 15/16) i na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14) i na osnovu Zapisnika o ocjeni ponude br. 21.06/404-19/16 od 08.06.2016. godine, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA LOT 3

 

1. Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabavke usluga - „Nabavka usluga pristupa internetu ", koja je bila podijeljena na tri lot-a:

Lot 1 - Pružanje internet usluga za sjedište Uprave i PJ Banja Luka Lot 2 - Pružanje internet usluga za sljedeće lokacije: AOP Bijeljina, PJ Bijeljina PJ Prnjavor, PJ Vlasenica, PJ Istočna Ilica, PJ Brod, PJ Modriča, PJ Han Pijesak PJ Rogatica, PJ Višegrad, PJ Šamac, PJ Lopare, PJ Ugljevik, PJ Nevesinje, PJ Bratunac' PJ Šipovo, PJ Rudo, PJ Kotor Varoš, PJ Kalinovik, PJ Srebrenica, PJ Milićn, PJ Čajniče PJ Ljubinje, PJ Pelagićevo, PJ Ribnik, PK Osmaci (pri PJ Zvornik), PK Trnovo (pri PJ Istočna Ilidža) PK Berkovići (pri PJ Bileća) PK Stanari (pri PJ Doboj), PJ Drinić, PK Vukosavlje (pri PJ Modriča), PK Donji Žabar (pri PJ Pelagićevo), PK Istočni Stari Grad (pri PJ Pale) PK Skelani (pri PJ Srebrenica), PK Novo Goražde (pri PJ Rogatica), PK Jezero (pri PJ Šipovo), PK Kupres (pri PJ Šipovo), PK Oštra Luka (pri PJ Prijedor), PK Krupa na Uni (pri PJ Novi Grad)

Lot 3 - Pružanje internet usluga za sljedeće lokacije: PJ Doboj, PJ Prijedor PJ Trebinje, PJ Zvornik, PJ Sokolac, PJ Teslić, PJ Pale, PJ Foča, PJ Laktaši, PJ Derventa' PJ Istočno Novo Sarajevo, PJ Kozarska Dubica, PJ Novi Grad, PJ Mrkonjić Grad, PJ Gacko' PJ Šekovići, PJ Kneževo, PJ Bileća, PJ Kostajnica, PJ Petrovo, PJ Gradiška, PJ Srbac PJ Čelinac PJ Pale (lokacija 2) broj 21.06/404-19/16, koje je objavljeno na Portalu javnih nabavki BROJ 164-1-2-85-3-11/16, dana 04.05.2016. godine, jedina dostavljena i prihvatljiva

Javna ponuda ponuđača "Mtel" a- d- Banja Luka sa ukupnom cijenom ponude od 15.000,00 KM sa popustom i bez uračunatog PDV-a.

 

Obrazloženje

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Banja Luka pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke usluga - „Nabavka usluga pristupa internetu koja je bila podijeljena na tri lot-a:

Lot 1 - Pružanje internet usluga za sjsdište Uprave i PJ Banja Luka Lot 2 -Pružanje internet usluga za sljedePe lokacije: AOP Bijeljina, G1J Bijeljina, PJ Prnjavor, PJ Vlasenica, PJ Istočna Ilidža, PJ Brod, PJ Modriča, PJ Han Pijesak, PJ Rogatica, PJ Višegrad, PJ Šamac, PJ Lopare, PJ Ugljevik, PJ Nevesinje, PJ Bratunac, PJ Šipovo, PJ Rudo, PJ Kotor Varoš, PJ Kalinovik, PJ Srebrenica, PJ Milići, PJ Čajniče, G1J Ljubinje, PJ Pelagićsvo, PJ Ribnik, G1K Osmaci (pri PJ Zvornik), PK Trnovo (pri PJ Istočna Ilidža), PK Berkovići (pri PJ Bileća) PK Stanari (pri PJ Doboj), PJ Drinić, PK Vukosavlje (pri PJ Modriča), PK Donji Žabar (pri PJ Pelagićevo), G1K Istočni Stari Grad (pri PJ Pale), PK Skelani (pri PJ Srebrenica), PK Novo Goražde (pri PJ Rogatica), PK Jezero (pri PJ Šipovo), PK Kupres (pri PJ Šipovo), PK Oštra Luka (pri PJ Prijedor), PK Krupa na Uni (pri PJ Novi Grad)

Lot 3 - Pružanje internet usluga za sljedećs lokacije: PJ Doboj, PJ Prijedor, PJ Trebinjs, PJ Zvornik, PJ Sokolac, PJ Teslić, PJ Pale, PJ Foča, PJ Laktaši, PJ Derventa, PJ Istočno Novo Sarajevo, PJ Kozarska Dubica, PJ Novi Grad, PJ Mrkonjić Grad, Gacko, PJ Šekovići, PJ Kneževo, PJ Bileća, PJ Kostajnica, PJ Petrovo, PJ Gradiška, PJ Srbac, PJ Čslinac, PJ Pale (lokacija 2), a koje je objavljeno na Portalu javnih nabavki broj 164-1-2-85-3-11/16 dana 04.05.2016. godine.

Dana 25.05.2016. godine u ostavljenom roku za prijem ponuda, ponudu za Lot 3 je dostavio samo jedan ponuđač:

1. „Mtel" a. d. Banja Luka

U zakazanom terminu, u skladu sa članom 63. Zakona, izvršeno je javno otvaranjs ponude, nakon čega js sačinjen zapisnik o otvaranju i ocjeni ponude koju je u zakonskom roku ponuđač dostavio na protokol Ugovornog organa.

U prilogu je dat kratak opis sadržaja dostavljene ponude:

Red.br. koverte ponuđača

Naziv ponuđača

Ukupna cijena bez PDV-a (KM)        

Popust (KM)

Ukupna cijena bez PDV-a sa popustom (KM)

1.

„Mtel" a. d. Banja Luka

15.900,00

-

15.900,00

Nakon izvršenog otvaranja ponude Komisija je izvršila provjeru pomude u smislu ispunjavanja kvalifikacionih uslova traženih tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u ponudu ponuđača „Mtel" a. d. Banja Luka utvrđeno je da je ista prihvatljiva za ugovorni organ jer je pripremljepa u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, te da može biti predmet vrednovalja shodno utvrđenom kritsrijumu datom u tenderskoj dokumentaciji.

 

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ove Odluke svaki od ponuđača ima pravo da podnese žalbu u roku od 10 dana od dana prijema iste.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi u tri istovjetna primjerka putem Republičke uprave za gsodetske i imovinsko-pravne poslove Banjaluka.

 

Dostavljeno :

- ponuđačima,

- a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: