Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Internet usluge

Datum objave: 14.06.2016. 08:31 / Izvor: Akta.ba, 14.06.2016.

Broj: 21.06/404-19/16

Datum: 08.06.2016. god.

Na osnovu člana 86. st. 2. i st. 3. Zakona o republičkoj upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Rspubliks Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 i 15/16) i na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službni glasnik Bosns i Hercsgovine", broj 39/14) i na osnovu Zapisnika o ocjeni ponude br. 21.06/404-19/16 od 08.06.2016. godine, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA LOT 2

 

1. Nakon okončanog otvoreiog postupka javne nabavke usluga - „Nabavka usluga pristupa internetu koja je bila podijeljena na tri lot-a:

Lot 1 - Pružanje internet usluga za sjedište Uprave i PJ Banja Luka Lot 2 - Pružanje internet usluga za sljedeće lokacije: AOP Bijeljina, PJ Bijeljina, PJ Prnjavor, PJ Vlasenica, PJ Istočna Ilidža, PJ Brod, PJ Modriča, PJ Han Pijesak, GJJ Rogatica, PJ Višegrad, PJ Šamac, PJ Lopare, PJ Ugljevik, PJ Nevesinje, PJ Bratunac, PJ Šipovo, PJ Rudo, PJ Kotor Varoš, PJ Kalinovik, PJ Srebrenica, PJ Milići, PJ Čajniče, G1J Ljubinje, G1J Pelagićevo, PJ Ribnik, PK Osmaci (pri PJ Zvornik), PK Trnovo (iri PJ Istočna Ilidža), PK Berkovići (pri PJ Bileća) PK Stanari (pri PJ Doboj), PJ Drinić, PK Vukosavlje (pri PJ Modriča), PK Donji Žabar (pri PJ Pslagićevo), PK Istočni Stari Grad (pri PJ Pale), PK Skelani (pri PJ Srebrsnica), PK Novo Goražde (pri PJ Rogatica), PK Jezero (pri PJ Šipovo), PK Kupres (pri PJ Šipovo), PK Oštra Luka (pri PJ Prijedor), PK Krupa na Unn (pri PJ Novi Grad)

Lot 3 - Pružanje internet usluga za sljedeće lokacije: PJ Doboj, PJ Prijedor, PJ Trsbinje, PJ Zvornik, G1J Sokolac, PJ Teslić, PJ Pale, PJ Foča, PJ Laktaši, PJ Derventa, PJ Istočno Novo Sarajevo, PJ Kozarska Dubica, PJ Novi Grad, PJ Mrkonjić Grad, PJ Gacko, PJ Šekovići, PJ Kneževo, PJ Bileća, PJ Kostajnica, PJ Petrovo, PJ Gradiška, PJ Srbac, PJ Čslinac, PJ Pale (lokacija 2) broj 21.06/404-19/16, kojs je objavljeno na Portalu javnih nabavki broj 164-1-2-85-3-1 1/16, dana 04.05.2016. godine, jediia dostavljsna i prihvatljiva ponuda za L0T 2 je ponuda ponuđača „Mtel" a. d. Banja Luka sa ukupnom cijenom poiude od 20.760,00 KM sa popustom i bez uračunatog PDV-a.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostaviće se ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku nabavke, shodno članu 71. Zakona.

3. U skladu sa članom 70. stav 6. Zakona odluka će biti objavljena na stranici www.rgurs.org  istovremeno sa upućivanjem iste ionuđačima koji su učsstvovali u nostupku javne nabavke.

4. Ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u vezi sa predmetnom nabavkom shodno zahtjevima-ugovora  uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Obrazloženje

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Banja Luka pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke usluga - „Nabavka usluga pristupa internetu koja je bila podijeljena na tri lot-a:

Lot 1 - Pružanjs internet usluga za sjedište Uprave i PJ Banja Luka Lot 2 -Pružanje internet usluga za sljedeće lokacije: AOP Bijeljina, PJ Bijeljina, PJ Prnjavor, PJ Vlassnica, PJ Istočna Ilidža, PJ Bro^, PJ Modriča, PJ Han Pijesak, PJ Rogatica, PJ Višegrad, PJ Šamac, PJ Lopare, PJ Ugljevik, PJ Nevesinje, PJ Bratunac, PJ Šipovo, PJ Rudo. PJ Kotor Varoš, PJ Kapinovik, PJ Srebrenica, PJ Milići, PJ Čajniče, PJ Ljubinje, PJ Pelagićevo, PJ Ribnik, PK Osmaci (pri PJ Zvornik), PK Trnovo (pri PJ Istočna Ilidža), PK Berkovići (pri PJ Bilsća) PK Stanari (pri PJ Doboj), PJ Drinić, PK Vukosavlje (pri PJ Modriča), PK Donji Žabar (pri PJ Pelagićevo), PK Istočni Stari Grad (pri PJ Pale), PK Skelani (pri PJ Srebrsnica), PK Novo Goražde (pri G1J Rogatica), PK Jezero (pri PJ Šipovo), PK Kuprss (pri G1J Šipovo), PK Oštra Luka (pri G1J Prijedor), PK Krupa na Uni (pri PJ Novi Grad)

Lot 3 - Pružanje internet usluga za sljsdeće lokacije: PJ Doboj, PJ Prijedor, PJ Trebinjs, PJ Zvornik, PJ Sokolac, PJ Teslić, PJ Pale, PJ Foča, PJ Laktaši, PJ Derventa, PJ Istočno Novo Sarajevo, PJ Kozarska Dubica, PJ Novi Grad, PJ Mrkonjić Grad, Gacko, PJ Šekovnći, PJ Kneževo, PJ Bileća, PJ Kostajnica, PJ Petrovo, PJ Gradiška, PJ Srbac, PJ Čelinac, PJ Pale (lokacija 2), a koje je objavljeno na Portalu javnih nabavki broj 164-1-2-85-3-11/16, dana 04.05.2016. godine.

Dana 25.05.2016. godine u ostavljenom roku za prijem ponuda, ponudu za Lot 2 je dostavio samo jedan ponuđač:

1. „Mtse" a. d. Banja Luka

U zakazanom terminu, u skladu sa članom 63. Zakona, izvršeno je javno otvaranje ponude, nakon čega je sačinjen zapisnik o otvaranju i ocjeni ponude koju je u zakonskom roku ponuđač dostavio na protokol Ugovoriog organa.

U prilogu je dat kratak opis sadržaja dostavljene ponude:

Red.br. koverte ponuđača

Naziv ponuđača

Ukupna cijena bez PDV-a (KM)        

Popust (KM)

Ukupna cijena bez PDV-a s popustom (KM)

1.

„Mtel" a. d. Banja Luka         

20.760,00

-

20.760,00

 

Nakon izvršenog otvaranja ponude Komisija js izvršila provjeru ponude u smislu ispunjavanja kvalifikacionih uslova traženih tenderskom dokumsntacijom. Uvidom u ponudu ponuđača „Mtel" a. d. Banja Luka utvrđeno js da je ista prihvatljiva za ugovorni organ jer je pripremljena u skladu sa uslovima iz tsnderske dokumentacije, te da može biti predmet vrednovanja shodno utvrđenom kriterijumu datom u tsnderskoj dokumentaciji.

 

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ove Odluke svaki od ponuđača ima pravo da podnese žalbu u roku od 10 dana od dana prijema iste.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi u tri istovjetna primjerka putem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banjaluka.

 

Dostavljeno:

- ponuđačima,

- a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: