Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Materijal za grijanje- pelet

Datum objave: 11.01.2017. 15:09 / Izvor: Akta.ba, 11.01.2017.

Broj: 02-05-3977/16

Trnovo. 23.11.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH". broj 39/14), na Preporuku Komisije za provođenje postupka javnih nabavki Općine Trnovo, broj: 02-05-3977/16 od 23.11.2016. godine, u postupku javne nabavke, nabavka roba, općinski načelnik je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za provođenje postupka javnih nabavki Općine Trnovo, broj: 02-05-3977/16 od 23.11.2016. godine za nabavku roba: Nabavka materijala za grijanje- pelet i dodjeljuje se ponuđaču EURO STIL d.o.o. Doboj. Nikole Tesle 71., ponuda od 18.11.2016. godine, za ponuđenu cijenu od 4.900,00 KM, bez PDV-a. kao najbolje ocijenjenom ponuđaču

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču EURO STIL d.o.o. Doboj, Nikole Tesle 71.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici: www.trnovo.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stayjg) Zakona o javnim nabavkama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: