Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Prodaja imovine dužnika Dalmacijavino d.d. Split (skladišni poslovni prostor, vinarija na otoku Hvaru, tvornice kvasine, vinski podrum u Drnišu...)

Izvor: Slobodna Dalmacija, 06.07.2013.

OGLAS O PRVOJ USMENOJ JAVNOJ DRAŽBI RADI PRODAJE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA DALMACIJAVINO d.d. u stečaju, SPLIT

Zaključkom Trgovačkog suda u Splitu broj: 7. ST-49/2012 od 3. srpnja 2013. godine određeno je prvo ročište za usmenu javnu dražbu radi prodaje imovine stečajnog dužnika DALMACIJAVINO d.d. za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića u stečaju, Split, Obala kneza Domagoja 15, OIB: 07837847925, uz odgovarajuću primjenu odredbi Ovršnog zakona.

Usmena javna dražba održat če se dana 7. kolovoza 2013. godineu 12,00 sati, uzgradi Trgovačkog suda u Splitu, Sukoišanska br. 6, sudnica broj 118/1.

PREDMET PRODAJE:

1. Skladišno poslovni prostor u Velikoj Gorici

a/ nekretnine upisane u ZU br. 63, k.o. Gradići, na čest. zem. 410/2,415/1 i 415/2, ukupne površine 2223 m2 utvrdena vrijednost nekretnina je 5.313.570,95 kn

2. Proizvodno skladišni prostor u Splitu - Sjeverna luka (tvomica BAP-a, JAP-a, vina, rezervoari, uredi)

a/ nekretnine upisane u ZU br. 19031, k.o. Split, na čest. zem. 5732/1,5732/10,5732/11, 5732/12,5732/13,5732/14,5732/15,5732/16,5732/2,5732/3,5732/4,5732/5,5732/6, 5732/7,5732/8 i 5732/9, ukupne površine 56.199 m2; b/ nekretnine upisane u ZU 13753, k.o. Split, na čest. zemlj. 5732/17,5732/18,5732/19 i

5732/20, u Splitu, ukupne površine 11.554 m2; sveukupne površine (a+b) 67.753 m2. c/ pripadajuće pokretnine utvrđena vrijednost nekretnina je 73.571.758,14 kn utvrđena vrijednost pokretnin je 22,736,062,50 kn

3. Vinarije na otoku Hvaru u Starom Gradu i Jelsi, te zemljište u Vrbnju

a/ nekretnine upisane u ZU 1620, k.o. Vrbanj, na čest. zemlj. 1138, ukupne površine 418 m2;

b/ nekretnine upisane u ZU 2680, k.o. Stari Grad, na čest. zem. 4454/2, ukupne površine 974 m2;

c/ nekretnine upisane u ZU 3703, k.o. Stari Grad, na čest. zem. 4453/4, ukupne površine . 5316 m2;

d/ nekretnine upisane u ZU 3121, k.o. Stari Grad, na čest, zgr. 693, čest. zemlj. 4131/1,4131/2,4131/3,4134,4164/1,4164/3,4450, ukupne površine 16240 m2; 

e/ nekretnine upisane u ZU 6240, k.o. Stari Grad, na čest. zgr. 1336, čest. zemlj. 4453/6, 4454/1,4455/1,4452/1,4452/2, ukupne površine 6780 m2.

f/ nekretnine upisane u ZU 1826, k.o. Stari Grad, na čest. zemlj. 4429,4432/1,4432/3, 4432/6,4447/4,4447/8, ukupne površine 17091 m2;

g/ nekretnine upisane u ZU 3122, k.o. Stari Grad, na čest. zem. 4164/2, ukupne površine 255 m2;

h/ nekretnine upisane u ZU 1809, k.o. Jelsa, čest. zem. 632,634/3, ukupne površine 866 m2;

i/ nekretnine upisane u ZU1181, k.o. Jelsa, na čest. zgr. 627,628, na čest. zem. 630 i 633, ukupne površine 3227 m2;

j/ nekretnine upisane u ZU 2463, k.o. Jelsa, čest.zem. 634/4 i 639/2, ukupne površine 500 m2.

k/ pripadajuće pokretnine, pobliže opisane u eiaborateo procjeni

I/ prava s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na otoku Hvaru, pravo na podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o dugoročnom zakupu zemljišta, prava s osnova ulaganja u trajne nasade zasađene na navedenom zemljištu utvrđenavrijednostnekretninaje 40.636.649,68 kn utvrđena vrijednost pokretnina je 2.055.837,50 kn s PDV-om utvrđena vrijednost pravaje 1.085.000,00 kn s PDV-om .

4. Skladišni prostor u Zadru.

a/ nekretnine upisaneu ZU1287, k.o. Zadar, na čest. zgr.. 7611/8 i 7611/9, ukupne površine 1722m2 utvrđena vrijednost nekretnina je3.739.834,51 kn

5.Tvornica kvasine, vinski podrum u Dmišu

a/ nekretnine upisane u ZU 3111, k.o. Drniš, na čest. zgrad. 441, na čest. zemlj. 1047/1, 1047/3 i 1047/4, ukupne površine 20390 m2. bI pripadajuće pokretnine

c/ prava s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u Drnišu, pravo na podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o dugoročnom zakupu zemljišta, prava s osnova ulaganja u trajne nasade zasadene na navedenom zemljištu, objekte i uređaje koji se nalaze na navedenomzemljištu utvrđena vrijednostnekretninaje 15.587.447,91 kn utvrđena vrijednost pokretnina je 5.539.875,00 kn utvrđena vrijednost prava je 58.453.500,00kn       

6. Skladište u prizemlju zgrade i uredi na katu u Rijeci

a/ nekretnine upisane u ZU 3668, k.o. Trsat-Sušak, na čest. zemlj. 2310/1, površine 147,3 m2

utvrđena vrijednost nekretnina je 1.664.777,57 kn

7. Skladišno poslovni prostor u Vukovaru

a/ nekretnine upisane u ZU 3995, k.o. Vukovar, čest. zemlj. 663, površine 1826m utvrdena vrijednost nekretnina je 2.459.668,79 kn sa PDV-om (od čega je osnovica za obračun PDV-a 1.245.598,25 kn, a PDV-e od 25% iznosi 311.399,56 kn)

8. Korporativni brand te brandovi pića iz proizvodnog asortimana stečajnog dužnika utvrđena vrijednost korporativnog branda Dalmacijavina iznosi 30.568.942,69 kn + PDV utvrđena vrijednost branda pića Pipi u iznosi 8.205.666,21 kn + PDV.

NAČIN PRODAJE:

Naprijed označena imovina koja je predmet prodaje prodavat će se kao cjelina. Ukupna utvrđena vrijednost imovineje 281.312.243,68 kn s PDV-om. Ročište za javnu dražbu će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.

UVJETI PRODAJE:

Imovina koja je predmet prodaje prodavat će kao cjelina na prvom ročištu za javnu dražbu po početnoj cijeni koja je jednaka ukupno utvrđenoj vrijednost imovine u iznosu od 281.312.243,68 kn s PDV-om, i ispod te cijene ne može se prodati na prvom ročištu za javnu dražbu.

Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom imovine snosi kupac.

Kao kupci mogu sudjelovati sve osobe koje prema važećim propisima u Republici Hrvatskoj mogu stjecati vlasništvo na imovini koja je predmet prodaje i koje su najkasnije do 2. kolovoza 2013. godine uplatile jamčevinu u iznosu od 10.000.000,00 kn na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Splitu pri Hrvatskoj Poštanskoj Banci d.d. Zagreb broj: HR1623900011300000664 s naznakom za spis 7. ST-49/2012 i dokaz o tome predočile stečajnom sucu prije početka dražbe, ili stečajnom sucu prilože bankarsku garanciju bonitetne banke na prvi poziv na navedeni iznos jamčevine.

Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uzovjerenu specijalnu punomoć. Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju jamčevina odnosno bankarska garancija vratit će se odmah nakon zaključenja javne dražbe. Na jamčevinu se neobračunavaju kamate.

Pravo na povrat uplaćene jamčevine i garancije nema osoba koja ne pristupi na ročište za dražbu,izjavi da odustaje od nadmetanja prije ili nakon što sudac objavi da se pristupa dražbi, kao ni osoba koja neželi sudjelovati u nadmetanju.

Kupac je dužan uplatiti postignutu kupovninu u roku od 60 dana računajući od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Splitu pri Hrvatskoj Poštanskoj Banci d.d. Zagreb broj: HR1623900011300000664 s naznakom za spis 7.ST-49/2012.

Ako kupac u naprijed navedenom roku ne položi kupovninu sud če posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je proglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji. Imovina će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu. Nekretnine pod rednim br.2.b.(5732/18,5732/19 i 5732/20) nisu u posjedu stečajnog dužnika, te su iste predmet sudskog postupka.

Imovina će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu premaveličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku od 60 dana računajući od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi.

U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti tog iješenja i nakon što kupac položi kupovninu u zemljišnim knjigama upiše u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama te izvrši brisanje prava i tereta na nekretnini koji prestaju njihovom prodajom.

Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu sud će donijeti zaključako predaji imovine kupcu čime kupac stupa u posjed imovine. Prodaja se obavlja po načelu .viđeno kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Osobe zainteresirane za kupnju mogu razgledati imovinu koja je predmet prodaje svakim radnim danom po prethodnom dogovoru sa stečajnim upraviteljem Pericom Mitrović dipl.iur., iz Osijeka, Bjelolasička 23, pozivom na broj mobitela: 0912419240. Kod stečajnog upravitelja. može se dobiti na uvid sva dokumentacija koja se odnosi na imovinu koja je predmet prodaje. Zaključak o prodaji pod posl br. 7, ST-49/2012 od 3. VII. 2013.g. istaknut je na oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Splitu.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: