Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja nekretnina i pokretnina: Upravna zgrada, Inkubatorska stanica, Peradarska farma, Klaonica peradi, građevinsko zemljište...

Izvor: Oslobođenje, 18.07.2014.

Odbor povjerilaca stečajnog dužnika

 „KOKA - PRODUKT" doo u stečaju Gračanica

 

Datum: 23.04.2014. godine

Na sjednici Odbora povjerilaca stečajnog dužnika "KOKA-PRODUKT" doodonio je sljedeću:

 

ODLUKU

 

 

Član 1.

Nalaže se stečajnom upravniku "KOKA - PRODUKT" doo u stečaju Grača¬nica da nadležnom očinskom organu, Službi za urbanizam, geodetske i imo¬vinsko pravne poslove, podnese zahtjev za cijepanje parcela i izradu A" i "B" prijavnih listova, na kompleksu Bare, vlasništvo "KOKA - PRODUKT" doo u stečaju Gračanica, u svrhu obezbjeđivanja pristupnih puteva do svih parce¬la i polaganja mreže podzemnih instalacija (voda, struja, telefon itd) unutar kompleksa zemljišta Bare.

Izvršiti cijepanje parcela na kojima su izgrađeni objekti vodovoda i to bunar sa crpnom stanicom i zonom zaštite i rezervoar V=50 m sa zonom zaštite i pristupom, te ucrtati trase tlačnog cjevovoda i distributivnih cjevovoda. Član 2.

Cijepanje parcela izvršiti na sljedeći način:

1. Cijepa se parcela k.č. 3143 (n.p.) na parcele k.č. 3143/1 i k.č. 3143/2 ko¬ja će biti put površine 480 m2 (grafički prilog: put od A -B)

2. Parcela k.č. 3141 (n.p.) pripaja se parcelama k.č. 3135/4 i k.č. 3139.

3. Cijepa se parcela k.č. 3135/4 (n.p.) na parcele k.č. 3135/4, k.č. 3135/7, k.č. 3135/8 koja će biti put površine 815 m2 (grafički prilog: put H-B-C) i na par¬celu k.č. 3135/9 koja će biti put površine 845 m2 (grafički prilog: put H-Hl)

4.  Cijepa se parcela k.č. 3138 (n.p.) na parcele k.č. 3138/1, k.č. 3138/2 i k.č. 3138/3 koja će biti put površine 20 m2 (grafički prilog: put C-Cl)

5. Cijepa se parcela k.č. 3135/6 (n.p.) na parcele k.č. 3135/6, k.č. 3135/10, k.č. 3135/11 koja će biti put površine 425 m2 (grafički prilog: put Cl-D)

6. Cijepa se parcela k.č. 3135/1 (n.p.) na parcele k.č. 3135/1 i k.č. 3135/12

koja će biti put površine 2.490 m2  (grafički prilog: put D-E) i

na parcele k.č. 3135/13 i k.č. 3135/14.

7. Parcela k.č. 3137 (n.p.) pripaja se parceli 3135/1 (n.p.)

8. Cijepa se parcela k.č. 3152/1 (n.p.) na parcele k.č. 3152/1, k.č. 3152/4, k.č. 3152/5, k.č. 3152/6, k.č. 3152/7 koja će biti put površine 670 m2 (gra¬fički prilog: put E-F), na parcelu k.č.3152/8 koja će biti put površine 575 m2 (grafički prilog: put F-G) na parcelu k.č.3152/9 koja će biti put površi¬ne 216 m2 (grafički prilog: put K-L), na parcelu k.č.3152/10 na kojoj je bunar sa zaštitnom zonom površine 126 m2 (grafički prilog: zaštitna zo¬na vodovoda) i na parcelu 3152/11.

9. Cijepa se parcela k.č. 3149/1 (n.p.) na parcele k.č. 3149/1 i k.č. 3149/3 na kojoj je bunar sa zaštitnom zonom površine 382 m2 (grafički prilog: zaštitna zona vodovoda)

10. Cijepa se parcela k.č. 3139 (n.p.), na parcele k.č. 3139/1, 3139/2, k.č. 3139/3 koja će biti put površine 605 m2 (grafički prilog: put Hl-I) i na parcelu k.č. 3139/4 koja će biti put površine 190m2 (grafički prilog: put I-J)

11. Cijepa se parcela k.č. 3132 (n.p.) na parcele k.č. 3132/1, 3132/2 na kojoj je rezervoar za vodu površine 220 m2 (grafički prilog: rezervoar-zaštitna zona vodovoda)

12. Cijepa se parcela k.č. 3131/1 (n.p.) na parcele k.č. 3131/1, k.č. 3131/3 i k.č. 3131/4 na kojoj je rezervoar za vodu površine 120 m2 (grafički prilog: rezervoar-zaštitna zona vodovoda)

 

Član 3.

a) Za potrebe obezbjeđenja pristupa sa pravom služnosti u korist svih parcela u sastavu zemljišnog komleksa "Bare" Stjepan polje, iz parcela na kojima je razlučni povjerilac Intesa Sao Paolo Bank, izdvajaju se parcele: put k.č. 3143/2, površine 480 m2 (od A do B), otcijepljen od parcele k.č. 3143 put k.č. 3135/8, površine 815 m2 (od H do B, od B do C), otcijepljen od parcele k.č. 3135/4

putk.č. 3138/3, površine 20 m2 (od C do Cl), otcijepljen od parcele k.č. 3138 put k.č. 3135/11, površine 425 m2 (od Cl do D), otcijepljen od parcele k.č. 3135/6

b) Iz parcela na kojima je razlučni povjerilac Šiibegović doo izdvaja se parcela put k.č. 3135/12, površine 2.490 m2 (od D do E), otcijepljen od parcele k.č. 3135/6

c) Iz parcela na kojima je razlučni povjerilac Tehno biro doo izdvaja se parcela put k.č. 3152/7, površine 670 m2 (od E do F), otcijepljen od parcele k.č. 3152/1

d) Iz parcela na kojima je razlučni povjerilac Nurikić Muhamed i drugi iz¬dvaja se parcela

put k.č. 3152/8, površine 575 m2 (od F do G), otcijepljen od parcele k.č. 3152/1

e) Iz parcela na kojima je razlučni povjerilac Porezna uprava Tuzla izdva¬jaju se parcele:

put k.č. 3135/9, površine 845 m2 (od H do Hl), otcijepljen od parcele k.č. 3135/4

put k.č. 3139/3, površine 605 m2 (od H1 do I), otcijepljen od parcele k.č. 3139 putk.č. 3152/9, površine 216 m2 (od K do L), otcijepljen od parcele k.č. 3152/1

f) Iz parcela na kojima je razlučni povjerilac Nova banka Banja Luka izdvaja se parcela

put k.č. 3139/4, površine 190 m2 (od I do J), otcijepljen od parcele k.č. 3139

g) Za potrebe izvorišta vode i rezervoara sa pripadajućom zaštitno zonom (zajednički vodovod) iz parcela čiji je razlučni povjerilac Intesa Sao Paolo Bank, izdvajaja se parcela:

parcela - zaštitna zona izvorišta vode k.č. 3149/3 površine 382 m2, otcijepljena od parcele k.č. 3149/1

h) Iz parcela čiji je razlučni povjerilac Porezna uprava Tuzla, izdvajaja se parcela: parcela - zaštitna zona izvorišta vode k.č. 3152/10 površine 508 m2, otcijepljena od parcele k.č. 3152/1

i) Iz parcela čiji je razlučni povjerilac Raiffeisen Bank, izdvajajaju se parcele:

parcela - rezervoar sa zaštitnom zonom k.č. 3132/2 površine 220 m2, otcijepljena od parcele k.č. 3132

parcela - rezervoar sa zaštitnom zonom k.č. 3131/4 površine 120 m2, otcijepljena od parcele k.č. 3131

 

Član 4.

Sastavni dio ove odluke je grafički prilog koji je urađen od strane 'TEHNO biro" doo Tuzla

 

Član 5.

Novoformirane parcele koje će u naravi predstavljati pristupne puteve i lokaciju bunara i rezervoara za vodu će ostati sa upisanom hipotekom kao i prije cijepanja.

Ovom odlukom, dajemo saglasnost da pravo služnosti nakon prodaje ovih parcela bude zabilježeno u "C" listu odgovarajućeg zemljišno knjižnog izvadka u korist svakog pojedinačnog vlasnika parcela kompleksa Bare. Prava i dužnosti na putevima i lokaciji bunara i rezervoara bit će regulirane posebnim međusobnim ugovorom

 

Član 6.

Rok za izvršenje Odluke je 30 dana od dana donošenja.

 

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Odbora povjerilaca stečajnog dužnika

„KOKA - PRODUKT" doo u stečajuGračanica

Siniša Lužajić

 

Na osnovu člana 25. i 51., a u vezi sa članom 101. i 108. Zakona o stečajnom postupku F BIH ("Službene novine F BiH", broj: 29/03, 32/04 i 42/06), te odluke Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika od 22. 01. 014. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 09. 07. 2014. g. u predmetu broj: 32 0 St 038607 10 St, Općinskog suda u Tuzli, stečajni upravnik "Kokaprodukt d. o. o. u stečaju" Gračanica, oglašava;

 

 JAVNU PRODAJU

nekretnina i pokretnina stečajnog dužnika

 

1. Zakazuje se termin prodaje javnim usmenim nadmetanjem za petak 22.08. 2014. godine u 10, 00 sati, u poslovnom prostoru "Kokaprodukt" d. o. o. u stečaju Gračanica, Ul. Hazima Vikala bb, 75320 Gračanica

2. Predmet prodaje - nekretnine i pokretnine stečajnog dužnika po lotovima kao organizaciono tehnološkim cjelinama, kako slijedi;

2.2. LOT 2. Početna prodajna vrijednost iznosi 1. 350. 000, 00 KM 2. 2.1. KČ br: 1084/1 (stari premjer) što odgovara kč. br. 3154/1 (novi premjer), I-Ekonomsko dvorište, II-Ekonomske zgrade Farma, površine 14. 752m2, ZKU 151, KO:SP_Stjepan Polje, početna prodajna vrijednost vrije¬dnost zemljišta iznosi 103. 439, 00 KM

2. 2. 2. Objekat površina 2. 603, 32m2, početna prodajna vrijednost iznosi 909. 349,00 KM, portirnica vrijednosti 14. 964,00 KM, trafo stanica vrijednosti 159.005,00 KM, što ukupno iznosi 1.083.318,00 KM, u naravi IN-KUBATORSKA STANICA.

2. 2. 3. Pripadajuća oprema prema nalazu vještaka Vinka Markovića od de-cembra 2013. godine, početna prodajna vrijednost znosi 163. 243,00 KM. 2. 2.4. LOT 2. a. Početna prodajna vrijednost iznosi 157. 000,00 KM 2. 2.4.1. k. č. br. 1083/3(stari premjer) dio, što odgovara kč. br. 3152/2 (no¬vi premjer), Bara Oranica površine 7. 155m2, ZKU 200 KO:SP_Stjepan Po¬lje, početna prodajna vrijednost zemljišta iznosi 80.135,00 KM 2.2.4.2. k. č. br. 1083/2(stari premjer), što odgovara kč. br. 3152/3 (novi pre¬mjer), Bara, Pristupni put površine 1. 900m2, ZKU 200 KO:SP_Stjepan Polje, početna prodajna vrijednost zemljišta iznosi 21. 280,00 KM 2. 2. 4. 3. k. č. br. 1086/2 (stari premjer), što odgovara kč. br. 3152/1 (novi premjer), Duga njiva, Oranica površine 4.963m2, ZKU 199 KO:SP_Stjepan Polje, početna prodajna vrijednost zemljišta iznosi 55. 585,00 KM. 2.5. LOT 5. Početna prodajna vrijednost iznosi 810. 000,00 KM 2.5.1. KČ br: 1473/2 (stari premjer) što odgovara kč. br. 508 (novi premjer), ekonomske zgrade i ekonomsko dvorište Farma, površine 27116m2, ZKU 1367, KO:SP_Gračanica, Donja Lohinja-Pribava, početna prodajna vrijednost zemljišta iznosi 181.110,00KM.

2. 5. 2. Objekti ukupne površine 6. 331, 35m2, početna prodajna vrijednost iznosi 515. 720,00 KM, administrativni objekat-uprava 23. 230,00 KM, ma-gacin 41.010,00 KM, što ukupno iznosi 579. 960,00 KM, u naravi PERA-DARSKE FARME U PRIBAVI.

2. 5. 3. Pripadajuća oprema prema nalazu vještaka Vinka Markovića od decembra 2013. godine, početna prodajna vrijednost znosi 48. 930,00 KM. 2. 6. LOT 6. Početna prodajna vrijednost iznosi 950. 000,00 KM 2. 6. 1. KČ br: 1068 (stari premjer) što odgovara kč. br. 3135/2 (novi premjer), Bara, ekonomsko dvorište, površine 49580m2, ZKU 147, KO:SP_Stje-pan Polje, početna prodajna vrijednost zemljišta iznosi 941. 600, 00KM, u naravi GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE.

2. 6. 2. KČ. Broj: 749/1 (stari premjer), što odgovara kč. br. 3135/2 (novi premjer), Bara, oranica površine 1050m2, ZKU 113, KO: SP_Stjepan Polje, početna prodajna vrijednost zemljišta iznosi 8.400,00 KM, u naravi zemljište ispod farmi u Stjepan Polju.

2. 8. LOT 8. Početna prodajna vrijednost iznosi 3.100. 000,00 KM

2.8.1. KČ br: 196 (stari premjer) što odgovara kč. br. 819 i 1120 (novi premjer), ekonomske zgrade i dvorište "Farma", površine 28496 m2, ZKU 196, KO. SP_Doborovci, početna prodajna rocijenjena vrijednost zemljišta izno¬si 313. 456,00KM.

2. 8. 2. Objekti ukupne površine 8354, 55m2, početna prodajna vrijednost iznosi 1. 329. 869, 00 KM, administrativni objekat-uprava 39. 635, 00 KM, magacin 70.932,00 KM, prostorija za agregat 5. 556, 00 KM, objekat radi-

onice 1. 995,00 KM, trafo stanica 22. 279,00KM, što ukupno iznosi 1.470. 266, 00 0KM, u naravi DONJE PERADARSKE FARME Doborovci

2. 8. 3. Pripadajuća oprema prema nalazu vještaka Vinka Markovića od decembra 2013. godine, početna prodajna vrijednosti znosi 124.100, 00KM. 2.8.4. KČ br:198/2(stari premjer) što odgovara kč. br:826/2 (novi premjer), Privredne zgrade FARMA i ekonomsko dvorište, površine 16505m2, ZKU 196, KO:SP_Doborovci, početna prodajna vrijednost zemljišta iznosi 181. 555,00KM.

2. 8. 5. Objekti ukupne površine 4. 046, 40m2, početna prodajna vrijednost iznosi 930. 672,00KM, pumpna stanica 1. 451,00 KM rezervoar za lož ulje 23.000,00KM, što ukupno iznosi 955.123,00KM, u naravi GORNJE PE-RADARSKE FARME Doborovci

2. 8. 6. Pripadajuća oprema prema nalazu vještaka Vinka Markovića od de-cembra 2013. godine, početna prodajna vrijednosti znosi 55. 500,00KM. 2. 9. LOT 9. Početna prodajna vrijednost iznosi 1. 200. 000,00, KM

2.9.1. KČ br: 1193/700 (stari premjer) što odgovara kč. br. 3856/14 i 3856/7(no-vi premjer), Cikjuge, pašnjak, privredna hala, površine 4000m2, ZKU 222, KO SP_Đurđevik, početna prodajna vrijednost zemljišta iznosi 127. 225,00 KM. 2. 9. 2. Objekat klaonice pilića ukupne površine 1. 549, 28m2, početna prodajna vrijednosti u iznosu 528. 965,00 KM, u naravi KLAONICA PERA¬DI Živinice.

2. 9. 3. Pripadajuća oprema prema nalazu vještaka Vinka Markovića od de-cembra 2013. godine, početna prodajna vrijednosti iznosi 249. 410, 00 KM, što ukupno iznosi 905. 600,00 KM.

2.9.4. KČ br:1193/395(stari premjer) što odgovara kč. br:3856/2 i 3856/13 (novi premjer), površine 2000m2, ZKU 220, ukupne početne prodajne vrije-dnosti 89. 846, 00 KM, a na osnovu ugovora o kupoprodaji nekretnine br. 027-0-OV-06-000 944 od 24. 07. 2006. godine.

2. 9. 5. Objekat prerade sa upravnon zgradom, površine 600, 67m2 ukupne vrijednosti 204.554,00KM, u naravi objekat UPRAVNE ZGRADE, uku¬pno početne prodajne vrijednosti 294. 400, 00 KM.

2.10. LOT 10. Početna prodajna vrijednost iznosi 58. 607,00KM

2.10.1. KČ. br: 204/3-Trnjaci, oranica površine 5480m2; 203/1-Tmjaci, ora-nica, površine 750 lm2,198/6-Polje, Šljivik, površine 1600m2,219/4-Graho-vište-šljivik, površine 1600m2, 202/2-Trnjaci oranica površine 800m2, i 219/3-Grahovište šljivik, površine 3950, (stari premjer) što odgovara 826/1 dio (novi premjer), ukupne površine 2093 lm2, ZKU 186, KO: SP_Dobo-rovci, početna prodajna vrijednost zemljišta iznosi 58. 607,00KM, u naravi ZEMLJIŠTE u Doborovcima.

2.11. LOT 11. Početna prodajna vrijednost iznosi 72. 084,00KM

2.11.1. KČ. br: 1055/19 (stari premjer) što odgovara kč. br. 3131/1, 3132, 3133, 3134 (novi premjer), Gajevi, oranica, površine 50058m2, ZKU 186, KO: SP_Stjepan polje, procijenjena vrijednost zemljišta iznosi 72. 084, 00KM, u naravi ZEMLJIŠTE u Stjepan Polju.

2.12. LOT 12. Početna prodajna vrijednost iznosi 262. 360,00 KM

2.12.1. KČ br: 10/1-Oranica, farma, 11/2. -Oranica Farma, 41/1. -Ekonom¬ska zgrada, dvorište Farma, 41/15-Farma, oranica, (stari premjer) što odgo¬vara kč. br. 7/3 (novi premjer), ukupne površine 28000m2, ZKU 9. , 45. , 212. ', 213. , KO SP_Karanovac, početna prodajna vrijednost zemljišta iznosi 212. 727,00 KM.

2. 12. 2. Objekat Montažna farma od betonskih elemenata, površine 1095, 90m2 ukupne vrijednosti 39. 452, 00 KM, montažni objekat-Mješaona hra¬ne vrijednosti 10. 181, 00KM, početne prodajne vrijednosti 49. 633, 00 M, u naravi farme Karanovac 3. UVJETI I NAČIN PRODAJE

3.1. Sva imovina iz tačke 2. se prodaje posebno po lotovima kao cjelinama, kako je navedeno, u neto iznosu bez PDV-a.

3. 2. Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako na njemu prisustvuje i sa¬mo jedan ponuđač.

3. 3. Identifikacija imovine po nalazu stalnog sudskog vještaka:

- građevinske struke, Fahrudina Delića, dipl. ing arh. iz Tuzle, od novembra i decembra 2013. g.

- mašinske struke, Vinka Markovića, ing. maš. iz Tuzle, od decembra 2013. g.

- poljoprivredne struke, mr. sci. Rasima Husića, dipl. ing. polj. iz Gračanice, od januara 2014. g.

3.4. Ponuđena cijena ne može biti manja od početna prodajne cijene utvrđene ,u ovom oglasu.

3.5. Način prodaje putem usmenog javnog nadmetanja po principu "tko da više"sa početnom cijenom istaknutom u ovom oglasu, a sa povećanjem za svako nadmetanje, neposredno prema dogovoru prije prodaje.

3. 6. Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja neposredno prije otpočinjanja javnog nadmetanja dostave dokaz da su izvršili uplatu garancije (depozita) na transakcioni račun ,,Kokaprodukt"d. o. o. u stečaju Gračanica, broj: 1610250033630044, kod Raiffeisen banke DD-Poslovnica Gračanica u iznosu od 10% od početne prodajne cijene, sa naznakom za koji lot.

3. 7. 1. Za nekretnine na kojima ima razlučno pravo, ponuđač ne uplaćuje depozit, te se isti oslobađa kupoprodajne cijene, osim 5% za troškove stečaj-nom dužniku.

3. 8. Za kupca se proglašava onaj učesnik javnog nadmetanja čija ponuđena cijena bude najveća nakon trećeg poziva, zatim se proglašava drugi po redo-slijedu ponuđač, odnosno kupac.

3.9. Učesnicima javnog nadmetanja čija ponuda ne bude prihvaćena, garan-

cija (depozit)će se vratiti u roku od 48 sata od dana okončanja javnog na-

dmetanja.

3.10. Sve poreze i troškove oko uknjižbe i prijenosa vlasništva snosi kupac.

3.11. Kupac je dužan platiti cjelokupni iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana, računajući od dana prodaje i sve troškove vezane za naknadu zaključenje ugovora o kupoprodaji, notarski obrađen, snosi kupac.

3.12. Ako kupac ne otplati cjelokupni iznos kupoprodajne cijene za nekre-tninu koja je predmet prodaje u ostavljenom roku, smatra se da je odustao od kupnje, te gubi povrat garancije (depozita), a na uplatu kupoprodajne cijene i zaključenje ugovora poziva se sljedeći najbolji ponuđač.

3.13. Sva imovina se prodaje po principu "viđeno-kupljeno", u pravnom i fakti¬čkom stanju, te se naknadne reklamacije po bilo kpjem osnovu neće uvažavati.

3.14. Ne može se prodati nekretnina i pokretnina, po lotovima kao cjelina, ispod početne prodajne cijene.

3.15. Sva imovina je pod hipotekom, pa izvršenjem uplate cjelokupnog izno¬sa kupoprodajne cijene od strane kupca, a stečajni dužnik se stavalja u oba¬vezu da briše hipoteku.

3.16. Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakim radnim danom od 09,00 do 14,00 sati ili na na web stranici: www.kokaprodukt.com. ba. Kontakt na telefon bn035/707-507 ili na e-mail: webmaster@kokaprodukt.com.ba Sastavni dio oglasa je Odluka Odbora povjeritelja od 23. 04. 2014. g. koju objavljujemo.

 

Za ,,Kokaprodukt"doo u stečaju

Stečajni upravnik mr. Hamdija Muratovič

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: