Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja poslovnih prostora u Zavidovićima i kuće u Tešnju

Izvor: Dnevni Avaz, 18.08.2014.

„MESOPROMET" do.o. u stečaju,

Matuzići b.b.

Doboj Jug

Stečajni upravnik

 

 Broj: 43 0St 08474613 St

Dana, 14.08.2014. god.

 

 

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06) i Odluke Skupštine povjerilaca od 13.06.2013. godine, stečajni upravnik, raspisuje

 

 

OGLAS

O PRODAJI USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

(treća prodaja)

 

 

 

I Predmet prodaje imovine usmenim javnim nadmetanjem su:

1. Nekretnine, poslovni prostor stečajnog dužnika „MESOPROMET" d.o.o . Matuzići bb u stečaju što uključuje slijedeću imovinu:

1.1. Kuća u Tešnju, uL Alipašina bb, (prizemlje+sprat) ukupne površine 91,46 m2 izgrađena na parceli k.č.broj 873.

1. 2. Poslovni prostoru u sklopu stanbenog naselja LAMELA ul Alije Izedbegovića br. 8, (prodavnica Sintelon) u Zavidovićima(na samom ulazu u grad iz pravca Žepča) ukupne površine 93,65 m2, izgrađena na parceli k.č.broj 1290/1,

1.3. Poslovni prostor „SUTJESKA" u Zavidovićima, ulica Branilaca grada bb,(bila mesnica) ukupne površine 101,56 m2+terasa 28,40 m2 izgrađena na parceli k.č.broj 421/1

 

II.Cijena i način prodaje :

- Cijena i uslovi prodaje su utvrđeni na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca.

- Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.

 

III. Početna cijena

a) Početna prodajna cijena za usmeno javno nadmetanje za redni broj 1.1. iznosi 76.240.00 KM

b) Početna prodajna cijena za usmeno javno nadmetanje za redni broj 1.2. iznosi 39.500,00 KM

c) početna prodajna cijena za usmeno javno nadmetanje za redni broj 1.3. iznosi 67.600,00 KM

 

IV. Uslovi, termin i način prodaje

- Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja prema zakonu mogu sticati pravo vlasništva, uz ograničenje da jedno lice može podnijeti samo jednu prijavu.

- Kao uslov za učešće na Javnom oglasu o prodaji imovine usmenim javnim nadmetanjem ponuđači su dužni uplatiti kauciju u iznosu od 10% od početne cijene iz tačke 3.a, 3.b, 3.c. Uplata se vrši na transakcijski račun firme „Mesopromet", d.o.o . Matuzići bb, Doboj Jug,- u stečaju, broj:

 

- 134 09 00000 363539 kod IK Banke dd. Zenica, sa naznakom: osiguranje za učešće na usmenom javnom nadmetanju,

- Prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmete prodaje,

- Javno nadmetanje će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač a koji ispunjavaju uslove Oglasa,

- Pojedinačna podizanja iznad početne cijene na usmenon javnom nadmetanju mogu biti najmanje 1.000,00 KM a najviše 5.000,00 KM,

- Kao najpovoljnija ponuda smatrat će se ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom na usmenom javnom nadmetanju,

- Za ponuđače čija ponuda ne bude određena kao najpovoljnija,(osim prva tri rangirana) uplaćeni iznos kaucije se vraća u roku od 8 dana od dana okončaja postupka prodaje.

- Ponuđaču koji bude određen kao najpovoljniji, iznos kaucije se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

- Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuđač odustane od ponude, ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od dana prodaje smatra se daje odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

- Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac,

 

V. Rok i način dostavljanja ponuda

Prodaja movine usmenim javnim nadmetanjm će se održati:

- Za kuću u Tešnju 1.1. dana 30.08.2014. godine (subota) u 11 sati u poslovnom prostoru uL Alipašina bb, Tešanj na spratu(u prizemlju poslovnog prostora se nalazi mesnica)

- Za poslovni prostor pod rednim brojem 1.2. usmeno javno nadmetanje će se održati dana 30.08. (ssubota) u 13 časova, u poslovnom prostoru LAMELA ul Alije Izedbegovića br. 8, (prodavnica Sintelon) u Zavidovićima,

- Za poslovni prostor pod rednim brojem 1.3. usmeno javno nadmetanje će se održati dana 30.08. (subota) u 14 časova, u poslovnom prostoru ulica Branilaca grada bb, Zavidovići,

- Krajnji rok za uplatu depozita je 29.08.2014 godine (petak) na transakcijski račun „Mesopromet", d.o.o . Matuzići bb, Doboj Jug,- u stečaju, broj: 134 09 00000 363539 kod IK Banke dd Zenica.

- Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana po dogovoru na telefon: 061 421 074.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: