Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja zemljišta i građevinskih objekata (KO Radoševići i KO Čičevci), opreme u kotlovnici, sušarama i trafo stanici

Izvor: Glas Srpske, 19.08.2014.

AD "Zeleni Jadar" u stečaju

Zeleni Jadar b.b.

Srebrenica

JIB 4400302040004

 

Broj: 59 OSt 022329 10 St

Datum: 18.8.2014. godine

 

Na osnovu člana 29, 55, 105. i 107. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS" Br.26/10-prečišćen tekst), odluke Skupštine povjerilaca od 10.4.2014. godine, stečajni upravnik raspisuje,

 

OGLAS

o prodaji (nepokretne i pokretne) imovine stečajne mase

putem usmenog javnog nadmetanja

 

Vrši se prodaja cjelokupne imovine stečajnog dužnika:

- Zemljišta, K.p. br.950/20, KO Radoševići, upisano u ZK ulošku br. 4, i PL. Br. 175, K.p.br.319/3, 321/3 i 322/3, KO Čičevci, PL. Br.163/2, K.p. br.323/1, KO Čičevci, upisano u ZK ulošku br.Z i PL.br. 163/2, K.p. br.324, KO Čičevci, upisano u ZK ulošku br.2 i PL.br.163/2 i K.p. br.325 KO Čičevci, upisano u ZKulošku br.1 i PL. Br.163/2, i

- Građevinski objekti

Portirnica, na k.p.322/3, poslovne prostorije 2 i 3, nastrešnica br.1, i nastrešnica br.2, na k.p. 323/1, sušare, na k.p. 324, nastrešnica br.Z, pilana, paletara, stara kotlovnica, trafo stanica br.1, radionica, zvono za parenje rezane građe i stražara, na k.p.br. 325/1. Magacin boja i lakova, fabrika stolica, stražara br.2, trafo stanica br.2, magacin, krojačnica, restoran, kotlovnica, silos za piljevinu, depo za piljevinu, rezervoar za vodu, trafo stanica br.3, magacin-kompresorska stanica, na k.p. br.950/20

- Oprema, u kotlovnici, sušarama i trafo stanici.

Prodaja imovine-licitacija, obaviće se u cjelini, putem usmenog javnog nadmetanja, po početnoj prodajnoj cijeni od 835.000,00 KM.

Usmeno javno nadmetanje (licitacija) će se održaće dana 12.9.2014. godine u 11 časova u prostorijama preduzeća AD "Zeleni Jadar" u stečaju, Zeleni Jadar b.b. Srebrenica. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja, (1) dan prije održavanja licitacije uplate iznos od 50.000,00 KM, na žiro-račun br. 562-009-81030868-23, NLB Razvojna banka AD Filijala Zvornik.

Prodaja će se vršiti u postojećem imovinsko-pravnom statusu i viđenom stanju.

Naknadne reklamacije se neće razmatrati a na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

Ostali uslovi biće regulisani ugovorom o kupoprodaji.

Prije početka licitacije saopštiće se potrebne informacije i podaci.

Ukoliko kupac odustane od ponude ili ne plati ostvarenu kupoprodajnu cijenu, smatraće se da je odustao od kupovine i time odrekao uplaćenog depozita.

Porezi, ovjere, takse, PDV i sve ostale troškove vezane za prenos imovine padaju na teret kupca.

Ukoliko prodaja imovine ne uspije, naredna licitacija, pod istim uslovima, obaviće se dana 10.10.2014. godine u 11 časova.

Za sve potrebne informacije obratiti se na telefon 065/981-305

 

Stečajni upravnik

Stjepan Jakšić, dipl. maš. inž.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: