Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.12.2020. 09:08

Prodaja nekretnina u općinama: Konjic (K.O. Grušća), Jablanica (K.O. Jablanica, K.O. Čehari), Olovo (K.O. Olovske Luke)

Izvor: Dnevni Avaz, 29.12.2020.

Broj: 58 0 St 203639 18 St

Dana, 21.12.2020.god.

 

Na temelju člana 101..102., i 103. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH broj 29/03 I 32/04 ), Odluke Skupštine povjerilaca i Odluke Odbora povjerilaca donesene dana 21.12.2021 godine o prodaji imovine stečajnog dužnika , stečajni upravnik oglašava

 

-Petu-

JAVNU PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA METODOM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

A PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je nepokretna imovina stečajnog dužnika "PROMINVEST" d.o.o Konjic .Maršala Tita b.b. Konjic podijeljena u LOT-ove.

i i Nekretnine u vlasništvu privrednog društva PROMINVEST d.o.o. Konjic-u stečaju nalaze se u općinama : Konjic ( K O. Grušća), Jablanica ( K.O. Jablanica, K.O. Čehari), Olovo ( K.O. Olovske Luke) , po slijedećim Lot-ovima:

 

LOT 1.

1.1.        Parcela zvana "BARA" (prodaja VS udjela) označena: K.Č. 2318/1 , u naravi livada 7 klase, površina 16.495 m2 , K.O. Grušća, Općina Konjic , Zemljišno knjižni izvadak broj: 369 .Upisano pravo suvlasništva :PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom Vi I Tinjak (Osmana) Nazif iz Konjica sa , udjelom Vi

1.2.        Parcela zvana "IGRIŠTE" označena: K.Č. 2259 , u naravi livada 7 klase, površina 5.014 m2 , K.O. Grušća, Općina Konjic , Zemljišno knjižni izvadak broj: 369 Upisano pravo vlasništva : PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 541 Tinjak (Osmana) Nazif iz Konjica sa udjelom 54.

Početna cijena nekretnina iz tačke 2.11 tačke 2.2, LOT 2 iznosi 16.131,74 KM

 

LOT 2.

Nekretnine koje se nalaze na ZAKOM,

Parcela zvana "LIPOVAC" označena ,K.Č. 3376/6 , u naravi: - poslovna zgrada u privredi površine 993 m2; pomoćna zgrada u privredi površine 131 m2; pomoćna zgrada u privredi površine 8 m2 .zemljište uz privrednu zgradu 6753 m2 ,ZK broj 1403 ,K.O. Jablanica .Općina Jablanica Sve ukupno površina 7825 m2 Upisano pravo vlasništva PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/1 Početna cijena iznosi 397.687,76 KM

 

NEKRETNINE OLOVO

Lot3.

PILANA - koju čine nekretnine označene kao k,č, 394/1 , K.O. Olovske luke , ukupne površine 30.448 m2„ a sve kako je naznačeno u nastavku:Dvorište površine 27.100 m2

Poslovna zgrada u privredi 1 površine 54 m2 .Poslovna zgrada u privredi 2 površine 2.306 m2Poslovna zgrada u privredi 3 površine 675 m2 .Poslovna zgrada u privredi 4 površine 288 m2.Pomoćna zgrada u privredi 5 površine 10 m2,Pomoćna zgrada u privredi 6 površine 6 m2 .Pomoćna zgrada u privredi 7 površine 3 m2,Pomoćna zgrada u privredi površine 6 m2.Zemljišno knjižni izvadak broj: 1169

K.O. Olovske luke. Općina OlbvoUpisano pravo vlasništva : PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/1 Početna cijena iznosi : 913.260,00 KM

 

B NAČIN PRODAJE

-Cijena je utvrđena Odlukom Odbora povjerioca od 21.12.2020.godine .

-Imovina se ne može prodati ispod naznačene početne cijene.

-Prijave sa dokazom o uplati depozita i punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave se dostavljaju do 11.01.2021.god.

 

C TERMIN, UVJETI I POSTUPAK PRODAJE

-Vrijeme prodaje je dana 12.01.2021 god. utorak) u 11 sati u prostorijama stečajnog dužnika na adresi Ul. Maršala Tita bb, Konjic (Poslovno sportski centar „Partizanove).

 

Uslovi prodaje

-imovina, koja je predmet prodaje je u vlasništvu stečajnog dužnika, i prodaje se pojedinačno po LOT-ovima u postojećem pravnom statusu.

- prodaja će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač, a koji ispunjava uslove oglasa

- imovina se ne može prodati ispod naznačene početne cijene. Pravo učešća na javnom nadmetanju

- na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstva u iznosu 10 % od početne cijene za svaki pojedinačni LOT.na transakcijski račun PROMINVEST D.O.O Konjic-u stečaju , broj: 15 44 60 20 13 23 31 40 .otvoren kod ISP Banka .Podružnica Zenica , Poslovnica Bugojno , sa naznakom .za učešće na javnom nadmetanju LOT broj

- bankarska garancija neće se uzimati kao valjan dokaz o uplati potrebnog osig. depozita

- kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena depozit će se vratiti u roku od pet dana od dana zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu,

 

Postupak prodaje

Imovina se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažavati. Pobjednikom javnog nadmetanja će se smatrati onaj koji ponudi najvišu cijenu. Postignutu cijenu, umanjenu za iznos osiguranja, kupac imovine je dužan položiti na račun stečajnog dužnika , broj: 15 44 60 20 13 23 31 40 .otvoren kod ISP Banka, Podružnica Zenica, Poslovnica Bugojno , sa naznakom „uplata kupoprodajne cijene na javnom nadmetanju za LOT broj -„u roku 15 dana, od dana zaključenog javnog nadmetanja. Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja ne može biti manje od 5.000,00 KM .

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u određenom roku, gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja, a predmet prodaje će biti ponuđen slijedećim najpovoljnijim ponuđačima.

Sve poreze i troškove uknjižbe i prijenosa snosi kupac. Strane fizičke i pravne osobe kao ponuđači moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta po osnovu reciprociteta među državama pri stjecanju vlasništva, ili ispunjenje uvjeta za primjenu Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH.

Imovina se prodaje po principu viđeno kupljeno - postojeće faktički viđeno i pravno stanje), te se isključuju nakanadne reklamacije .

Uvođenje kupca u posjed kupljene imovine izvršit će se nakon uplate cjelokupnog iznosa .

Detaljnije podatke o imovini koja je predmet prodaje kao i u dokumentaciji o imovini, zainteresirani učesnici u javnom nadmetanju mogu preuzeti uz bespovratnu naknadu od 300 KM u sjedištu stečajnog dužnika na adresi PROMINVEST D.O.O Konjic-u stečaju .Navedena dokumentacija može se preuzeti svakim danom od 9 do 13 sati, U istom periodu, uz prethodnu najavu na telefon 030 509 693 / Mob 061 893 479, može se izvršiti i fizički pregled novine koja je predmet prodaje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: