Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.01.2021. 08:34

Prodaja okućnice, njive 3 klase, parcela, poslovne zgrade u privredi i zemljišta uz privrednu zgradu u ulici Cara Dušana br. 71, Trn, Laktaši

Izvor: Večernje novosti, 13.01.2021.

Na osnovu člana 155,157 i 160. Zakona o stečajnogi postupku RS (Sl. Gl. RS br: 16/16), Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl. Gl. RS br: 54/17), Odluke Skupštine povjerilaca od dana 06.11.2020. godine i saglasnosti Odbora povjerilaca od dana 20.11.2020. godine i 11.01.2021. godine stečajni upravnik objavljuje

 

OGLAS

O DRUGOJ JAVNOJ PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

 

1. Predmet prodaje:

1.1. Nepokretna imovina, koja je predmet prodaje nalazi se u Ulici Cara Dušana br. 71, Trn, Laktaši

Nekretninu čine: okućnica, njiva 3 klase, površine 123 m2, parcela broj 396/1, Poslovna zgrada u privredi površine 424 m2, parcela 396/2 (spratnosti Po+Pr+Prvi sprat+G ukupne korisne površine 1073 m2) i zemljište uz privrednu zgradu površine 804 m2, parcela broj 396/2, sve upisano u ZK uložak broj 1723 KO Trn, Opština Laktaši i list nepokretnosti broj 2555/5, ukupne površine 1351 m2 sa pravom vlasništva - svojine 1/1 udjela u korist stečajnog dužnika „Pingvin" d.o.o. Laktaši JIB: 401186590006.

 

2. Pregled imovine:

2.1. Ponuđena imovina prodaje se u zatečenom pravnom statusu i viđenom stanju u momentu prodaje i na kupce se prenosi obim prava kojima prodavac raspolaže, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

2.2. Imovina se može pogledati u dogovoreno vrijeme uz prethodnu najavu na telefon broj 066 809 888 ili 065 513 600 (stečajni upravnik)

 

3. Minimalna cijena ponude

3.1. Ponuda ne može biti ispod 50% ukupno procijenjene vrijednosti od 4.125.854,10 KM, što iznosi 2.062.927,05 KM za ukupnu imovinu predmeta licitacije , tj.ponude ispod minimalne cijene od 2.062.927,05 KM neće se uzeti u razmatranje.

 

4. Preduslovi za učešće u dostavljanju ponuda.

4.1. Uplata provizije za otkup dokumentacije u iznosu od 1.000,00 KM

4.2. Uplata depozita u iznosu od 50.000,00 KM kao garancija za ozbiljnost ponude. U slučaju realizacije prodaje sa najpovoljnijim ponuđačem, depozit se računa u kupoprodajnu cijenu. Ponuđačima koji propisno dostave ponudu i ne odustanu, a ne budu najpovoljniji, depozit će se vratiti.

4.3. Dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u sjedištu stečajnog dužnika na adresi Ul. Cara Dušana br. 71, Trn, Laktaši uz pismeni zahtijev i prezentovanja dokaza o uplati provizije za otkup dokumentacije.

 

5. Rok i mjesto za dostavu ponude i održavanje licitacije

5.1. Zapakovane ponude u zatvorenoj koverti se dostavljaju najkasnije do 02.02.2021. godine lično ili poštom na adresu stečajnog dužnika Ul. Cara Dušana br. 71, Trn, Laktaši sa naznakom: PONUDA ZA LICITACIJU NEPOKRETNE IMOVINE" - NE OTVARATI.

5.2. Otvaranje prispjelih ponuda obavit će komisija u sastavu tri člana koju imenuje stečajni upravnik dana petak (05.02.2021. godine) u 13h u Sali prizemlja Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ul. Gundulićeva br. 108, Banja luka.

5.3. Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mogu prisustvovati svi ponuđači, lično ili putem punomoćnika.

5.4. Sama licitacija putem zatvorenih i zapečaćenih ponuda održaće se i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

 

6. Pravo učešća i validnost ponuda

6.1. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu do navedenog roka, otkupe dokumentaciju i uplate depozit u iznosu od 50.000,00 KM kao garanciju za ozbiljnost ponude na račun stečajnog dužnika broj: 5620998160210078 kod NLB Banke ad. Banja Luka najkasnije do 02.02.2021 .godine

6.2. Ponude pristigle nakon isteka rbka i ponu- de ponuđača koji nije otkupio dokumentaciju i prije dostavljanje ponuda uplatili depozit kao garanciju za ozbiljnost ponude se neće uzeti u razmatranje.

6.3. Pravo učešća na licitaciji imaju svi regi- strovani ponuđači koji su se prijavili na licitaciji putem zatvorenih ponuda i potpisali izjavu o saglasnosti za NEVRAĆANjE depozita u slučaju odustajanja od kupovine.

U slučaju nekompletnosti ponude ili odustajanju ponuđača od iste, uplaćeni depozit kao garancija za ozbiljnost ponude se neće vratiti ponuđaču.

 

7. Sadržaj ponude, (ponuda treba da sadrži)

7.1. Pravna lica:          

Podaci o pravnom licu (izvod iz sudskog registra u originalu ili ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci, broj transakcionog raču- na, JIB broj, broj telefona pravnog lica, ime i prezime ovlaštenog lica u postupku licitacije, kopija identifikacionog dokumenta, broj telefona i adresa)

7.2. fizička lica:

Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, JMBG, adresa, broj telefona i kopija identifikacionog dokumenta).

7.3. ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravno lice.

7.4. Iznos ukupne cijene ponude za predmet licitacije u KM

7.5. Dokaz o uplati depozita kao garancija za ozbiljnost ponude.

 

8. Postupak licitacije i kriteriji za izbor najpovoljnijeg ponuđača

8.1. Otvaranje ponuda i licitaciju će sprovesti

Komisija u sastavu 3 člana koju imenuje stečajni upravnik, dana 05.02.2021. godine u 13 h u Sali (prizemlje Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ul. Gundulićeva br. 108, Banja luka.

8.2. Prije otvaranja zatvorenih ponuda komisija će saopštiti pravila licitacije.

8.3. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te lice koje je vlašteno da zastupa pravno lice u postupku licitacije. Prije otvaranja ponuda Pred- sjednik komisije će pozvati predstavnike pravnog lica da predaju komisiji ovlaštenje za zastupanje te idenfikovati i evidentirati prisutne.

8.4. Nakon evidentiranja prisutnih, komisija će početi sa otvaranjem pristiglih ponuda i pročitati naziv ponuđača i ponuđenu cijenu za imovinu/potraživanja koja je predmet prodaje.

8.5. Predsjednik komisije zadužen je za preduzimanje mjera u cilju nesmetanog toka licitacije. U slučaju ometanja rada od strane ponuđača Predsjednik komisije može izreći mjeru udaljenja sa licitacije, čime ponuđač gubi pravo povrata uplaćenog depozita.

8.6. Ukoliko ponudu dostavi samo jedan ponuđač, čija cijena je ista ili veća od minimalne nočetne, Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.

8.7. Ukoliko ponudu na licitaciji podnese više ponuđača sa istom cijenom, Komisija će ih pozvati da ukoliko žele izvrše povećanje cijene ponude usmenim javnim nadmetanjem. Ukoliko ponuđači to ne žele ili nisu prisutni na javnom otvaranju ponuda, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije podnio ponudu prema datumu i vremenu prijema iste koji će se evidentirati na ponudi. O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti blagovremeno obaviješteni, a o preduzetim radnjama Komisija vodi zapisnik.

8.8. Izbor najpovoljnijeg ponuđača zasniva se is- ključivo na najpovoljnijoj ponudi koja ispunjava navedene uslove. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi komisija.

8.9. Nakon zaključenja licitacije, utvrđuje se li- sta ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog kupca smatra se dijelom avansne uplate.

8.10. Ponuđačima, izuzev prva tri sa rang liste, izvršit će se povrat depozita najkasnije u roku od tri radna dana odjavnognadmetanja.

8.11. Sa ponuđačem (kupcem) koji je ponudio naj- veću pojedinačnu cijenu i izvršio uplatu ukupne kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja, zaključit će se Ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od da na uplate sredstava. Stečajni upravnik pre daje kupcu u posjed imovinu koja je predmet prodaje prema odredbama zaključenog ugovora o kupoprodaji.

Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine na račun stečajnog dužnika "Pingvin" d.o.o. u stečaju Laktaši, Ul. Cara Dušana br. 71, Laktaši, broj: 5620998160210078 kod NLB Banke a d. Banja Luka

8.12. Ukoliko izabrani kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u navedenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita na osnovu potpisane izjave, a stečajni upravnikće Zaključkom proglasiti prodaju nevaljalom i novim Zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom no redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog Zaključka da uplati pro dajnu cijenu. Ako ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

8.13. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, kao pripadajući PDV i sl.u vezi sa navedenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodanu imovinu, nikakvih obaveza.

8.14. Kupac nekretnina preuzima obavezu arhivske građe stečajnog dužnika u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi.

8.15. Instrukcije za uplatu provizije i depozita: Uplatilac: Naziv fizičkog ili pravnog lica koji dostavlja ponudu Primalac uplate: "Pingvin" d.o.o. u stečaju Laktaši, Ul. Cara Dušana br. 71, Laktaši Svrha: Provizija za otkup dokumentacije ili depozit kao garancija za ozbiljnost ponude Iznos: 1.000,00 KM za otkup dokumentacije ili 50.000,00 KM za depozit.

Račun stečajnog dužnika: 5620998160210078 kod NLB Banke a.d. Banja Luka

8.16. Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda Banja Luka, dnevnom listu „Večernjih novosti" izdanje za Republiku srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komora.ba).

 

Banja Luka,12.01.2021. god

 

Stečajni upravnik:

Radomir Predojević

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: