Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.05.2016. 11:55

Prodaja građevinskih objekata i zemljišta u Brodu

Izvor: Nezavisne novine, 26.05.2016.

"BROMET" A.D. Bosanski Brod - u stečaju

Mihajla Pupina bb Bosanski Brod

 

Na osnovu odluke Skupštine povjerilaca od 24.05.2016. godine o uslovima i načinu prodaje imovine stečajnog dužnika, a shodno odredbama čl. 105, 106. i 107. Zakona o stečajnom postupku - prečiščeni tekst, stečajni upravnik o b j a v 1 j u j e,

 

OGLAS

o prodaji cjelokupne imovine stečajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja

I PREDMET PRODAJE:

Građevinski objekati i zemljište na parcelama k.č. broj 122/1 i k.č. broj 122/5, upisani u ZK-ulošku br. 3727 KO SP BROD, a koji odgovaraju katastarskim parcelama označenim sa k.p. 829/1 i k.p. 829/4, upisanim u PL broj 3299 KO BROD, sa dijelom 1/1 i to:

1. Građevinski objekti

a) Proizvodna hala površine 2.016,50 m2,

b) Aneks uz proizvodnu halu površine 315,58 m2,

c) Zgrada Uprave i skladišta površine 332,55 m2,

d) Staro skladište, površine 447,10 m2,

e) Pjeskara, površine 247,38 m2,

f) Kontejner za vlastite potrebe, površine 15,60 m2

g) Garaža montažna - Nastrešnica, površine 22,10 m2

h) Trafo-stanica 2, površine 14,40 m2

2. Uređeno gradsko građevinsko zemljšte, na kome su izgrađeni građevinski objekti površine 22.520 m2

Sveukupno početna cijena imovine

(1+2) = 600.000,00 KM (građevinski objekti i uređeno građevin-sko zemljište).

 

II VRIJEME I MJESTO PRODAJE:

Licitacija će se održati dana 29.06.2016. godine, u 12 sati, u prostorijama Okružnog privrednog suda Doboj, Ulica svetog Save br. 22, Doboj.

 

III USLOVI PRODAJE:

1. Imovina se prodaje u cjelini, viđenom stanju, aktuelnom imovinsko-pravnom statusu i po cijeni ne manjoj od utvrđene početne cijene od 600.000,00 KM.

2. Uvid u detaljnu strukturu i stanje ponuđene imovine, kao i sve druge informacije, zainteresovani kupci mogu dobiti kod stečajnog dužnika, uz prethodnu najavu na telefon: 065/569-449.

3. Prodaja imovine biće izvršena po principu komisijskog usmenog javnog nadmetanja.

Pravo da učestvuju na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja do dana 28.06.2016. godine, do 15.00 sati na žiro račun BROMET AD - u stečaju, broj 1610000124800017 Raiffeisen Bank, uplate depozit u visini od 20.000 KM.

4. Pozivaju se potencijalni kupci da prijave na licitaciju mogu dostaviti do 28.06.2016. godine, do 15 sati, u kojoj će navesti cijenu koja ne niože biti manja od utvrđene početne cijene.

5. Ponude se dostavljanju u zatvorenim kovertama, na adresu: Okružni privredni sud Doboj, Ul. svetog Save 22, 74 000 Doboj, sa naznakom "Ponuda za licitaciju Bromet a.d. Bosanski Brod - u stečaju, ne otvaraj", najkasnije do 28.06.2016. godine, do 15 sati.

6. Pristigle ponude će biti otvorene na sjednici Skupštine povjerilaca, a najviša ponuđena cijena će biti početna cijena na licitaciji.

7. Za najpovoljnijeg ponuđača biće izabrano lice koje ponudi najviši iznos cijene za predmet nadmetanja.

8. Javno nadmetanje održaće se i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

9. Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 30 dana od dana održavanja licitacije potpiše kupoprodajni ugovor i izvrši uplatu ponuđene cijene u cijelosti.

11. U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne uplati iznos izlicitirane cijene smatraće se da je odustao od kupovine, čime gubi pravo na povrat depozita, a prihvata se sljedeća najpovoljnija ponuda pod istim uslovima.

10. Obavezuje se kupac da obavlja privrednu djelatnost u prostorijama stečajnog dužnika koje su predmet kupoprodaje, da u narednih šest mjeseci od momenta kupoprodaje zaposli najmanje 30 radnika sa evidencije nezaposlenih opštine Brod i da u naredne dvije godine ima najmanje zaposlenih 30 radnika.

12. Poreske obaveze, takse i druge troškove nastale u toku kupoprodaje snosi kupac.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: