Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.06.2016. 09:35

Prodaja građevinskog zemljišta u Zavidovićima: Pilana, željeznička pruga, Hotel Kristal...

Izvor: Oslobođenje, 09.06.2016.

IP"Krivaja"d.o.o. Zavidovići u stečaju

Na osnovu člana 25. i 51, a u vezi sa članom 101. 102,108. i 29 Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH broj: 29/03, 32/04,42/06), te Odluke odbora povjerilaca broj: XLI/16. od 01.06.2016. godine u predmetu broj: 43 0 St 040825 10 St Općinski sud u Zenici, Stečajni upravitelj objavljuje:

 

OGLAS

o prodaji imovine stečajnog dužnika IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići - u stečaju putem usmenog javnog nadmetanja

 

Objavljuje se prodaja imovine IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju.

Prodaja imovine stečajnog dužnika zakazuje se za dan 12.07.2016. godine u 11,00 sati u Upravnoj zgradi "Vila" u Zavidovićima

 

I PREDMET PRODAJE

IZGRAĐENO I NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, OSTALO ZEMLJIŠTE IZGRAĐENA INFRASTRUKTURA I VANJSKO UREĐENJE NA NJIMA

R.br.

k.č.

Naziv

kultura

Površina m2

Cijena po m2 u KM

CIJENA KM

Identifikacija

1.

KČ223

"Pilana"

oranica/njiva 4 klase

553

120

66.360

Na osnovu nalaza vještaka građevinske struke Daria Đonlića iz Zavidovića broj:SV4-12/15 od 23.11.2015. godine Strana 2

2.

1737/1

Želježnička pruga",

ulica

1.500

120

180.000

3.

351/1

Handžića njiva

pašnjak 4. Klase

1.079

6

6.474

Na osnovu nalaza vještaka građevinske struke Daria Đonlića iz Zavidovića broj:SV4-12/15 od 23.11.2015. godine Strana 2-3

4.

352

Handžića njiva

majdan i kamenolom

416

6

2.496

5.

353

Handžića njiva

pašnjak 4. Klase

937

6

5.622

6.

364/6

Handžića njiva

njiva 8 Klase,

496

6

52.976

7.

354/1

Handžića njiva

pašnjak 3. Klase

1.249

2

2.498

Na osnovu nalaza vještaka građevinske struke Daria Đonlića iz Zavidovića broj:SV4-12/15 od 23.11.2015. godine Strana 3-4

8.

354/3

Handžića njiva

pašnjak 3. Klase

1.316

2

2.632

9.

354/5

Handžića njiva

pašnjak 3. Klase

638

1,5

957

10.

410

Tuk

livada 3. Klase

300

25

7.500

Na osnovu nalaza vještaka građevinske struke Daria Đonlića iz Zavidovića broj:SV4-12/15 od 23.11.2015. godine Strana 4-5

11.

411

Guvna

livada 3. Klase

1.303

25

32.575

12.

543

Grad

kuća i zgrada

2081

150

312.150

Na osnovu nalaza vještaka građevinske struke Daria Đonlića iz Zavidovića broj:SV4-12/15 od 23.11.2015. godine Strana 5-6

13.

549

Podubravlje

kuća i zgrada

334

12

4.008

Na osnotoi nalaza vještaka građevinske struke Daria Đonlića iz Zavidovića broj:SV4-12/15 od 23.11.2015. godine Strana 6-7

14

550

Podubravlje

kuća i zgrada

176

12

2.112

15.

590/1

Podubravlje

kuća i zgrada

1992

130

258.960

Na osnovu nalaza vještaka građevinske struke Daria Đonlića iz Zavidovića broj:SV4-12/15 od 23.11.2015. godine Strana 7

16.

592

Podubravlje

kuća i zgrada

1241

12

14.892

Na osnovu nalaza vještaka građevinske struke Daria Đonlića iz Zavidovića broj:SV4-12/15 od 23.11.2015. godine Strana 7-8

17.

597/1

Podubravlje

kuća i zgrada

1.174

12

14.088

Na osnovu nalaza vještaka građevinske struke Daria Đonlića iz Zavidovića broj:SV4-12/15 od 23.11.2015. godine Strana 8-9

18.

598/4

Podubravlje

dvorište

190

12

2.280

19.

672/6

Hotel Kristal

dvorište

2.920

12

35.040

Na osnovu nalaza vještaka građevinske struke Daria Đonlića iz Zavidovića broj:SV4-12/15' od 23.11.2015. godine Strana 9

20.

684

IP Krivaja

kuća i zgrada

446

12 .

5.352

Na osnovu nalaza vještaka građevinske struke Daria Đonlića iz Zavidovića broj:SV4-12/15' od 23.11.2015. godine Strana 9-10

21.

726/3

Novo naselje

kuća i zgrada

932

12

11.184

Na osnovu nalaza vještaka građevinske struke Daria Đonlića iz Zavidovića broj:SV4-12/15 od 23.11.2015. godine Strana 10

22.

1086

Ulica solidarnosti

oranica/ njiva 6. Klasa

720

12

8.640

Na osnovu nalaza vještaka građevinske struke Daria Đonlića iz Zavidovića broj:SV4-12/15 od 23.11.2015. godine Strana 10-11

23

1087/2

Ulica solidarnosti

oranica/ njiva 6. Klasa

135

12

1.620

24.

1276/26

27. Udarne divizije

dorište

467

12

5.604

Na.osnovu nalaza vještaka građevinske struke Daria Đonlića iz Zavidovića broj:SV4-12/15 od 23.11.2015. godine Strana 11

25.

1276/7

27. Udarne divizije

poslovna zgrada u privredi

10.903

120

1.308.360

Na osnovu nalaza vještaka građevinske struke Daria Đonlića iz Zavidovića broj:SV4-12/15 od 23.11.2015. godine Strana 11-12

26.

1292/5

IP Krivaja

zemljište uz privrednu zgradu

556

175

97.300

Na osnovu nalaza vještaka građevinske struke Daria Đonlića iz Zavidovića broj:SV4-12/15 od 23.11.2015. godine Strana 12-13

27.

1188/12

Ciglana

zemljište uz privrednu zgradu

170

12

2.040

Na osnovu nalaza vještaka građevinske struke Daria Đonlića iz Zavidovića broj:SV4-12/15 od 23.11.2015. godine Strana 13

28.

1702/2

Potok

zemljište uz privrednu zgradu

148

12

1.776

Na osnovu nalaza vještaka građevinske struke Daria Đonlića iz Zavidovića broj:SV4-12/15 od 23.11.2015. godine Strana 13

 

II UVJETI I NAČIN PRODAJE

1. Navedena nepokretna prodaje se kako je navedena u oglasu, u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje, i to pojedinačno,prema Nalazu vještaka navedenog u identifikaciji.

2. Usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove.

3. Pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica sa dokumentacijom koja ih identifikuje, a nemaju zakonskih smetnji.

4. Ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja,

5. Cijena postignuta na javnom nadmetanju je cijena bez PDV-a, te plaćanje PDV-a za stavke koje podliježu plaćanja istog na osnovu Zakona o PDV-u snosit će kupac.

6. Na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini od 10% od početne prodajne cijene imovine iz ovog oglasa Uplate iz BiH na račun broj 1020320000028525 otvoren kod Union banke.

8. Ponuđačima Koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog najboljeg ponuđača, položeni novac će se vratiti u roku od 2 dana od'dana okonča¬nja javnog nadmetanja.

9. Sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac, kao i plaćanje PDV-a.

10. Imovina se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" te se naknadno reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

11. Najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos za kupljenu imovinu u roku od 30 dana u protivnom smatrat će se da je odustao od kupovine.

12. Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupno cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku smara se daje odustao, te gubi pravo na povrat garancije - depo¬zita, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponuđač ne uplati kupopro¬dajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat učešća - depozita

13. Prodajna cijena ne može biti manja od početne prodajne cijene.

14. Uplatnicu sa naznakom imovine za čiju kupnju učestvuje, ponuđač će dostaviti najkasnije 1 sat prije početka javnog nadmetanja.

15. Prodavač može odustati od prodaje imovine sve do zaključenja javnog nadmetanja.

16. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svaki radnim danom u vremenu od 07:00 h do 15:30 h u sjedištu stečajnog dužnika na telefon broj: +387 32 877-874.

 

STEČAJNI UPRAVITELJ

Mr. Hamdija Muratović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: