Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja prodavnica, modnih kuća, skladišta i upravne zgrade u Bileći

Izvor: Glas Srpske, 14.05.2013.

 

 

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika TRGOPROM a.d. u stečaju Bileća od 24.9.2012. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 25.4.2013. godine, stečajni upravnik

 

 

 

TRGOPROM a.d. u stečaju BILEĆA

Obilićev vijenac br. 23

Oglašava

DRUGO USMENO JAVNO NADMETANJE - LICITACIJU    

za prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika

 

PRODAJE SE sljedeća nepokretna imovina - poslovni objekti stečajnog dužnika, i to:

 

1. Prodavnica br. 16 u Bileći, Kula, sagrađena na k.č. br. 2739, zv. "Kula", Poslovna zgrada u privredi površine 102 m2 i k.č. br. 2739, zv. Kula", dvorište površine 232 m2, upisana u List nepokretnosti br. 13 KO Bileća Grad, što odgovara k.č. or. 2/96 starog premjera, ZK Uložak br. 26 KO Bileća, po početnoj cijeni od 45.000 KM.

2. Prodavnica br. 24 u Bileći, Zlatište, ul. Solunskih dobrovoljaca, kao poseban dio poslovne zgrade u privredi, sagrađene na k.č. br. 3596/2 (zv. "Solunskih dobrovoljaca", poslovna zgrada u privredi površine 198 m2), poduložak br. 6, zgrada br. 1, Poslovni prostor u privredi, prizemlje, površine 97 m2, upisana u List nepokretnosti br. 887 KO Bileća Grad, što odgovara k.č. br. 96/38 starog premjera, ZK uložak br. 1208 KO Bileća, po početnoj cijeni od 60.000 KM.

3. Prodavnica br. 32 u Bileći, Dubrave, kao poseban dio stambeno-poslovne zgrade sagrađene na k.č. br. 3117/2 (zv. "Dubrava lam. B", stambeno-poslovna zgrada površine 481 m2), poduložak br. 2, zgrada br. 1, Poslovni prostor u privredi, prizemlje, površine 65 m2, upisana u List nepokretnosti br. 18 KO Bileća Grad, što odgovara k.č. br. 178/7 starog premjera, ZK uložak br. 2194 KO Bileća, po početnoj cijeni od 45.000 KM.

4. Prodavnica br. 32 - dio Cvjećara u Bileći, Dubrave, kao poseban dio stambeno-poslovne zgrade sagrađene na k.č. br. 3117/2 (zv. "Dubrava lam. B", stambeno-poslovna zgrada površine 481 m2), poduložak br. 2, zgrada br. 1, Poslovni prostor u privredi, prizemlje, površine 21 m2, upisana u List nepokretnosti br. 18 KO Bileća Grad, što odgovara k.č. br. 178/7 starog premjera, ZK uložak br. 2194 KO Bileća, po početnoj cijeni od 15.000 KM.

5. Prodavnica br. 20 u Bileći, ul. Kralja Petra Oslobodioca / kod Modne kuće/, kao poseban dio stambeno-poslovne zgrade sagrađene na k.č. br. 2376/3 (zv. "K. P. Oslobodioca", stambeno-poslovna zgrada površine 142 m2) poduložak br. 2, zgrada br. 1, Poslovni prostor u vanprivredi, prizemlje, površine 57 m2, upisana u List nepokretnosti br. 15 KO Bileća Grad, po početnoj cijeni od 36.000 KM.

6. Modna kuća u Bileći, ul. Kralja Petra Oslobodioca, kao poseban dio stambeno-poslovne zgrade sagrađene na k.č. br. 2376/9 (zv. "K. P. Oslobodioca 9", stambeno-poslovna zgrada površine 325 m2), poduložak br. 2, zgrada br. 1, Poslovni prostor u vanprivredi, prizemlje, površine 474 m2, upisan u List nepokretnosti br. 20 KO Bileđa Grad, po početnoj cijeni od 300.000 KM.

7. Modna kuća - suteren u Bileći, ul. Kralja Petra Oslobodioca /Šibalija magacin/, kao poseban dio stambeno-poslovne zgrade sagrađene na k.č. br. 2376/9 (zv. "K. P. Oslobodioca 9", stambeno- poslovna zgrada površine 325 m2), poduložak br. 2, zgrada br. 1, Poslovni prostor u vanprivredi, prizemlje, površine 280 m2, upisana u List nepokretnosti or. 20 KO Bileća Grad, po početnoj cijeni od 52.000 KM.

8. Modna kuća - suteren u Bileći, ul. Kralja Petra Oslobodioca /Pekara/, kao poseban dio stambeno-poslovne zgrade sagrađene na k.č. br. 2376/8 (zv. "K. P. Oslobodioca", stambeno-poslovna zgrada površine 300 m2), poduložak br. 18, zgrada br. 1, Poslovni prostor u privredi, prizemlje, površine 261 m2, upisana u List nepokretnosti br. 114 KO Bileća Grad, po početnoj cijeni od 50.000 KM.

9. Prodavnica br. 3 u Bileći, ul. Kralja Aleksandra - dio Kafe picerija "Centar", kao poseban dio stambene zgrade sagrađene na k.č. br. 2587/2 (zv. "Kralja Aleksandra 56", stambena zgrada, površine 189 m2 i k.č. br. 2587/2 zv. "K. Aleksandra", dvorište, površine 27 m2), poduložak or. 2, zgrada br. 1, Poslovni prostor u privredi, prizemlje, površine 68 m2, upisana u List nepokretnosti br. 24 KO Bileća Grad, po početnoj cijeni od 88.000 KM.

10. Skladište br. 3 u Bileći, Podosoje, sagrađeno na k.č. br. 381 zv. Podosoje, Zemljište uz van- privrednu zgradu površine 10.192 m2, k.č. or. 381 zv. Podosoje, poduložak br. 1, zgrada br. 1, Skladište, površine 1.855 m2 i k.č. br. 381 zv. Podosoje, poduložak br. 1, zgrada br. 1, Ostale pomođne zgrade površine 22 m2, upisane u List nepokretnosti br. 16 KO Bileđa Grad, po početnoj cijeni od 580.000 KM.

11. Upravna zgrada u Bileći, Obilićev vijenac br. 23, sagrađena na k.č. br. 2475 zv. Obilićev vijenac, poduložak br. 1, zgrada br. 1, Poslovna zgrada u privredi, površine 184 m2, /u naravi se sastoji od podruma površine 106,26 m2, prizemlja površine 151,80 KM i sprata površine 151,80 KM/, upisana u List nepokretnosti br. 13 KO Bileća Grad, što odgovara k.č. br. 296/26 i k.č. br. 296/28 starog premjera, ZK uložak br. 26 KO Bileća, po početnoj cijeni od 270.000 KM.

12. Prodavnica br. 34, Baljci, Bileća, sagrađena na k.č. br. 1872, zv. "Podine", Poslovna zgrada u privredi, poduložak br. 1, zgrada br. 1, površine 72 m2 i k.č. br. 1872 zv. Podine, zemljište uz privrednu zgradu površine 225 m2, upisana u List nepokretnosti br. 249 KO Baljci,po početnoj cijeni od 12.000 KM.

13. Prodavnica br. 19, Korita, Bileća, sagrađena na k.č. br. 150/576, Kuđa i dvorište, Kuća i zgrada površine 1.110 m2, upisana u Posjedovni list br. 106 KO Korita, po početnoj cijeni od 15.000 KM.

14. Prodavnica br. 18, Meka Gruda, Bileća, sagrađena na k.č. br. 5/1136, Gradilište, površine 300 m2, upisana u Posjedovni list br. 106 KO Korita, po početnoj cijeni od 18.000 KM.

15. Prodavnica br. 17 Plana, Bileća, sagrađena na k.č. br. 1655, zv. "Plana", Stambena zgrada, površine 333 m2, poduložak br. 1, zgrada br. 1, upisana u List nepokretnosti br. 139 KO Ptana, po početnoj cijeni od 35.000 KM.

 

Nabrojane nepokretnosti se prodaju u postojećem faktičkom i pravnom stanju i nA kupca se prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica koja, najkasnije dva dans prije održavanja licitaciJe, uplate depozit u visini 10 % od početne cijene poslovnog objekta koji je predmet prodaje, osim za poslovni objekat pod red. br. 10, gdje depozit iznosi 50.000 KM. Uplata depozita se vrši na žiro račun stečajnog dužnika, br 5658023600000237, kod Bobar banke AD Bijeljina, FiliJala Trebinje, Poslovniš Bileća.

Depozit se vraća u roku od tri dana svim učesnicima, osim učesniku koji ponudi najpovoljniju cijenu.

Nepokretnosti, kao i raspoloživa dokumentacija se mogu razgledati svakog radnog daš od 9 do 14 časova.

Licitacija će se održati dana 31.5.2013. godine u 11 časova, u Upravnoj zgradi stečajnog dužnika u Bileći, Obilićev vijenac br. 23.

Licitacija će se održati i ako se na licitaciji pojavi samo jedan kupac. Učesnik koji bude proglašen za kupca dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana na žiro-račun stečajnog dužnika, s tim što će mu se u kupoprodajnu cijenu uračunati iznos uplaćenog depozita. Ukoliko proglašeni kupac u ovom roku ne uplatg iznos kupoprodajne cijene, gubi pravo na povrat depozita.

Pravo na povrat depozita se gubi i u slučaju ako niko od učesnika javnog nadmetanja ne prihvati početnu cijenu.

Sve poreske obaveze i troškovi prenosa padaju na teret kupca. Dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 059/370-173.

 

Stečajni upravnik

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: